Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Curs 2019-2020

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport + Fisioteràpia té com a prioritat formar professionals amb preparació metodològica i tècnica avantguardista per descriure, identificar, desenvolupar i tractar tots els programes propis d’aquests dos graus per contribuir al manteniment i a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
384
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

9.720 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Doble titulació CAFE + Fisioteràpia a Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant del doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports, un caràcter actiu i una bona actitud de servei vers les persones. Finalment, serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

L’horari de les classes serà de matí (habitualment CAFiE) i tarda (Fisioteràpia).

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia i les ciències de l’activitat física i l’esport.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional; L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques. L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.

En l’àmbit de la Fisioteràpia les sortides professionals a les que té accés el graduat són àmplies i variades:

 • Traumatologia, geriatria, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia…
 • El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…).

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Més informació: Màsters i formació continuada EUSES

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cal superar 44,00 B
Cal superar 42,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dansa i expressió corporal   Danza y expresión corporal   Dance and body language (3159G02012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports d'adversari   Deportes de adversario   Opponent sports (3159G02016) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Esports individuals   Deportes individuales   Single sports (3159G02014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA   FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS (3159G01031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Jocs i habilitats motrius bàsiques   Juegos y habilidades motrices básicas   Games and basic motor skills (3159G02011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA   VALORACION EN FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY VALUATION (3159G01032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 36,00 B
Cal superar 44,00 OB
Cal superar 85,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Activitat física a la natura   Actividad física en la naturaleza   Physical activity in the nature (3159G02013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat   Actividad física y deporte para personas con alguna discapacidad   Phisical activities and sports for handicapped / disabled people (3159G02031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES   AFECCIONES MEDICOQUIRURGICAS   MEDICAL SURGICAL PATHOLOGY (3159G01016) OBObligatòria 4.00 SSemestral
ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR   ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR   ARTICULATION TEMPORE MANDIBULAR (3159G01015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR   ATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTOR   ATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR (3159G01010) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Bases económico-financeras i de contractació   Bases economico-financieras y de contratación   General economic and financial requirements and contracting / hiring (3159G02027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
CINESITERÀPIA   CINESITERAPIA   KINESITHERAPY (3159G01034) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports aquàtics   Deportes acuáticos   Water sports (3159G02015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports d'equip 2   Deportes colectivos 2   Team sports 2 (3159G02018) OBObligatòria 12.00 AAnual
Instal·lacions esportives   Instalaciones deportivas   Sports facilities (sport hall, swimming pool, pitches, …) (3159G02028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA   PATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA   CARDIORESPIRATORY DISEASE (3159G01020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   NEUROLOGY DISEASE (3159G01019) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Prescripció d'exercici físic per la salut   Prescripción de ejercicio físico para la salud   Phisical exercice Prescription (order) for health (3159G02022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Primers auxilis   Primeros auxilios   First aid (3159G02024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria de l'entrenament 2   Teoría del entrenamiento 2   Training theory 2 (3159G02020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optatives6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Reeducació postural i del moviment – RPM   Reducación postural y del movimiento – RPM   Mouvement and posture re-education - MPR (3159G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English 2 (3159G01043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques fisioterapèutiques i esport   Técnicas fisioterapeúticas y deporte   (3159G01044) OPOptativa 6.00 SSemestral
Prevenció de riscos laborals   Prevención de riesgos laborales   (3159G01045) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Cal superar 53,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS   APLICACIÓN DE AGENTES FISICOS   APPLICATION OF PHYSICAL AGENTS (3159G01009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
CADENES MUSCULARS   CADENAS MUSCULARES   MUSCULAR CHAINS (3159G01012) OBObligatòria 3.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES   FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS   SPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS (3159G01035) OBObligatòria 10.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA   FISIOTERAPIA EN NEUROLOGIA   NEUROLOGY PHYSIOTHERAPY (3159G01013) OBObligatòria 4.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR   FISIOTERAPIA RESPIRATORIA Y REHABILITACION CARDIOPULMONAR   RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY AND CARDIOPULMONARY REHABILITATION (3159G01014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Mitjans i mètodes de recuperació   Medios y métodos de recuperación   Methods of physical recovery (make-up) (3159G02025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Nutrició i ajudes ergogèniques   Nutrición y ayudas ergogénicas   Nutrition and ergogenic (tending to increase work output) aids (3159G02023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   REUMATOLOGY DISEASE (3159G01021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Recreació, oci i turisme   Recreación, ocio y turismo   Recreation, leisure and tourism (3159G02029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria de l'entrenament 3   Teoría del entrenamiento 3   Training theory 3 (3159G02021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 12,00 PE
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3159G02036) PEPràctiques externes 12.00 SSemestral
Optatives8.00 crèdits
Cal superar 30,00 PE
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
PRACTICUM II   PRACTICUM II   PRACTICUM II (3159G01039) PEPràctiques externes 30.00 AAnual No
Cal superar 24,00 TFG
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
TREBALL FI DE GRAU   TRABAJO FIN DE GRADO   FINAL WORK OF DEGREE (3159G01041) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No
Treball final de grau   Trabajo fin de grado   Final project (3159G02037) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els estudiants assignats reben un missatge de correu electrònic amb la data i l'horari de matrícula específic i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.