Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Curs 2018-2019

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques. Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d'estudis dóna prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia. Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d'intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada, unes competències que, per assolir-les, requereixen posar l'estudiant en situacions reals d'aprenentatge, a través de simulacions, anàlisis de casos i jocs de rol.

Punts essencials dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Quan acabis els estudis, has d'haver assolit els objectius següents:

 1. Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques.
 2. Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia.
 3. Conèixer l'estructura dels mitjans i suports publicitaris.
 4. Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva.
 5. Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l'argumentació.
 6. Protegir l'ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l'ordenament jurídic, tant de l'àmbit de la publicitat com de les relacions públiques.
 7. Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació.
 8. Actuar amb principis d'igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del medi ambient.
 9. Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels efectes socials que té.
 10. Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Una estructura modular

El pla d'estudis s'estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió i evitar les repeticions de continguts dels plans d'estudis amb moltes assignatures. A més, amb l'estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Com a professionals de la publicitat:

 • Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i offline on apareixeran els anuncis.
 • Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

 • Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació.
 • Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades.
 • Gabinets de premsa.
 • Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Continuar estudiant

Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines que a més et donaran pas al doctorat si estàs interessat. En concret, dins la Facultat de Turisme s’imparteixen tres màsters que inclouen continguts d’especialització relacionats amb l’àmbit de comunicació.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de la Comunicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació (3108G03002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció i tècnica de disseny gràfic (3108G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret i comunicació (3108G03010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llenguatge i narrativa audiovisual6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Relacions públiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques (3108G03006)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria de la imatge (3108G03008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llenguatge i narrativa audiovisual12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting en l'era digital (3108G03034)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de la Comunicació4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Consum i publicitat (3108G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comunicació interna i externa (3108G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Protocol (3108G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Creativitat (3108G03029)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Innovació publicitària (3108G03030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tendències de l'audiovisual contemporani (3108G03038)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques de producció audiovisual III (3108G03009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques addicionals (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Disseny d'una campanya electoral (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció d'art (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de publicitat on-line (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'un "book" (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'una campanya publicitària. Seminari (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Bases jurídiques per a publicistes (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Emprenedoria i creació d'empreses (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Nous dispositius i internet de les coses (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Copy (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller d'estadística (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual

Podcàsting (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual

Màrqueting social (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció de comptes (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Opinió pública (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estètica i art en la Publicitat (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunity manager (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació i educació (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionals (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Objectes i entorns 3D (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulness (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Branded Content (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de ràdio (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3108G03087)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràctiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques (3108G03040)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques addicionals (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Disseny d'una campanya electoral (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció d'art (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de publicitat on-line (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'un "book" (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'una campanya publicitària. Seminari (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Bases jurídiques per a publicistes (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Emprenedoria i creació d'empreses (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Nous dispositius i internet de les coses (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Copy (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller d'estadística (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual

Podcàsting (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual

Màrqueting social (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció de comptes (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Opinió pública (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estètica i art en la Publicitat (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunity manager (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació i educació (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionals (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Objectes i entorns 3D (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulness (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Branded Content (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de ràdio (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de setembre
27 de setembre, a les 9.45 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
27 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
En matrícula d’octubre   
9 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 418 220 / 972 419 703
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula