Grau en Biotecnologia

Grau en Biotecnologia

Curs 2018-2019

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis. La seva zona d’estudi està entre la biologia, la bioquímica i l’enginyeria, i té a més gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l’agricultura, entre altres camps. El coneixement de què disposen els biotecnòlegs, que fa de lligam entre la biologia i l’enginyeria química, els permet optimitzar i dur a gran escala la síntesi de productes que afecten tots els camps esmentats.

Una secció de la biotecnologia és l’ús directe d’organismes per a la producció de productes orgànics per al consum, per al reciclatge, per al tractament de residus o per netejar les zones contaminades per activitats industrials (bioremediació). Hi ha també aplicacions de la biotecnologia que no empra organismes vius; els microxips d’ADN que es fan servir en les anàlisis genètiques en són un exemple. Hi ha moltíssimes produccions que es fan només amb la reacció dels enzims dels microorganismes.

La biotecnologia moderna està freqüentment associada amb l’ús dels microorganismes genèticament modificats, com ara l’Escherichia coli o el llevat Saccharomyces cerevisiae, per a la producció de substàncies com la insulina o els antibiòtics. També es pot referir als animals transgènics o a plantes transgèniques o cèl·lules animals modificades, com ara les d’ovari de hàmster xinès (CHO) entre moltíssimes altres, que són emprades per als assajos de les indústries farmacèutiques, per la qual cosa la biotecnologia també està comunament associada amb la recerca de noves teràpies i nous dispositius de diagnòstic.

Objectius formatius

El Grau de Biotecnologia pretén aconseguir els objectius següents:

 • Infondre l’interès per l’aprenentatge i l’aplicació dels coneixements assolits en diferents situacions i contextos.
 • Establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics, basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius.
 • Aconseguir l’aprenentatge de quines són les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents.
 • Dotar els estudiants de la capacitat d’apli­car els coneixements adquirits a diferents problemes i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, medi ambient, etc.) per a la producció de béns i serveis.

Perspectives

La biotecnologia, tot i que com a titulació universitària és recent, fa temps que és un concepte conegut i utilitzat. Això és així perquè neix de la confluència d’interessos i coneixements entre la biologia, la bioquímica, la química i l’enginyeria, entre altres disciplines. El progrés de la biotecnologia és conseqüència del progrés de totes les àrees de coneixement de què es nodreix, perquè constitueix, a la pràctica, una mena de síntesi aplicada a la solució d’alguns problemes específics. Paraules o expressions com ara cèl·lules mare, clonació terapèutica, teràpia gènica, biosensors, microxips de DNA o de proteïna, diagnòstic molecular i moltes altres tenen una estreta relació amb la biotecnologia.

Aquestes eines o tècniques han de servir en el futur per obtenir mètodes millors de diagnòstic i curació de les malalties, per obtenir noves i millors vacunes, per augmentar la producció agrícola minimitzant l’ús de pesticides, i col·laborar d’aquesta manera a eradicar la malnutrició, o per fer més nets i segurs els processos de producció d’una àmplia gamma de productes.

Organització del grau

El Grau de Biotecnologia s’organitza en quatre anys, i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals, unes competències que apliquen el raonament científic al disseny d’experiments, i a la recollida, processament, interpretació i anàlisi de dades. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes, aplicant el mètode científic.

En el primer curs trobaràs les anomenades matèries bàsiques: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades, que et permetrà adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tant de laboratori com de camp.

En el segon curs trobaràs les matèries obligatòries que et permetran aprendre com són els éssers vius des del punt de vista cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, al mateix temps que t’iniciaràs en el món de l’enginyeria química.

En el tercer curs completaràs els aprenentatges sobre matèries obligatòries relacionades amb els processos que utilitzen els éssers vius per transformar la matèria, i quins són els fluxos d’ener­gia associats a aquestes transformacions. També en aquest curs, aprendràs com es pot utilitzar l’enginyeria química per simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada. Per completar la teva formació, treballaràs amb eines bioinformàtiques de gestió de bancs de dades, que permeten disposar d’una gran quantitat d’informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions. Atès que la professió de biotecnòleg està orientada cap als diversos vessants de la indústria, el graduat o graduada en biotecnologia ha de ser capaç de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió. És per això que en aquest curs prendràs contacte amb aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats a la biotecnologia.

A quart curs es fa el pas cap a l’especialització i la professionalització, ja que has d’escollir dos mòduls optatius entre els següents: Aplicació Industrial de la biotecnologia, Biotecnologia Cel·lular i Molecular, Biotecnologia Fonamental i Fisiologia Molecular. A més s’ofereixen també les assignatures optatives de Pràctiques en empresa, Disseny Biomolecular, Bioanàlisi i Introducció a la professionalització. Per finalitzar el grau, hauràs d’elaborar un treball final de grau en el qual podràs aplicar totes les competències apreses anteriorment.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals preferents per a un biotecnòleg o biotecnòloga són:

 • Indústria: farmacèutica, veterinària, química fina, agroalimentària, microelectrònica o relacionada amb el medi
 • Laboratoris d’R+D per al desenvolupament de nous processos i productes
 • Plantes de producció
 • Laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat
 • Gestió, documentació, màrqueting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals
 • Centres de recerca en salut humana
 • Laboratoris d’anàlisi i de diagnòstic molecular
 • Recerca pública en universitats o centres públics o privats
 • Docència en l’ensenyament secundari, escoles tècniques, escoles universitàries i universitats
 • Administració pública i serveis, en tasques relacionades amb el tractament d’aigües o de residus, com a tècnics de medi ambient, en consultories o empreses de disseny de processos

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Química Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

QuímicaQuímicaChemistry (3103G02070)

BBàsica 9.00 AAnual

Biologia Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia fonamentalBiología fundamentalFundamentals of biology (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Biodiversitat i fisiologiaBiodiversidad y fisiologíaBiodiversity and physiology (3103G02071)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

MatemàtiquesMatemáticasMathematics (3103G00085)

BBàsica 9.00 AAnual

Física Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FísicaFísicaPhysics (3103G00081)

BBàsica 6.00 AAnual

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BioquímicaBioquímicaBiochemistry (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímicaPrácticas de bioquímicaBiochemistry practical lessons (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biologia Molecular i Tècniques de DNA Recombinant9.00 crèdits

Enginyeria Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria bioquímicaIngeniería bioquímicaBiochemical engineering (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímicaPrácticas de ingeniería bioquímicaLaboratory of biochemical engineering (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de Biologia per Biotecnologia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Citologia i histologiaCitología e HistologíaCytology and histology (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MicrobiologiaMicrobiologíaMicrobiology (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

GenèticaGenéticaGenetics (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genèticaPrácticas integradas de citología e histología, microbiología y genéticaIntegrated practices of cytology and histology, microbiology and genetics (3103G02076)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Fonaments de Química per Biotecnologia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química dels compostos orgànicsQuímica de los compuestos orgánicosChemistry of organic compounds (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Termodinàmica bàsicaTermodinámica básicaBasics of thermodynamics (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació Genètica d'Organismes6.00 crèdits

Processos, Productes i Projectes Biotecnològics9.00 crèdits

Mètodes Instrumentals Quantitatius9.00 crèdits

Bioenergètica i Metabolisme9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioenergètica i metabolismeBioenergética y metabolismoBioenergetics and metabolism (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolismePrácticas de bioenergética y metabolismoPractical course of bioenergetics and metabolism (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria de Bioreactors9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de bioreactorsIngeniería de biorreactoresBioreactors engineering (3103G02086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinètica química Cinética química Chemical kinetics (3103G02087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioinformàtica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicadaBioinformática aplicadaApplied Bioinformatics (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàticaFundamentos de bioinformáticaBasis of bioinformatics (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes Socials i Econòmics de la Biotecnologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management (3103G00125)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes socials i legals de la biotecnologiaAspectos sociales y legales de la biotecnologíaLegal and social issues of biotechnology (3103G02088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques Integrades6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques integradesPrácticas integradasIntegrated practices (3103G02089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ProjectesProyectosProjects (3103G02090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Ffi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis (3103G02098)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

ImmunologiaInmunologíaImmunology (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processosSimulación y control de procesosSimulation and process control (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaProfessional experience (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

ImmunologiaInmunologíaImmunology (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processosSimulación y control de procesosSimulation and process control (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics (3103G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology (3103G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology (3103G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology (3103G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction (3103G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology (3103G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics (3103G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

ImmunologiaInmunologíaImmunology (3103G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology (3103G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology (3103G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Simulació i control de processosSimulación y control de procesosSimulation and process control (3103G02096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaProfessional experience (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula