Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2023-2024

El grau en Enginyeria Informàtica et capacitarà per afrontar la gestió d’equips i projectes, i per ocupar llocs de responsabilitat relacionats amb l’àmbit de la informàtica. En concret, et permetrà especialitzar-te en una d’aquestes branques: enginyeria del software, enginyeria de computadors, computació o tecnologia de la informació.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Informàtica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2010)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El primer curs del grau en Enginyeria Informàtica conté assignatures instrumentals de caire general com ara càlcul, àlgebra, lògica i física, i assignatures específiques informàtiques d’introducció a la programació i als ordinadors. Per iniciar aquesta primera etapa, és interessant haver cursat les assignatures afins del batxillerat o dels seus estudis de procedència. En cas de que no s’hagin cursat, l’EPS ofereix uns cursos bàsics en els que es treballen les bases del coneixement necessari pel iniciar bé el grau.

Aquests estudis obren la porta a una professió dinàmica i amb moltes sortides professionals i són ideals per a les persones amb ànim de resoldre reptes, capacitat d’anàlisi de problemes, d’abstracció, d’imaginació i creativitat, amants de la precisió i dels raonaments lògics.

L’objectiu de l’estudi és facilitar la capacitat d’anàlisi i disseny de sistemes informàtics. Això inclou també la creació i adaptació dels sistemes informàtics a les necessitats específiques dels usuaris finals. Paral·lelament, es donen els coneixements bàsics d’enginyeria científica i tècnica des d’una perspectiva informàtica, per facilitar l’adaptació als canvis tecnològics continus que es produeixen en aquest camp.

El grau en Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis proposa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, que permet als estudiants especialitzar-se en l’itinerari de computació, d’enginyeria de computadors, enginyeria del software o de tecnologies de la informació, partint d’una base científica i una tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Al ser una enginyeria, capacita per a dissenyar i construir noves eines informàtiques i mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies.

Competències

Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de l’activitat professional informàtica. En resum, algunes de les competències que l’alumne adquirirà són les següents:

 • Capacitat per redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i firmar projectes en l’àmbit de l’enginyeria informàtica.
 • Capacitat per dirigir projectes de l’àmbit informàtic.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i mantenir tot tipus de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, i per assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar arquitectures informàtiques, centralitzades i/o distribuïdes, que integrin maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació relativa a l’àmbit informàtic.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i de les tecnologies que capacitin per a l’aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
 • Coneixements per a la realització de mesures, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit informàtic.
 • Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Coneixement i aplicació dels elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81042
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

El grau en Enginyeria Informàtica permet desenvolupar l’activitat laboral en sectors molt diversos i en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui el desenvolupament d’eines i sistemes informàtics. En general, aquestes feines podem ser: 

 • Anàlisi, disseny i programació d’aplicacions (perfil d’analista / programador).
 • Desenvolupament de software gràfic i multimèdia.
 • Administrador de sistemes, xarxes i bases de dades.
 • Informàtica industrial (robòtica, programació de control i processos).

El 97 % dels nostres estudiants troba feina del seu àmbit el primer any després d'acabar els estudis d'enginyeria (font: informe AQU 2022). També, segons l'estudi "Inserción laboral de los egresados universitarios", presentat el novembre de 2023 i elaborat pel sistema Integrado de Información Universitaria del Ministeri d’Universitats, l'Enginyeria Informàtica figura en la majoria dels aspectes analitzats com a la titulació més ben posicionada.

Continuar estudiant

El grau en Enginyeria Informàtica dona accés directe als màsters en Ciència de Dades, en Computació d’Imatge Mèdica i en Sistemes Robòtics Intel·ligents que s’ofereixen a l’EPS. També es pot accedir al màster Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA) i el màster Erasmus Mundus Joint Master in Intelligent Field Robotic System (IFROS).  Els estudiants que desitgin continuar els estudis de doctorat ho podran fer dins el programa de doctorat de l’EPS i dins dels grups de recerca en l’àmbit informàtic amb reconeixement nacional i internacional.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Matemàtiques21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ÀlgebraÁlgebraAlgebra  (3105G07001)

BBàsica 6.00 SSemestral

CàlculCálculoCalculus  (3105G07002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lògica i matemàtica discretaLógica y matemática discretaLogic and discrete mathematics  (3105G07003)

BBàsica 9.00 SSemestral

Informàtica18.00 crèdits

Física9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Física i electrònicaFísica y electrónicaPhysics and Electronics  (3105G07006)

BBàsica 9.00 SSemestral

Programació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Metodologia i tecnologia de la programació IIMetodología y tecnología de la programación IIProgramming methodology and technology II  (3105G07009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Computadors6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estructura i tecnologia de computadors IIEstructura y tecnología de computadores IIComputer Structure and Technology II  (3105G07016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

EstadísticaEstadísticaStatistics  (3105G07007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Organització i administració d'empresesOrganización y administración de empresasBusiness organisation and management  (3105G07008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Programació14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estructures de dades i algorítmicaEstructuras de datos y algorítmicaData structures and algorithms  (3105G07010)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Projecte de programacióProyecto de programaciónProgramming Project  (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Computadors15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems  (3105G07017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ComputadorsComputadoresComputers  (3105G07018)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Sistemes d'informació14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Bases de dadesBases de datosDatabases  (3105G07021)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Enginyeria del software IIngeniería del software ISoftware engineering I  (3105G07022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes operatius5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes operatiusSistemas operativosOperating systems  (3105G07025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Programació20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Multimèdia i interfícies d'usuariMultimedia e interfases de usuarioMultimedia and user interfaces  (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments de computacióFundamentos de computaciónFundamentals of Computation  (3105G07013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Paradigmes i llenguatges de programacióParadigmas y lenguajes de programaciónProgramming Paradigms  (3105G07014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial intelligence  (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Computadors10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Arquitectura de computadorsArquitectura de computadoresComputer Architecture  (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica industrial i robòticaInformática industrial y robóticaIndustrial Computing and Robotics  (3105G07020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes d'informació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Enginyeria del software IIIngeniería del software IISoftware engineering II  (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de softwareProyecto de desarrollo de softwareSoftware Development Project  (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes operatius5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Projecte de sistemes operatiusProyectos de sistemas operativosOperating Systems Project  (3105G07026)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Xarxes10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

XarxesRedesNetworks  (3105G07027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxesProyecto de redesNetwork Project  (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Legislació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Legislació i ètica professionalLegislación y ética profesionalLegislation and professional ethics  (3105G07029)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estades en entorn laboralEstancias en entorno laboralExternal Work Placement  (3105G07055)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informacióOrganización y gestión de sistemas de informaciónInformation System Organisation and Management  (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dadesSistemas de gestión de bases de datosDatabase Management Systems   (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del softwareConceptos avanzados de ingeniería de softwareAdvanced Software Engineering Concepts  (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence  (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and Communication Skills  (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logísticaGestión de la producción y logísticaOperations Management and Logistics  (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

RobòticaRobóticaRobotics  (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes encastatsSistemas empotradosEmbedded Systems  (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbilRobótica móvilMobile Robotics  (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

AutomàticaAutomáticaAutomatic Engineering  (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Informàtica gràficaInformática gráficaComputer graphics  (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. AplicacionsProgramación declarativa. AplicacionesDeclarative Programming and Applications  (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CompiladorsCompiladoresCompilers  (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CriptografiaCriptografíaCryptography  (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulacióComputación numérica y simulaciónNumerical Computation and Simulation  (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificialTécnicas avanzadas de inteligencia artificialAdvanced Techniques of Artificial Intelligence  (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació d'entorns webProgramación en entornos webWeb Environment Programming  (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dadesSeguridad y protección de datosData Protection and Security  (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

OptimitzacióOptimizaciónOptimisation  (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemesAdministración de sistemasSystem Administration  (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dadesRedes troncales y servicios públicos de datosBackbone Networks and Public Data Services  (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internetConfiguración y mantenimiento de redes y servicios de internetNetwork and Internet Service Configuration and Maintenance  (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes d'ajuda a la presa de decisionsSistema de ayuda a la toma de decisionesDecision-Making Support Systems  (3105G07041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal Degree Project  (3105G07056)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic45.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Estades en entorn laboralEstancias en entorno laboralExternal Work Placement  (3105G07055)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informacióOrganización y gestión de sistemas de informaciónInformation System Organisation and Management  (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dadesSistemas de gestión de bases de datosDatabase Management Systems   (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del softwareConceptos avanzados de ingeniería de softwareAdvanced Software Engineering Concepts  (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence  (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and Communication Skills  (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logísticaGestión de la producción y logísticaOperations Management and Logistics  (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

RobòticaRobóticaRobotics  (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes encastatsSistemas empotradosEmbedded Systems  (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbilRobótica móvilMobile Robotics  (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

AutomàticaAutomáticaAutomatic Engineering  (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Informàtica gràficaInformática gráficaComputer graphics  (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. AplicacionsProgramación declarativa. AplicacionesDeclarative Programming and Applications  (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CompiladorsCompiladoresCompilers  (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CriptografiaCriptografíaCryptography  (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulacióComputación numérica y simulaciónNumerical Computation and Simulation  (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificialTécnicas avanzadas de inteligencia artificialAdvanced Techniques of Artificial Intelligence  (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació d'entorns webProgramación en entornos webWeb Environment Programming  (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dadesSeguridad y protección de datosData Protection and Security  (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

OptimitzacióOptimizaciónOptimisation  (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemesAdministración de sistemasSystem Administration  (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dadesRedes troncales y servicios públicos de datosBackbone Networks and Public Data Services  (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internetConfiguración y mantenimiento de redes y servicios de internetNetwork and Internet Service Configuration and Maintenance  (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes d'ajuda a la presa de decisionsSistema de ayuda a la toma de decisionesDecision-Making Support Systems  (3105G07041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Tecnologia Enginyeria del software50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Projecte de programacióProyecto de programaciónProgramming Project  (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Multimèdia i interfícies d'usuariMultimedia e interfases de usuarioMultimedia and user interfaces  (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria del software IIIngeniería del software IISoftware engineering II  (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de softwareProyecto de desarrollo de softwareSoftware Development Project  (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informacióOrganización y gestión de sistemas de informaciónInformation System Organisation and Management  (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dadesSistemas de gestión de bases de datosDatabase Management Systems   (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del softwareConceptos avanzados de ingeniería de softwareAdvanced Software Engineering Concepts  (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence  (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and Communication Skills  (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logísticaGestión de la producción y logísticaOperations Management and Logistics  (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia Enginyeria de computadors50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems  (3105G07017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Arquitectura de computadorsArquitectura de computadoresComputer Architecture  (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica industrial i robòticaInformática industrial y robóticaIndustrial Computing and Robotics  (3105G07020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxesProyecto de redesNetwork Project  (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

RobòticaRobóticaRobotics  (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes encastatsSistemas empotradosEmbedded Systems  (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbilRobótica móvilMobile Robotics  (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

AutomàticaAutomáticaAutomatic Engineering  (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia Computació50.00 crèdits

Tecnologia de la Informació50.00 crèdits

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Les pràctiques es fan en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa és molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau en Enginyeria Informàtica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les moltíssimes ofertes que es proposen a cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el treball final de grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació. Faràs un sol treball que serà avaluat per un tribunal amb membres de cada estudi. El treball final de grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, realitzat sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que dona suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’enginyers cada any donen premis als millors treballs finals de grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el treball final de grau o ampliar els estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.