Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial)

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial)

Curs 2023-2024

Els estudis d’Arquitectura Tècnica i Edificació condueixen a l’obtenció d’una titulació que ofereix grans possibilitats d’inserció immediata en el món laboral, tant en la construcció i rehabilitació d’edificis com en paisatge, urbanisme i edificació sostenible, entre d'altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d’actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial)
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Arquitectura Tècnica i Edificació per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
15
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2018)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

És recomanable que en els estudis previs s’hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l’estudiant se senti còmode en aquestes matèries.

El coneixement d’idiomes (francès i anglès), encara que no es tracta de matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d’informació.

Competències

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:

  • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seves instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d’allò construït mitjançant l’establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l’execució d’obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al llibre de l’edifici. Portar el control econòmic de l’obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l’obra executada.
  • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.
  • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
  • Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d’obres d’edificació en l’àmbit de la seva habilitació legal.
  • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en edificis.
  • Dirigir i gestionar l’ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de construcció.
  • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d’edificis.
  • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Exercir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d’edificació.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81065
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

El graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació té una gran versatilitat, cosa que li permet desenvolupar la seva activitat professional en qualsevol de les especialitats compreses dins l’àmbit de l’edificació, i al mateix temps, li permet adaptar-se amb facilitat als mercats de treball d’altres països. L’arquitecte tècnic no només rep formació tecnològica, sinó que també es forma en l’àmbit de la gestió.

L’arquitecte tècnic podrà projectar obres de reforma i rehabilitació, reparació i consolidació d’edificis construïts, en els termes establerts per la legislació vigent. Serà qui dirigirà l’execució material de les obres d’edificació i qui realitzarà el control qualitatiu i quantitatiu del que es construeix. Tindrà capacitat per gestionar la totalitat del procés, contractant i gestionant els diferents agents que hi intervenen (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyers calculistes, industrials, immobiliàries...). Per tot això, necessitarà els coneixements propis de la construcció del segle XXI, planificant per controlar el consum dels recursos, la reducció de les emissions contaminants i la gestió correcta dels residus. Tindrà coneixements per redactar els corresponents estudis i plans de seguretat i salut laboral, així com per coordinar l’activitat de les empreses constructores que participin en el procés edificatori.

En col·laboració amb les enginyeries o estudis d’arquitectura, podrà portar a terme les activitats tècniques de càlcul d’instal·lacions o estructures, disseny de solucions constructives específiques, amidaments i valoracions econòmiques, treballs de topografia, etc.

Un dels sectors que actualment necessita un nombre elevat d’arquitectes tècnics és la indústria. Cal intervenir en l’assessorament tècnic dels processos de fabricació de materials i elements per a la construcció i especialment en el control de la seva producció.

L’arquitecte tècnic pot desenvolupar la seva professió com a professional liberal, com a integrant de les àrees funcionals de qualsevol empresa privada o enginyeria (gerent, director tècnic, tècnic d’estudis, tècnic comercial, project manager) relacionades amb el sector, com a integrant dels serveis tècnics de l’Administració pública o com a docent en centres d’educació secundària o universitària.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Fonaments de Matemàtiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Fonaments de matemàtiques 1V-Fundamentos de matemáticas 1V-Fundamentals of mathematics 1  (3105G14002)

BBàsica 6.00 SSemestral

V-Fonaments de matemàtiques 2V-Fundamentos de matemáticas 2 V-Fundamentals of mathematics 2  (3105G14003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Fonaments de física 1V-Fundamentos de física 1V-Fundamentals of Physics 1  (3105G14004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica Arquitectònica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Expressió gràfica 1V-Expresión gráfica 1V-Graphic expression 1  (3105G14006)

BBàsica 6.00 SSemestral

V-Expressió gràfica 2V-Expresión gráfica 2V-Graphic expression 2  (3105G14007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Química i Geologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Fonaments de materialsV-Fundamentos de materiales V-Fundamentals of materials  (3105G14008)

BBàsica 6.00 SSemestral

V-GeotècniaV-GeotecniaV-Geothecnics  (3105G14009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Topografia i replantejamentsV-Topografía y replanteos V-Topography and staking out sites  (3105G14013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Construcció 1V-Construcción 1V-Construction 1  (3105G14014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Construcció 2V-Construcción 2V-Construction 2  (3105G14015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Fonaments de física 2V-Fundamentos de física 2V-Fundamentals of Physics 2  (3105G14005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret i Empresa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Aspectes legals en la contractació d'obresV-Aspectos legales en la contratación de obrasV-Legal aspects of building contracts  (3105G14010)

BBàsica 6.00 SSemestral

V-EmpresaV-EmpresaV-Business  (3105G14011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Expressió gràfica 3V-Expresión gráfica 3 V-Graphic expression 3  (3105G14012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Construcció 3V-Construcción 3 V-Construction 3  (3105G14016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Construcció 4V-Construcción 4V-Construction 4  (3105G14017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

V-Història de la construccióV-Historia de la construcción V-Construction history  (3105G14021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

V-Materials 1V-Materiales 1 V-Materials 1  (3105G14023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Materials 2V-Materiales 2 V-Materials 2  (3105G14024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Control de qualitatV-Control de calidad V-Quality control  (3105G14025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Estructures 1V-Estructuras 1 V-Structures 1  (3105G14028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Construcció 5V-Construcción 5 V-Construction 5  (3105G14018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Construcció 6V-Construcción 6 V-Construction 6  (3105G14019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Instal·lacions 1V-Instalaciones 1 V-Installations 1  (3105G14026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Instal·lacions 2V-Instalaciones 2 V-Installations 2  (3105G14027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Estructures 2V-Estructuras 2 V-Structures 2  (3105G14029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

V-Estructures 3V-Estructuras 3 V-Structures 3  (3105G14030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió del Procés12.00 crèdits

Gestió Urbanística i Economia Aplicades18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Amidaments i pressupostos 1V-Mediciones y pressupuestos 1V-Measurements and cost estimates 1  (3105G14035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Amidaments i pressupostos 2V-Mediciones y pressupuestos 2V-Measurements and cost estimates 2  (3105G14036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

V-Valoracions i taxacionsV-Valoraciones y tasacionesV-Valuations and appraisals  (3105G14037)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

V-Dret en edificacióV-Derecho en edificación V-Building construction law   (3105G14038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Anàlisi del procés constructiu V-Análisis dels procesos constructivoV-Analysis of the construction process  (3105G14020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

V-Patologia i rehabilitacióV-Patología y rehabilitación V-Pathology and rehabilitation  (3105G14022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió del Procés9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Gestió de projectes i obresV-Gestión de proyectos y obras V-Managing projects and buildings  (3105G14033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

V-Seguretat i salut laboralV-Seguridad y salud laboral V-Occupational safety and health  (3105G14034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes Tècnics9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

V-Projectes tècnicsV-Proyectos técnicos V-Technical projects  (3105G14039)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optatives15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pràctiques externes Prácticas externasPractical placement in companies  (3105G11028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Arquitectura sostenibleArquitectura sostenibleSustainable architecture  (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històricsAnálisis y rehabilitación de edificios históricosAnalysis and intervention in historic buildings  (3105G12048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

V-Introducció al control de costos de la construccióV-Introducción al control de costes de construcciónV-Introduction to construction cost control  (3105G14046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

V-Projectes d'acondicionament i instal.lacionsV-Proyectos de acondicionamiento e instalaciones V-Conditioning projects and installations  (3105G14048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

V-Tècniques d’intervenció per a reparació d’edificisV-Técnicas de intervención para la reparación de edificiosV-Intervention techniques for the repair of buildings  (3105G14050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liquesEstructuras metálicasMetal structures  (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió i eficiència energètica en l'edificacióGestión y eficiencia energética en la edificaciónManagement and energy efficiency in buildings  (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònicaProyecto de restauración arquitectónicaArchitectural conservation  (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració ambientalProyecto de restauración ambientalEnvironmental restoration  (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construccióInnovación tecnológica en la construcciónAdvanced Building Technologies  (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitecturaSaber ver la arquitecturaHow to look at the architecture  (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Utopia i avantguardaUtopía y vanguardiaUtopia and modernity  (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Teoria de la imatgeTeoría de la imagenTheory of image  (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La forma de la ciutatLa forma de la ciudadThe form of the city  (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Patologia i rehabilitació estructuralV-Patología y rehabilitación estructural V-Structural pathology and rehabilitation  (3105G14040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabatsV-Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados V-Pathology and rehabilitation of siding and finish work  (3105G14041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Manteniment d'edificisV-Mantenimiento de edificios V-Building maintenance  (3105G14042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Gestió integral de la prevencióV-Gestión integral de la prevención V-Comprehensive prevention management   (3105G14043)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Sistemes de planificació d'obres i el seu controlV-Sistemas de planificación de obras y su control V-Building planning and control systems  (3105G14044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Cojuntura económica del sector i anàlisis del negoci immobiliariV-Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliarioV-Economic situation of the sector and analysis of the real estate market  (3105G14045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Representació virtual de projectes d'interiorismeV-Representación virtual de proyectos de interiorismo V-Virtual representation of interior design projects  (3105G14047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball Fi de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Treball final de GrauTrabajo final de GradoFinal degree project  (3105G14001)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+ Reconeixement acadèmic21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Pràctiques externes Prácticas externasPractical placement in companies  (3105G11028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Arquitectura sostenibleArquitectura sostenibleSustainable architecture  (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històricsAnálisis y rehabilitación de edificios históricosAnalysis and intervention in historic buildings  (3105G12048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

V-Introducció al control de costos de la construccióV-Introducción al control de costes de construcciónV-Introduction to construction cost control  (3105G14046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

V-Projectes d'acondicionament i instal.lacionsV-Proyectos de acondicionamiento e instalaciones V-Conditioning projects and installations  (3105G14048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

V-Tècniques d’intervenció per a reparació d’edificisV-Técnicas de intervención para la reparación de edificiosV-Intervention techniques for the repair of buildings  (3105G14050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liquesEstructuras metálicasMetal structures  (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió i eficiència energètica en l'edificacióGestión y eficiencia energética en la edificaciónManagement and energy efficiency in buildings  (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònicaProyecto de restauración arquitectónicaArchitectural conservation  (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració ambientalProyecto de restauración ambientalEnvironmental restoration  (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construccióInnovación tecnológica en la construcciónAdvanced Building Technologies  (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitecturaSaber ver la arquitecturaHow to look at the architecture  (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Utopia i avantguardaUtopía y vanguardiaUtopia and modernity  (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Teoria de la imatgeTeoría de la imagenTheory of image  (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La forma de la ciutatLa forma de la ciudadThe form of the city  (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Patologia i rehabilitació estructuralV-Patología y rehabilitación estructural V-Structural pathology and rehabilitation  (3105G14040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabatsV-Patología y rehabilitación del envolvente y los acabados V-Pathology and rehabilitation of siding and finish work  (3105G14041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Manteniment d'edificisV-Mantenimiento de edificios V-Building maintenance  (3105G14042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Gestió integral de la prevencióV-Gestión integral de la prevención V-Comprehensive prevention management   (3105G14043)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Sistemes de planificació d'obres i el seu controlV-Sistemas de planificación de obras y su control V-Building planning and control systems  (3105G14044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Cojuntura económica del sector i anàlisis del negoci immobiliariV-Coyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliarioV-Economic situation of the sector and analysis of the real estate market  (3105G14045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

V-Representació virtual de projectes d'interiorismeV-Representación virtual de proyectos de interiorismo V-Virtual representation of interior design projects  (3105G14047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.