Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Curs 2023-2024

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport + Fisioteràpia té com a prioritat formar professionals amb preparació metodològica i tècnica avantguardista per descriure, identificar, desenvolupar i tractar tots els programes propis d’aquests dos graus per contribuir al manteniment i a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
384
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Web:
Doble titulació CAFE + Fisioteràpia a Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

L'estudiant del doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports, un caràcter actiu i una bona actitud de servei vers les persones. Finalment, serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

L’horari de les classes serà de matí (habitualment CAFiE) i tarda (Fisioteràpia).

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia i les ciències de l’activitat física i l’esport.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81061
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional; L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques. L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.

En l’àmbit de la Fisioteràpia les sortides professionals a les que té accés el graduat són àmplies i variades:

 • Traumatologia, geriatria, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia…
 • El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…).

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Més informació: Màsters i formació continuada EUSES

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Cal superar 44,00 B

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dansa i expressió corporalDanza y expresión corporalDance and body language  (3159G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'adversariDeportes de adversarioOpponent sports  (3159G02016)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Esports individualsDeportes individualesSingle sports  (3159G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIAFUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS  (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Jocs i habilitats motrius bàsiquesJuegos y habilidades motrices básicasGames and basic motor skills  (3159G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIAVALORACION EN FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY VALUATION  (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 36,00 B

Cal superar 44,00 OB

Cal superar 85,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Activitat física a la naturaActividad física en la naturalezaPhysical activity in the nature  (3159G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitatActividad física y deporte para personas con alguna discapacidad Phisical activities and sports for handicapped / disabled people   (3159G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUESAFECCIONES MEDICOQUIRURGICASMEDICAL SURGICAL PATHOLOGY   (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULARARTICULACION TEMPORO-MANDIBULARARTICULATION TEMPORE MANDIBULAR  (3159G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTORATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTORATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR  (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Bases económico-financeras i de contractacióBases economico-financieras y de contrataciónGeneral economic and financial requirements and contracting / hiring  (3159G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIACINESITERAPIAKINESITHERAPY  (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports aquàticsDeportes acuáticosWater sports  (3159G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'equip 2Deportes colectivos 2Team sports 2  (3159G02018)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instal·lacions esportivesInstalaciones deportivasSports facilities (sport hall, swimming pool, pitches, …)  (3159G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIAPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIACARDIORESPIRATORY DISEASE  (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN NEUROLOGIAPATOLOGIA EN NEUROLOGIANEUROLOGY DISEASE  (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Prescripció d'exercici físic per la salutPrescripción de ejercicio físico para la saludPhisical exercice Prescription (order) for health  (3159G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Primers auxilisPrimeros auxiliosFirst aid  (3159G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de l'entrenament 2Teoría del entrenamiento 2 Training theory 2  (3159G02020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives6.00 crèdits

Cal superar 53,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICSAPLICACIÓN DE AGENTES FISICOSAPPLICATION OF PHYSICAL AGENTS   (3159G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CADENES MUSCULARSCADENAS MUSCULARESMUSCULAR CHAINS  (3159G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUESFISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICASSPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS  (3159G01035)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIAFISIOTERAPIA EN NEUROLOGIANEUROLOGY PHYSIOTHERAPY  (3159G01013)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONARFISIOTERAPIA RESPIRATORIA Y REHABILITACION CARDIOPULMONARRESPIRATORY PHYSIOTHERAPY AND CARDIOPULMONARY REHABILITATION  (3159G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mitjans i mètodes de recuperacióMedios y métodos de recuperaciónMethods of physical recovery (make-up)  (3159G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Nutrició i ajudes ergogèniquesNutrición y ayudas ergogénicasNutrition and ergogenic (tending to increase work output) aids  (3159G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIAPATOLOGIA EN REUMATOLOGIAREUMATOLOGY DISEASE  (3159G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Recreació, oci i turismeRecreación, ocio y turismo Recreation, leisure and tourism  (3159G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de l'entrenament 3Teoría del entrenamiento 3Training theory 3  (3159G02021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements  (3159G02036)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Optatives8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Valoració i tractament del pacient vertiginós i/o inestableValoración y tratamiento del paciente vertiginoso y/o inestableClinical assessment and treatment of the patient with vertigo and/or dizziness  (3159G03049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Transformació digital i innovació aplicada a la fisioteràpiaTransformación digital e innovación aplicada a la fisioterapiaDigital Transformation and innovation applied to physiotherapy  (3159G03050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Valoració i Intervenció en el pacient neurològicValoración e Intervención en el paciente neurológicoEvaluation and Intervention in neurological patient  (3159G01056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Valoració i anàlisi del movimentValoración i análisis del movimientoAssessment and movement anlysis  (3159G01057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàticaFisioterapia viscerosomáticaViscerosomatic physiotherapy  (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY  (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY  (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY  (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY  (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS  (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY  (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Salut digital aplicada a la fisioteràpiaSalud digital aplicada a la fisioterapiaDigital health applied to physiotherapy  (3159G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fisioteràpia vestibular: valoració i tractament del vertigen i la inestabilitatFisioterapia vestibular: valoración y tratamiento del vértigo y la inestabilidadVestibular physiotherapy: clinical assessment and treatment of vertigo and dizziness  (3159G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 30,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

PRACTICUM II PRACTICUM II PRACTICUM II  (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

TREBALL FI DE GRAUTRABAJO FIN DE GRADOFINAL WORK OF DEGREE  (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball final de grauTrabajo fin de gradoFinal project  (3159G02037)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.