Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Ciències Ambientals

Grau en Ciències Ambientals

Curs 2023-2024

El grau en Ciències Ambientals et proporcionarà els coneixements fonamentals per analitzar amb rigor les problemàtiques ambientals de la societat actual, i et dotarà d’eines i tècniques per gestionar-les i aportar-hi solucions des del punt de vista de les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències Ambientals
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Per accedir als estudis de Ciències Ambientals és bo tenir una formació bàsica en les disciplines científiques bàsiques, com biologia, geologia, química, física i matemàtiques, que s’ampliarà i complementarà amb coneixements sobre el medi humà, social i econòmic, així com de l’enginyeria, permetent d’aquesta manera obtenir una visió integradora del món actual i que ha de fer possible trobar de les solucions més adients a les problemàtiques ambientals.

Als estudis de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona es fa treball de camp i de laboratori, que es compagina amb la gestió de dades, el seu tractament estadístic i modelització, així com la seva representació i interpretació a través de cartografia. En aquest sentit, els estudiants de Ciències Ambientals assoleixen competències específiques d’àmbits molt diferents, esdevenint professionals molt versàtils.

Objectius formatius

L’objectiu principal del grau en Ciències Ambientals és el de formar professionals amb una base àmplia i sòlida que els permeti estudiar tot el conjunt de problemàtiques relacionades amb el medi ambient i oferir-los eines per resoldre-les.

Per aquest motiu, al realitzar aquest grau  adquiriràs competències bàsiques pel món laboral com comunicar-se oralment i en escrit en l’àmbit científic i professional, analitzar críticament situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les, o treballar en equip, contribuint a l’elaboració de projectes específics o multidisciplinaris. També assoliràs competències específiques de les ciències ambientals com adquirir una formació multidisciplinària que englobi els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi ambient; catalogar, gestionar i conservar els recursos naturals i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible; interpretar l’efecte de determinats factors com la globalització, els fluxos migratoris i els problemes ambientals sobre la situació actual del planeta; avaluar les tecnologies ambientals pel desenvolupament d’una gestió sostenible dels recursos hídrics, residus i l’energia; o crear i desenvolupar programes d’educació i comunicació ambiental.

Competències bàsiques
 • CB-01. Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CB-02. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CB-03. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CB-04. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CB-05. Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
Competències específiques
 • CE-01.  Aplicar els fonaments científics i el mètode científic (reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE-02 Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-03. Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • CE-04. Adquirir una formació multidisciplinària que englobi els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • CE-05. Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • CE-06. Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE-07. Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • CE-08. Descriure l'estructura, propietats i reactivitat dels elements i compostos en el context dels cicles dels elements, així com l'impacte dels contaminants en el medi ambient, i aplicar tècniques d'anàlisi per a la seva determinació.
 • CE-09. Formular les valoracions econòmiques i legals dels problemes ambientals.
 • CE-10. Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics, edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social, econòmica o ambiental.
 • CE-11. Catalogar, gestionar i conservar els recursos naturals, i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible.
 • CE-12. Interpretar l'efecte de determinats factors (globalització, fluxos migratoris i problemes ambientals) sobre la situació actual del planeta.
 • CE-13. Identificar i avaluar riscos naturals, com inundacions, o sismes, i dissenyar plans de prevenció.
 • CE-14. Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i/o indicadors ambientals.
 • CE-15. Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics, de residus i/o energia.
 • CE-16. Crear i desenvolupar programes d'educació i comunicació ambiental.
 • CE-17. Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • CE-18. Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació, economia i gestió.

Organització del grau

El grau en Ciències Ambientals s’organitza en 4 anys, a través dels quals adquiriràs una formació acadèmica sòlida que et permetrà, d’una banda, analitzar professionalment i, des d’una perspectiva multidisciplinària, tot el conjunt de problemàtiques relacionades amb el medi ambient, i de l’altra, adquirir destreses en l’ús de les eines i tecnologies més innovadores per fer-ne una gestió adequada.

El primer curs inclou les matèries científiques bàsiques, essencials per a l’anàlisi i tractament de dades de tipus científic, com són: Fonaments de química, Matemàtiques, Física, Biologia, Geologia i Estadística aplicada. També realitzaràs un mòdul pràctic anomenat Tècniques científiques integrades, que et permetrà desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tant de laboratori com de camp.

Al segon curs realitzaràs el mòdul de Bases Científiques del Medi Natural que t’aportarà els coneixements fonamentals relacionats amb la natura a través d’assignatures com Zoologia, Botànica, Hidrogeologia, Química Ambiental i Meteorologia i Climatologia. També cursaràs el mòdul de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques, amb assignatures que et permetran analitzar la dimensió social dels problemes ambientals, així com les diferents polítiques, institucions i administracions públiques que gestionen els problemes ambientals; i finalment, aprofundiràs els teus coneixements i habilitats en Matèries Instrumentals.

El tercer curs et permetrà ampliar i aprofundir els teus coneixements en les problemàtiques ambientals i la seva gestió a través del mòdul de Tecnologia Ambiental on cursaràs assignatures més tècniques com Edafologia i contaminació de sòls, Contaminació atmosfèrica, o Tractament d’aigües; des del punt de vista més social a través mòdul de Gestió i Qualitat Ambientals, amb assignatures com Educació ambiental, Gestió i planificació dels recursos i del territori, i Sistemes d’informació geogràfica, entre d’altres; i des del punt de vista biològic a través del mòdul de Bases Ecològiques Ambientals.

Finalment, a quart et podràs especialitzar a l’escollir dos mòduls optatius d’entre: Ecosistemes Aquàtics, Gestió de la Biodiversitat, Tecnologia Ambiental Avançada, Gestió Ambiental Avançada, Conservació dels Recursos Naturals i Aspectes Socials de les Ciències Ambientals. Per finalitzar els teus estudis hauràs d’elaborar un treball final de grau en el que podràs aplicar totes les competències apreses durant el grau i també et podràs introduir al món laboral a través de l’assignatura Projectes i la realització de Pràctiques en Empresa.

També s’ofereix la doble titulació Biologia/Ciències Ambientals.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81008
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Les sortides professionals dels ambientòlegs es poden incloure principalment en els àmbits professionals següents:

 • Gestió del medi natural i dels recursos: planificació, anàlisi i gestió dels espais naturals; elaboració de projectes d’interpretació i restauració paisatgística; realització d’estudis d’Avaluació d’Impacte Ambiental; gestió del cicle integral de l’aigua; millora de la gestió energètica, etc.
 • Ordenació i gestió territorial i de l’àmbit urbà: elaboració de plans de mobilitat sostenible; assessorament en sostenibilitat ambiental en l’àmbit local o supramunicipal; estudi i disseny de polítiques ambientals; assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental; economia relativa a la sostenibilitat, etc.
 • Empresa i tecnologia ambiental: implantació de sistemes de gestió ambiental i responsabilitat ambiental corporativa; ecodisseny de productes, processos i serveis estratègics; anàlisi del cicle de vida dels productes, processos, instal·lacions i infraestructures; avaluació de la petjada hídrica; vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental; prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació, etc.
 • Educació i cooperació ambiental: disseny i avaluació de campanyes de sensibilització i comunicació ambiental; educació ambiental; mediació en conflictes ambientals; coordinació de programes internacionals de cooperació ambiental, etc.
 • Recerca: canvi climàtic; planificació de la biodiversitat i el patrimoni natural; gestió i planificació de l’aigua per a l’ús sostenible; energies netes i renovables, etc.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Química Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry  (3103G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

MatemàtiquesMatemáticasMathematics  (3103G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

FísicaFísicaPhysics  (3103G00081)

BBàsica 6.00 SSemestral

Biologia Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

BiologiaBiologíaBiology  (3103G03087)

BBàsica 9.00 SSemestral

Geologia Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Geologia ambiental Geología ambiental Environmental geology   (3103G03132)

BBàsica 9.00 SSemestral

GeologiaGeologíaGeology  (3103G03088)

BBàsica 9.00 AAnual No

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Bases Científiques del Medi Natural33.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ZoologiaZoologíaZoology  (3103G00089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BotànicaBotánicaBotany  (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de diversitat vegetalPrácticas de diversidad vegetalPlant diversity, practical lectures  (3103G03090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de diversitat animalPrácticas de diversidad animalAnimal diversity, practical lectures  (3103G03091)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química ambientalQuímica ambientalEnvironmental chemistry  (3103G03092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

HidrogeologiaHidrogeologíaHydrogeolgy  (3103G03093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Meteorologia i climatologiaMeteorología y climatologíaMeteorology and climatology  (3103G03094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Medi ambient i societatMedio ambiente y sociedadSociety and environment  (3103G03095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EconomiaEconomíaEconomics  (3103G03096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Legislació ambientalLegislación ambientalEnvironmental law  (3103G03097)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Matèries Instrumentals15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anàlisi avançada de dadesAnálisis avanzado de datosAdvanced data analysis  (3103G00090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria ambientalIngeniería ambientalEnvironmental engineering  (3103G03098)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CartografiaCartografíaCartography  (3103G03099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bases Ecològiques Ambientals15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

EcologiaEcologíaEcology  (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologiaPrácticas de ecologíaEcology practical lessons  (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia i toxicologia ambientalsMicrobiología y toxicología ambientalesEnvironmental microbiology and toxicology  (3103G03100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologia Ambiental21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Edafologia i contaminació de sòlsEdafología y contaminación de suelosEdafology and soil pollution  (3103G03101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tractament d'aigüesTratamiento de aguasWater treatment  (3103G03102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Contaminació atmosfèricaContaminación atmosféricaAir pollution  (3103G03103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tractament i valorització de residusTratamiento y valorización de residuosWaste treatment and valorization  (3103G03104)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques instrumentals d'anàlisi ambientalTécnicas instrumentales de análisis ambientalInstrumental techniques in environmental analysis  (3103G03105)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió i Qualitat Ambientals24.00 crèdits

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis  (3103G03111)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ProjectesProyectosProjects  (3103G03112)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships  (3103G03113)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

GeobotànicaGeobotánicaPlant Ecology  (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BiodiversitatBiodiversidadBiodiversity  (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animalsComunidades animalesWildlife communities  (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de faunaGestión de faunaWildlife management  (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de floraGestión de la floraPlant Management  (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvialEcología fluvialFluvial ecology  (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marinaEcología marinaMarine ecology  (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustreEcología lacustreLake ecology  (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OceanografiaOceanografíaOceanography  (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologiaMétodos en ecologíaMethods in ecology  (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicadaEcología aplicadaApplied ecology  (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservacióGenética de la conservaciónConservation genetics  (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunísticsRecursos faunísticosAnimal resources  (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetalsRecursos vegetalesPlant resources  (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàticRespuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climáticoPlant and animal responses to climate change  (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management  (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tecnologies netesTecnologías limpiasNon-pollutant technologies  (3103G03114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

EcoenergiaEcoenergíaEcoenergy  (3103G03115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodissenyAnálisis del ciclo de vida y ecodiseñoLife-cycle analysis and ecodesign  (3103G03116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de reconeixement del subsòlTécnicas de reconocimiento del subsueloSubsurface exploration techniques  (3103G03117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Monitorització de la contaminacióMonitorización de la contaminaciónPollution monitoring  (3103G03118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Restauració del medi naturalRestauración del medio naturalEnvironment restoration  (3103G03120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de restauració ambientalTécnicas de restauración ambientalEnvironmental restoration techniques  (3103G03121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del medi ambientEconomia del medio ambienteEnvironmental economy  (3103G03122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos geològicsRecursos geológicosGeological resources  (3103G03123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Riscos naturalsRiesgos naturalesNatural risks  (3103G03124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Valoració del reciclatge i anàlisi del cicle de vidaValoración del reciclaje y análisis del ciclo de vidaRecycling and of life-cycle analysis  (3103G03119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques en gestió territorial i ambientalPrácticas en gestión territorial y ambientalEnvironmental land management, practical lectures  (3103G03125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret urbanísticDerecho urbanísticoLand use law  (3103G03126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escolesExperiencias de educación científica y ambiental en las escuelasEnvironmental and scientific education experiences in schools  (3103G03127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambienteTourism, territory and environment  (3103G03128)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

GeopolíticaGeopolíticaGeopolitics  (3103G03129)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió d'espais naturalsGestión de espacios naturalesNatural areas management  (3103G03130)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques ambientalsInstituciones y políticas ambientalesInstitutions and environmental politics  (3103G03131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 2 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ecologia fluvialEcología fluvialFluvial ecology  (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marinaEcología marinaMarine ecology  (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustreEcología lacustreLake ecology  (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OceanografiaOceanografíaOceanography  (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologiaMétodos en ecologíaMethods in ecology  (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

GeobotànicaGeobotánicaPlant Ecology  (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BiodiversitatBiodiversidadBiodiversity  (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animalsComunidades animalesWildlife communities  (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de faunaGestión de faunaWildlife management  (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de floraGestión de la floraPlant Management  (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ecologia aplicadaEcología aplicadaApplied ecology  (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservacióGenética de la conservaciónConservation genetics  (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunísticsRecursos faunísticosAnimal resources  (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetalsRecursos vegetalesPlant resources  (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàticRespuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climáticoPlant and animal responses to climate change  (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tecnologies netesTecnologías limpiasNon-pollutant technologies  (3103G03114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

EcoenergiaEcoenergíaEcoenergy  (3103G03115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodissenyAnálisis del ciclo de vida y ecodiseñoLife-cycle analysis and ecodesign  (3103G03116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Monitorització de la contaminacióMonitorización de la contaminaciónPollution monitoring  (3103G03118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del medi ambientEconomia del medio ambienteEnvironmental economy  (3103G03122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tècniques de reconeixement del subsòlTécnicas de reconocimiento del subsueloSubsurface exploration techniques  (3103G03117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Restauració del medi naturalRestauración del medio naturalEnvironment restoration  (3103G03120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de restauració ambientalTécnicas de restauración ambientalEnvironmental restoration techniques  (3103G03121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos geològicsRecursos geológicosGeological resources  (3103G03123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Riscos naturalsRiesgos naturalesNatural risks  (3103G03124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement Acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships  (3103G03113)

OPOptativa 6.00 AAnual

GeobotànicaGeobotánicaPlant Ecology  (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BiodiversitatBiodiversidadBiodiversity  (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animalsComunidades animalesWildlife communities  (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de faunaGestión de faunaWildlife management  (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de floraGestión de la floraPlant Management  (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvialEcología fluvialFluvial ecology  (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marinaEcología marinaMarine ecology  (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustreEcología lacustreLake ecology  (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OceanografiaOceanografíaOceanography  (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologiaMétodos en ecologíaMethods in ecology  (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicadaEcología aplicadaApplied ecology  (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservacióGenética de la conservaciónConservation genetics  (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunísticsRecursos faunísticosAnimal resources  (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetalsRecursos vegetalesPlant resources  (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàticRespuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climáticoPlant and animal responses to climate change  (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management  (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tecnologies netesTecnologías limpiasNon-pollutant technologies  (3103G03114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

EcoenergiaEcoenergíaEcoenergy  (3103G03115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodissenyAnálisis del ciclo de vida y ecodiseñoLife-cycle analysis and ecodesign  (3103G03116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de reconeixement del subsòlTécnicas de reconocimiento del subsueloSubsurface exploration techniques  (3103G03117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Monitorització de la contaminacióMonitorización de la contaminaciónPollution monitoring  (3103G03118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Restauració del medi naturalRestauración del medio naturalEnvironment restoration  (3103G03120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de restauració ambientalTécnicas de restauración ambientalEnvironmental restoration techniques  (3103G03121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del medi ambientEconomia del medio ambienteEnvironmental economy  (3103G03122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos geològicsRecursos geológicosGeological resources  (3103G03123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Riscos naturalsRiesgos naturalesNatural risks  (3103G03124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Valoració del reciclatge i anàlisi del cicle de vidaValoración del reciclaje y análisis del ciclo de vidaRecycling and of life-cycle analysis  (3103G03119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques en gestió territorial i ambientalPrácticas en gestión territorial y ambientalEnvironmental land management, practical lectures  (3103G03125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret urbanísticDerecho urbanísticoLand use law  (3103G03126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experiències d'educació científica i ambiental a les escolesExperiencias de educación científica y ambiental en las escuelasEnvironmental and scientific education experiences in schools  (3103G03127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, territori i medi ambientTurismo, territorio y medio ambienteTourism, territory and environment  (3103G03128)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

GeopolíticaGeopolíticaGeopolitics  (3103G03129)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió d'espais naturalsGestión de espacios naturalesNatural areas management  (3103G03130)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Institucions i polítiques ambientalsInstituciones y políticas ambientalesInstitutions and environmental politics  (3103G03131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants poden cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, 6 crèdits optatius de pràctiques acadèmiques externes. Aquestes pràctiques consisteixen en una estada en qualsevol entitat col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació acadèmica adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.