Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Economia / Filosofia

Doble titulació Economia / Filosofia

Curs 2021-2022

Aquesta doble titulació, única a Catalunya, dóna l’oportunitat d'obtenir una formació àmplia en dues disciplines complementàries i permet assolir competències importants atès el seu caràcter pluridisciplinari i global.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Economia / Filosofia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques / Arts i Humanitats
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
354
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Economia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb visió crítica i interès en la comprensió del funcionament de l'economia i la societat encaixa en el perfil del grau d'Economia i Filosofia. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest doble grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econòmica, la sintetitzi i analitzi amb sentit crític, sigui conscient del caràcter pluridisciplinari dels problemes econòmics que puguin presentar-se durant l’exercici de la seva professió, sigui capaç d’analitzar situacions econòmiques complexes i d’oferir respostes adequades per al seu tractament, interpreti i analitzi críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques, expressi de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, tot comprenent les estratègies seguides per resoldre’ls, construeixi textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient, i utilitzi en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques d’argumentació i d’anàlisi propis de la Filosofia.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: Proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
 • Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
 • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
 • Altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les més freqüents d’aquesta doble titulació, única a Catalunya, són:

 • Analista de l’activitat econòmica.
 • Assessor d’organismes col·legiats.
 • Assessorament d’empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Consultoria de responsabilitat social corporativa.
 • Difusió científica i cultural (específicament de l’àmbit de l’economia i la filosofia)
 • Docència a la universitat o en centres d’investigació superior.
 • Documentalista.
 • Economista d’organismes internacionals.
 • Economista de l’Estat.
 • Ensenyament en instituts de secundària
 • Gestió pública i privada.
 • Projectes de sostenibilitat.
 • Recerca en serveis d’estudis públics o privats.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Treball en editorials (edició i correcció de textos econòmics i filosòfics).

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2021-2022

Cal superar 60,00 B

Cal superar 6,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

SociologiaSociologíaSociology  (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 36,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Antropologia filosòficaAntropología filosóficaPhilosophical antropology  (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comunicació oral i escritaComunicación oral y escritaOral and written communication  (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

EstadísticaEstadísticaStatistics  (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

ÈticaÉticaEthics  (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Economia industrialEconomía industrialIndustrial organization  (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacionalEconomía internacionalInternational economics  (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica ILógica ILogic I  (3102G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica IILógica IILogic II  (3102G03030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MacroeconomiaMacroeconomíaMacroeconomics  (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Matemàtiques IIMatemáticas IIMathematics II  (3107G00003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia Microeconomía Microeconomics  (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 72,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Anàlisi macroeconòmicaAnálisis macroeconómicoMacroeconomic Analysis  (3107G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi microeconòmica Análisis microeconómicaMicroeconomic analysis  (3107G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EconometriaEconometríaEconometrics  (3107G03021)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia)Economía del medio ambiente y de los recursos naturales Environmental and resource economics  (3107G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia públicaEconomía públicaPublic economics  (3107G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga IHistoria de la filosofía antigua IAncient philosophy I   (3102G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga IIHistoria de la filosofía antigua IIAncient philosophy II   (3102G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (II)Instrumentos de economía aplicada (II)Tools of applied economics (II)  (3107G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metafísica IMetafísica IMetaphysics I  (3102G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política econòmica IPolítica económica IEconomic policy I  (3107G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Temes d'història econòmica contemporàniaTemas de historia económica contemporáneaTopics on Modern Economic History   (3107G03006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 72,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Estètica IEstética IAesthetics I  (3102G03036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge IFilosofía del lenguaje IPhilosophy of language I  (3102G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge IIFilosofía del lenguaje IIPhilosophy of language II  (3102G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia moral Filosofía moral Moral philosophy  (3102G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia política IFilosofía política IPolitical philosophy I  (3102G03034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia política IIFilosofía política IIPolitical philosophy II  (3102G03035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània Historia de la filosofía contemporánea Contemporary Philosophy  (3102G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia medieval Historia de la filosofía medievalMedieval philosophy  (3102G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna IHistoria de la filosofía moderna IModern philosophy I  (3102G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna IIHistoria de la filosofía moderna IIModern philosophy II  (3102G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a la comptabilitatIntroducción a la contabilidadAccounting introduction  (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement Teoría del conocimiento Theory of knowlege  (3102G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmicaAnálisis de los ciclos y de la coyuntura económicaBusiness cycles  (3107G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comerç i creixement econòmicComercio y crecimiento económicoTrade and growth  (3107G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Corrents actuals de la filosofiaCorrientes actuales de la filosofíaCurrent philosophical issues   (3102G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estètica IIEstética IIAesthetics II  (3102G03037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia de la ciència Filosofía de la ciencia Philosophy of science   (3102G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metafísica IIMetafísica IIMetaphysics II  (3102G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política econòmica IIPolítica económica IIEconomic policy II  (3107G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoGlobal evaluation of the degree  (3107G03079)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project  (3102G03051)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.