Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Logística Empresarial

Grau en Logística Empresarial

Curs 2020-2021

Una carrera enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l'alumne, gràcies al component dual de la formació, s'integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Logística Empresarial
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Logística Empresarial per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Web:
Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)
Memòria vigent:
Memòria (2018)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització al nostre país. Segons dades de l'Associació per a la Cerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment entorn del 12 % de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'inserció laboral del grau en logística empresarial que oferim en EU Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d'estudis dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, incloem en la carrera les titulacions oficials d'anglès i alemany, a més d'un ordinador portàtil Apple, d'ús habitual a les nostres aules.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l’àrea d’estudi, convertint un problema empíric en un objectiu de recerca i presentar conclusions.
 4. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 5. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmica.
 6. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Transitari/a i tècnic/a en comerç exterior
 • Director/a d’operacions (supply chain manager)
 • Cap de trànsit
 • E-commerce manager
 • Consultor/a logístic/a
 • Director/a de logística
 • Director/a d’importació/exportació
 • Cap de compres
 • Responsable de control d’estocs

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de l'empresa24.00 crèdits

Principis de logística i transport12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de la LogísticaFundamentos de la LogísticaFundamentals of Logistics  (3152G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Modalitats del Transport i IntermodalitatsModalidades del Transporte e IntermodalidadesModalities of Transport and Intermodality  (3152G03007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Distribució comercial i comerç internacional6.00 crèdits

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.06.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Mètodes Quantitatius aplicats a la LogísticaMétodos Cuantitativos aplicados a la LogísticaQuantitative Methods for Logistics  (3152G03012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Àrees i eines de suport a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de Metereologia i ClimatologiaFundamentos de Metereología y ClimatologíaFoundations of Metereology and Climatology  (3152G03017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IInglés IEnglish I  (3152G03030)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IAlemán IGerman I  (3152G03034)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Fonaments de l'empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió dels Recursos HumansGestión de los Recursos HumanosHuman Resources Management  (3152G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Principis de logística i transport6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Transport de ContainersTransporte de ContainersContainer Transport  (3152G03008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del TransportDerecho del Transporte Transportation Law  (3152G03009)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Distribució comercial i comerç internacional6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments del Màrqueting i Distribució ComercialFundamentos del Marketing y Distribución ComercialFundamentals of Marketing and Commercial Distribution  (3152G03011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.012.00 crèdits

Àrees i eines de suport a la logística12.00 crèdits

Estrategia integral de la logística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió de la Cadena de Subministrament (SCM)Gestión de la Cadena de Suministros (SCM)Supply Chain Managment (SCM)  (3152G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Emmagatzematge i Gestió de StocksAlmacenaje y Gestión de StocksStorage and Stock Management  (3152G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IIInglés IIEnglish II  (3152G03031)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIAlemán IIGerman II  (3152G03035)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.012.00 crèdits

Àrees i eines de suport a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió de la Qualitat aplicada a la LogísticaGestión de la Calidad aplicada a la LogísticaQuality Management applied to Logistics  (3152G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Estrategia integral de la logística18.00 crèdits

Pràctiques en empreses o departaments logístics18.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IIIInglés IIIEnglish III  (3152G03032)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Alemany IIIAlemán IIIGerman III  (3152G03036)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Pràctiques en empreses o departaments logístics24.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IVInglés IVEnglish IV  (3152G03033)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Alemany IVAlemán IVGerman IV  (3152G03037)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball Final de GrauTrabajo final de GradoFinal Degree Project  (3152G03038)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Matèries optatives12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Llengua i Cultura Francesa ILengua y Cultura Francesa IFrench Language and Culture I   (3152G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua i Cultura Francesa IILengua y Cultura Francesa IIFrench Language and Culture II  (3152G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua i Cultura Xinesa ILengua y Cultura China IXinese Language and Culture I   (3152G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua i Cultura Xinesa IILengua y Cultura China IIXinese Language and Culture II  (3152G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic management  (3152G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automocióPrácticas de aplicación en la Logística del sector de la Automoción Work Placements in logistic of automotive companies  (3152G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químicPrácticas de aplicación en la Logística de los sectores Farmacéuticos y QuímicoWork Placements in logistics of Pharmaceutical and Chemical companies  (3152G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i modaPrácticas de aplicación en la Logística del sector Textil y ModaWork Placements in logistic of textile and fashion companies  (3152G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentariPrácticas de aplicación en la Logística del sector AgroalimentarioWork Placements in logistic of agrifood companies  (3152G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribucióPrácticas de aplicación en la Logística en empresas de gran distribuciónWork Integrated Placements in logistic of large distribution companies  (3152G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de ViatgersPrácticas de aplicación en la logística del Turismo y Transporte de ViajeroWork Placements in logistic of tourism and passenger transport companies  (3152G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilierPrácticas de aplicación Logística en el negocio Portuario y NavieroWork Integrated Placements in logistic of port and naval companies  (3152G03050)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació Logística AeroportuàriaPrácticas de aplicación Logística AeroportuariaWork Placements in logistic of airport companies  (3152G03051)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves TecnologiesPrácticas en Consultorías para desarrollar Proyectos de Innovación Logística y Nuevas TecnologíaWork Placements in Consultancies to develop Projects of Logistic Innovation and New Technologies  (3152G03052)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Llengua i Cultura Francesa ILengua y Cultura Francesa IFrench Language and Culture I   (3152G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua i Cultura Francesa IILengua y Cultura Francesa IIFrench Language and Culture II  (3152G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua i Cultura Xinesa ILengua y Cultura China IXinese Language and Culture I   (3152G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua i Cultura Xinesa IILengua y Cultura China IIXinese Language and Culture II  (3152G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic management  (3152G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automocióPrácticas de aplicación en la Logística del sector de la Automoción Work Placements in logistic of automotive companies  (3152G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químicPrácticas de aplicación en la Logística de los sectores Farmacéuticos y QuímicoWork Placements in logistics of Pharmaceutical and Chemical companies  (3152G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i modaPrácticas de aplicación en la Logística del sector Textil y ModaWork Placements in logistic of textile and fashion companies  (3152G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentariPrácticas de aplicación en la Logística del sector AgroalimentarioWork Placements in logistic of agrifood companies  (3152G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribucióPrácticas de aplicación en la Logística en empresas de gran distribuciónWork Integrated Placements in logistic of large distribution companies  (3152G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de ViatgersPrácticas de aplicación en la logística del Turismo y Transporte de ViajeroWork Placements in logistic of tourism and passenger transport companies  (3152G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilierPrácticas de aplicación Logística en el negocio Portuario y NavieroWork Integrated Placements in logistic of port and naval companies  (3152G03050)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques d'aplicació Logística AeroportuàriaPrácticas de aplicación Logística AeroportuariaWork Placements in logistic of airport companies  (3152G03051)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves TecnologiesPrácticas en Consultorías para desarrollar Proyectos de Innovación Logística y Nuevas TecnologíaWork Placements in Consultancies to develop Projects of Logistic Innovation and New Technologies  (3152G03052)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Llengües estrangeres aplicades a la logística24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IInglés IEnglish I  (3152G03030)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Anglès IIInglés IIEnglish II  (3152G03031)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Anglès IIIInglés IIIEnglish III  (3152G03032)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Anglès IVInglés IVEnglish IV  (3152G03033)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Alemany IAlemán IGerman I  (3152G03034)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIAlemán IIGerman II  (3152G03035)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIIAlemán IIIGerman III  (3152G03036)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Alemany IVAlemán IVGerman IV  (3152G03037)

OBObligatòria 3.00 AAnual No

Cal superar 2 dels mòduls següents

* Nivell C1 - Anglès
* Nivell B1 - Alemany

Pràctiques

Degut al model dual que planteja l’estudi, a partir del tercer i també durant tot el quart curs l’estudiant realitzarà les seves pràctiques duals gaudint d’un contracte laboral dins les diferents empreses col·laboradores.

Treball de fi de grau

El TFG del Grau en Logística Empresarial té caràcter obligatori i una assignació de 12 ECTS. En el Grau en Logística Empresarial, el TFG comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, una memòria, un estudi o un treball en el qual s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides i treballades durant la carrera universitària. En tractar-se d’un TFG d’un grau dual els alumnes hauran d'elaborar i defensar un projecte logístic dut a terme durant les pràctiques duals.

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i finalitza amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

La dedicació de l’estudiant està determinada pels 12 ECTS assignats a aquesta assignatura i per equivalència de 25 hores de dedicació dels estudiants per cada crèdit.

El TFG del Grau en Logística Empresarial (Dual) estarà dirigit per un professor del grau i comptarà amb la codirecció del director del projecte logístic de l’empresa.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

La secretaria acadèmica del cente et proporcionarà la informació necessària per formalitzar la matrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.