Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2020-2021

El grau en Enginyeria Informàtica et capacitarà per afrontar la gestió d’equips i projectes, i per ocupar llocs de responsabilitat. En concret, et permetrà especialitzar-te en una d’aquestes branques: enginyeria del software, enginyeria de computadors, computació o tecnologia de la informació. El grau en Enginyeria Informàtica de la UdG té una qualificació d’excel·lència atorgada per l’Agència Catalana d’Universitats. Només un 10 % dels estudis a Catalunya disposen d’aquest distintiu.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Informàtica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Memòria vigent:
Memòria (2010)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El primer curs del grau en Enginyeria Informàtica conté assignatures instrumentals de caire general com ara càlcul, àlgebra, lògica i física, i assignatures específiques informàtiques d’introducció a la programació i als ordinadors. Per iniciar aquesta primera etapa, és important que l’estudiant hagi cursat les assignatures afins del batxillerat o dels seus estudis de procedència. Els estudiants amb ànim de resoldre reptes, amb capacitat d’anàlisi de problemes, d’abstracció, d’imaginació i creativitat, amants de la precisió, dels raonaments lògics, etc. són ferms candidats a gaudir d'aquests estudis, que obren la porta a una professió dinàmica i amb moltes sortides professionals.

L’objectiu d'aquest estudi és facilitar la capacitat d’anàlisi i disseny de sistemes informàtics. Això inclou també la creació i adaptació dels sistemes informàtics a les necessitats específiques dels usuaris finals. Paral·lelament, es donen els coneixements bàsics d’enginyeria científica i tècnica des d’una perspectiva informàtica, per facilitar l’adaptació als canvis tecnològics continus que es produeixen en aquest camp.

El grau en Enginyeria Informàtica està enfocat directament a aportar solucions professionals a qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui l’ús d'eines i sistemes informàtics. El pla d’estudis proposa una oferta diferenciada dels que hi ha en el nostre entorn, molt adaptat a les característiques del nostre teixit social i econòmic, que permet als estudiants especialitzar-se en l’itinerari de computació, d’enginyeria de computadors, enginyeria del software o de tecnologies de la informació, sense oblidar una base científica i una tècnica adequada. La participació del sector empresarial és explícita en el pla d’estudis, ja que incorpora la possibilitat de fer pràctiques en entorns laborals. Com a enginyer, l’estudiant serà capaç de dissenyar i construir noves eines informàtiques i mantenir i actualitzar qualsevol aplicació de gestió, de sistemes, d’informàtica industrial i de noves tecnologies.

Competències

Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de l’activitat professional informàtica. En resum, algunes de les competències que l’alumne adquirirà són les següents:

 • Capacitat per redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i firmar projectes en l’àmbit de l’enginyeria informàtica.
 • Capacitat per dirigir projectes de l’àmbit informàtic.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i mantenir tot tipus de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, i per assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar arquitectures informàtiques, centralitzades i/o distribuïdes, que integrin maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació relativa a l’àmbit informàtic.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i de les tecnologies que capacitin per a l’aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
 • Coneixements per a la realització de mesures, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit informàtic.
 • Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Coneixement i aplicació dels elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes.
 • Capacitat per treballar en entorns multilingües i multidisciplinaris.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Enginyeria Informàtica podrà desenvolupar l’activitat laboral en sectors molt diversos i en qualsevol àmbit socioeconòmic que impliqui el desenvolupament d’eines i sistemes informàtics. En general, aquestes feines podem ser: 

 • Anàlisi, disseny i programació d’aplicacions (perfil d’analista / programador).
 • Desenvolupament de software gràfic i multimèdia.
 • Administrador de sistemes, xarxes i bases de dades.
 • Informàtica industrial (robòtica i programació de control i processos).

El 97 % dels nostres alumnes troba feina del seu àmbit el primer any després d'acabar els estudis d'enginyeria (font: informe AQU 2017). També, segons l'estudi "Inserción laboral de los estudiantes universitarios", presentat el novembre de 2015 i elaborat per la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, l'Enginyeria Informàtica figura en sisè lloc entre les titulacions més ben posicionades quant a inserció laboral, i des del 2011 ha passat del 69,1 % al 93,4 %.

Continuar estudiant

El grau en Enginyeria Informàtica dona accés directe als màsters en Ciència de Dades i en Computació d’Imatge Mèdica que s’ofereixen a l’EPS. També es pot accedir al màster Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA).  Els estudiants que desitgin continuar els estudis de doctorat ho podran fer dins el programa de doctorat de l’EPS i dins dels grups de recerca en l’àmbit informàtic amb reconeixement nacional i internacional.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Matemàtiques21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

ÀlgebraÁlgebraAlgebra  (3105G07001)

BBàsica 6.00 SSemestral

CàlculCálculoCalculus  (3105G07002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lògica i matemàtica discretaLógica y matemática discretaLogic and discrete mathematics  (3105G07003)

BBàsica 9.00 SSemestral

Informàtica18.00 crèdits

Física9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Física i electrònicaFísica y electrónicaPhysics and Electronics  (3105G07006)

BBàsica 9.00 SSemestral

Programació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Metodologia i tecnologia de la programació IIMetodología y tecnología de la programación IIProgramming methodology and technology II  (3105G07009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Computadors6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructura i tecnologia de computadors IIEstructura y tecnología de computadores IIComputer Structure and Technology II  (3105G07016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

EstadísticaEstadísticaStatistics  (3105G07007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Organització i administració d'empresesOrganización y administración de empresasBusiness organisation and management  (3105G07008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Programació14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures de dades i algorítmicaEstructuras de datos y algorítmicaData structures and algorithms  (3105G07010)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Projecte de programacióProyecto de programaciónProgramming Project  (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Computadors15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems  (3105G07017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ComputadorsComputadoresComputers  (3105G07018)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Sistemes d'informació14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Bases de dadesBases de datosDatabases  (3105G07021)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Enginyeria del software IIngeniería del software ISoftware engineering I  (3105G07022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes operatius5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistemes operatiusSistemas operativosOperating systems  (3105G07025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Programació20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Multimèdia i interfícies d'usuariMultimedia e interfases de usuarioMultimedia and user interfaces  (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Fonaments de computacióFundamentos de computaciónFundamentals of Computation  (3105G07013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Paradigmes i llenguatges de programacióParadigmas y lenguajes de programaciónProgramming Paradigms  (3105G07014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Intel·ligència artificialInteligencia artificialArtificial intelligence  (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Computadors10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Arquitectura de computadorsArquitectura de computadoresComputer Architecture  (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica industrial i robòticaInformática industrial y robóticaIndustrial Computing and Robotics  (3105G07020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes d'informació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enginyeria del software IIIngeniería del software IISoftware engineering II  (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de softwareProyecto de desarrollo de softwareSoftware Development Project  (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes operatius5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projecte de sistemes operatiusProyectos de sistemas operativosOperating Systems Project  (3105G07026)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Xarxes10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

XarxesRedesNetworks  (3105G07027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxesProyecto de redesNetwork Project  (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Legislació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Legislació i ètica professionalLegislación y ética profesionalLegislation and professional ethics  (3105G07029)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistemes d'ajuda a la presa de decisionsSistema de ayuda a la toma de decisionesDecision-Making Support Systems  (3105G07041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estades en entorn laboralEstancias en entorno laboralExternal Work Placement  (3105G07055)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informacióOrganización y gestión de sistemas de informaciónInformation System Organisation and Management  (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dadesSistemas de gestión de bases de datosDatabase Management Systems   (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del softwareConceptos avanzados de ingeniería de softwareAdvanced Software Engineering Concepts  (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence  (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and Communication Skills  (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logísticaGestión de la producción y logísticaOperations Management and Logistics  (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

RobòticaRobóticaRobotics  (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes empotratsSistemas empotradosEmbedded Systems  (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbilRobótica móvilMobile Robotics  (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

AutomàticaAutomáticaAutomatic Engineering  (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Informàtica gràficaInformática gráficaComputer graphics  (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. AplicacionsProgramación declarativa. AplicacionesDeclarative Programming and Applications  (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CompiladorsCompiladoresCompilers  (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CriptografiaCriptografíaCryptography  (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulacióComputación numérica y simulaciónNumerical Computation and Simulation  (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificialTécnicas avanzadas de inteligencia artificialAdvanced Techniques of Artificial Intelligence  (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació d'entorns webProgramación en entornos webWeb Environment Programming  (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dadesSeguridad y protección de datosData Protection and Security  (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

OptimitzacióOptimizaciónOptimisation  (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemesAdministración de sistemasSystem Administration  (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dadesRedes troncales y servicios públicos de datosBackbone Networks and Public Data Services  (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internetConfiguración y mantenimiento de redes y servicios de internetNetwork and Internet Service Configuration and Maintenance  (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal Degree Project  (3105G07056)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic45.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistemes d'ajuda a la presa de decisionsSistema de ayuda a la toma de decisionesDecision-Making Support Systems  (3105G07041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Estades en entorn laboralEstancias en entorno laboralExternal Work Placement  (3105G07055)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informacióOrganización y gestión de sistemas de informaciónInformation System Organisation and Management  (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dadesSistemas de gestión de bases de datosDatabase Management Systems   (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del softwareConceptos avanzados de ingeniería de softwareAdvanced Software Engineering Concepts  (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence  (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and Communication Skills  (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logísticaGestión de la producción y logísticaOperations Management and Logistics  (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

RobòticaRobóticaRobotics  (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes empotratsSistemas empotradosEmbedded Systems  (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbilRobótica móvilMobile Robotics  (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

AutomàticaAutomáticaAutomatic Engineering  (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Informàtica gràficaInformática gráficaComputer graphics  (3105G07035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació declarativa. AplicacionsProgramación declarativa. AplicacionesDeclarative Programming and Applications  (3105G07037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CompiladorsCompiladoresCompilers  (3105G07038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

CriptografiaCriptografíaCryptography  (3105G07043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Computació numèrica i simulacióComputación numérica y simulaciónNumerical Computation and Simulation  (3105G07044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tècniques avançades d'intel·ligència artificialTécnicas avanzadas de inteligencia artificialAdvanced Techniques of Artificial Intelligence  (3105G07045)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Programació d'entorns webProgramación en entornos webWeb Environment Programming  (3105G07033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Seguretat i protecció de dadesSeguridad y protección de datosData Protection and Security  (3105G07034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

OptimitzacióOptimizaciónOptimisation  (3105G07042)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Administració de sistemesAdministración de sistemasSystem Administration  (3105G07046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Xarxes troncals i serveis publics de dadesRedes troncales y servicios públicos de datosBackbone Networks and Public Data Services  (3105G07047)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internetConfiguración y mantenimiento de redes y servicios de internetNetwork and Internet Service Configuration and Maintenance  (3105G07053)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Tecnologia Enginyeria del software50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projecte de programacióProyecto de programaciónProgramming Project  (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Multimèdia i interfícies d'usuariMultimedia e interfases de usuarioMultimedia and user interfaces  (3105G07012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria del software IIIngeniería del software IISoftware engineering II  (3105G07023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de desenvolupament de softwareProyecto de desarrollo de softwareSoftware Development Project  (3105G07024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Organització i gestió de sistemes d'informacióOrganización y gestión de sistemas de informaciónInformation System Organisation and Management  (3105G07030)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes de gestió de bases de dadesSistemas de gestión de bases de datosDatabase Management Systems   (3105G07031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conceptes avançats d'enginyeria del softwareConceptos avanzados de ingeniería de softwareAdvanced Software Engineering Concepts  (3105G07032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Business intelligenceBusiness intelligenceBusiness Intelligence  (3105G07036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Habilitats directives i de comunicacióHabilidades directivas y de comunicaciónManagement and Communication Skills  (3105G07039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Gestió de la producció i logísticaGestión de la producción y logísticaOperations Management and Logistics  (3105G07040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia Enginyeria de computadors50.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistemes digitalsSistemas digitalesDigital Systems  (3105G07017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Arquitectura de computadorsArquitectura de computadoresComputer Architecture  (3105G07019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Informàtica industrial i robòticaInformática industrial y robóticaIndustrial Computing and Robotics  (3105G07020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Projecte de xarxesProyecto de redesNetwork Project  (3105G07028)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Visió per computadorVisión por computadorComputer Vision  (3105G07048)

OPOptativa 5.00 SSemestral

RobòticaRobóticaRobotics  (3105G07049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Sistemes empotratsSistemas empotradosEmbedded Systems  (3105G07050)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Robòtica mòbilRobótica móvilMobile Robotics  (3105G07051)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatgesAnálisis y procesamiento de imágenesImage analysis and processing  (3105G07052)

OPOptativa 5.00 SSemestral

AutomàticaAutomáticaAutomatic Engineering  (3105G07054)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologia Computació50.00 crèdits

Tecnologia de la Informació50.00 crèdits

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Les pràctiques es fan en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa és molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del grau en Enginyeria Informàtica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les moltíssimes ofertes que es proposen a cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el treball final de grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació. Faràs un sol treball que serà avaluat per un tribunal amb membres de cada estudi. El treball final de grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, realitzat sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que dona suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’enginyers cada any donen premis als millors treballs finals de grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, realitzar el treball final de grau o ampliar els estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.