Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil

Curs 2020-2021

Els estudiants que obtinguin aquest títol podran treballar educant els infants de 0 a 6 anys en centres d’educació infantil.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Mestre/a d'Educació Infantil
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Mestre/a d'Educació Infantil per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )

Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s’han d’ensenyar a l’escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa a l’escola. Una base cultural que permeti a l’alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il·lusió per millorar la societat des de l’ensenyament.

Objectius formatius

Formar professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen a la societat.

Competències adquirides

Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Prova d'aptitud personal (PAP)

Per accedir als graus d’Educació Infantil, Educació Primària i a la doble titulació d’Educació Infantil / Educació Primària, és un requisit indispensable superar una Prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La mestra i el mestre d’educació infantil treballen en escoles bressol i en parvularis públics, concertats o privats, educant els infants de 0 a 6 anys. També poden assumir la direcció d’escoles bressol i d’escoles d’infantil i primària, i treballar en ajuntaments i consells comarcals, en programes i serveis d’atenció a la infància, entre altres possibilitats.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Societat, família i escola 15.00 crèdits

Infància, salut i alimentació 10.00 crèdits

Processos educatius,aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)10.00 crèdits

Llengües i competències comunicatives 15.00 crèdits

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos   Observación sistemática y análisis de contextos   Systematic observation and contextual analysis (3101G00002)

BBàsica 10.00 AAnual

Música, expressió plàstica i corporal 15.00 crèdits

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents 10.00 crèdits

Aprenentatge de les ciències naturals, socials i matemàtiques 15.00 crèdits

Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1)   Aprendizaje de lenguas y lectoescritura (1)   Language learning: reading and writing (1) (3101G04001)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Diversitat i connexions entre àrees curriculars   Diversidad y conexiones entre áreas curriculares   Diversity and curricular areas connexions (3101G04016)

OBObligatòria 10.00 AAnual

Optatives 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenil   Literatura infantil y juvenil   Children's and youth literature (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Un dia a l'escola bressol   Un día en la guardería   A day at nursery school (3101G04039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge de les llengües i lectoescriptura 11.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2)   Aprendizaje de lenguas y lectoescritura (2)   Language, reading and writing learning (2) (3101G04026)

OBObligatòria 11.00 AAnual

Experimentació, manipulació i joc a l'educació infantil 10.00 crèdits

L'escola d'educació infantil 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Educació infantil 1   Educación infantil 1   Pre-school education 1 (3101G04006)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Pràcticum 1 i TFG 120.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràcticum 1 i TFG 1   Prácticum 1 y TFG 1   Practicum and final degree project (3101G04018)

OBObligatòria 20.00 AAnual

Optatives 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenil   Literatura infantil y juvenil   Children's and youth literature (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Un dia a l'escola bressol   Un día en la guardería   A day at nursery school (3101G04039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Experimentació, manipulació i joc a l'educació infantil 5.00 crèdits

L'escola d'educació infantil 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Educació infantil 2   Educación infantil 2   Pre-school education 2 (3101G04007)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Dificultats d'aprenentatge i transtorns del desenvolupament10.00 crèdits

Pràcticum 2 i TFG 230.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràcticum 2 i TFG 2   Prácticum 2 y TFG 2   Practicum 2 and final degree project 2 (3101G04019)

OBObligatòria 30.00 AAnual No

Pràcticum 2   Prácticum 2   Practicum 2 (3101G04037)

OBObligatòria 24.00 AAnual

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Essay (3101G04038)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenil   Literatura infantil y juvenil   Children's and youth literature (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Un dia a l'escola bressol   Un día en la guardería   A day at nursery school (3101G04039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063)

OPOptativa 3.00 SSemestral

L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Literatura infantil i juvenil   Literatura infantil y juvenil   Children's and youth literature (3101G00162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Un dia a l'escola bressol   Un día en la guardería   A day at nursery school (3101G04039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels requisits següents

Menció en educació en les arts visuals i plàstiques (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Menció en educació física (3-12)21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026)

OPOptativa 3.00 S