Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs 2020-2021

L’objectiu fonamental és formar especialistes en tots els àmbits que tinguin una connexió amb l’activitat física i l’esport. L’alumne ha de dominar tots els camps d’actuació de les citades àrees. La formació integrada i alhora especialitzada, permetrà a l’alumne encaminar-se i orientar-se a les seves línies d’interès i aprofundir en tots aquells aspectes que pugin esdevenir el seu veritable desig professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) - Campus de Salt
Memòria vigent:
Memòria (2015)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de l'activitat física i l'esport en el context de la salut, l'educació i l'oci.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida per identificar i analitzar els trets fonamentals de l'activitat física i l'esport.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l'interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional.
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el Màster en Formació de Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques.
 • L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.
 • L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).

En l'era de la globalització, la societat exigeix un alt grau de preparació professional; això es reflecteix en gran mesura en la regulació de l'exercici de les professions de l'esport (Llei 3/2008, DOGC 5123, 02/05/2008, i modificacions posteriors).

La Llei de l'exercici de les professions de l'esport implica l'eradicació de la prestació de serveis professionals sense uns coneixements mínims i sense cap tipus de titulació (això implicava un risc per a la salut i la seguretat de les persones). Aquesta llei suposa que, tal com s'exposa en el  preàmbul, a partir de la seva entrada en vigor les diverses activitats professionals de l'esport a Catalunya siguin dutes a terme per persones amb una formació mínima en el camp respectiu. Per descomptat, la qualitat del sistema esportiu català depèn en gran mesura d'aquest procés d'incorporació progressiva de professionals degudament qualificats.

Els titulats poden exercir fins al moment (la Llei ha regulat en un principi quatre professions) com a professor d'educació física, monitor esportiu, entrenador esportiu (referit a un esport específic) i director esportiu.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Ciències bàsiques 124.00 crèdits

Ciències bàsiques 26.00 crèdits

Manifestacions de la motricitat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Jocs i habilitats motrius bàsiquesJuegos y habilidades motrices básicasGames and basic motor skills  (3159G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dansa i expressió corporalDanza y expresión corporalDance and body language  (3159G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Esports individualsDeportes individualesSingle sports  (3159G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Esports d'adversariDeportes de adversarioOpponent sports  (3159G02016)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Ciències bàsiques 112.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fisiologia de l'exercici 2Fisiología del ejercicio 2 Exercici physiology 2  (3159G02003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Kinesiologia i biomecànica del movimentKinesiología y biomecànica del movimiento Kinesiology and biomecanic movement  (3159G02004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciències bàsiques 218.00 crèdits

Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Esports d'equip 1Deportes colectivos 1Team sports 1  (3159G02017)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria de l'entrenament 1Teoría del entrenamiento 1Training theory 1  (3159G02019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacionsLegislación deportiva y dirección de sistemas y organizacionesSport legislation and sport system management  (3159G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits

Manifestacions de la motricitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Activitat física a la naturaActividad física en la naturalezaPhysical activity in the nature  (3159G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Esports aquàticsDeportes acuáticosWater sports  (3159G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Esports d'equip 2Deportes colectivos 2Team sports 2  (3159G02018)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria de l'entrenament 2Teoría del entrenamiento 2 Training theory 2  (3159G02020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Prescripció d'exercici físic per la salutPrescripción de ejercicio físico para la saludPhisical exercice Prescription (order) for health  (3159G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Primers auxilisPrimeros auxiliosFirst aid  (3159G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva12.00 crèdits

Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits

Entrenament esportiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria de l'entrenament 3Teoría del entrenamiento 3Training theory 3  (3159G02021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Nutrició i ajudes ergogèniquesNutrición y ayudas ergogénicasNutrition and ergogenic (tending to increase work output) aids  (3159G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mitjans i mètodes de recuperacióMedios y métodos de recuperaciónMethods of physical recovery (make-up)  (3159G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Recreació, oci i turismeRecreación, ocio y turismo Recreation, leisure and tourism  (3159G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Matèries optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

HidroteràpiaHidroterapiaHydrotherapy  (3159G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

FrancèsFrancésFrensch language  (3159G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpies holístiquesTerapias holísticasHolistic therapies  (3159G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Readaptació a l'esforçReadaptación al esfuerzoEffort rehability  (3159G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Innovacions en l'ensenyament de l'educació físicaInnovaciones en la enseñanza de la educación físicaInnovations in teaching physical education  (3159G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vidaNuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vidaNew trends in physical activity, well-being and quality of life  (3159G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportProfesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el DeporteProfessional trends and future challenges for graduate students in Sport Science and Physical Activi  (3159G02041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cor i activitat físicaCorazón y actividad físicaHeart and physical activity  (3159G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiuTecnificación deportiva y desarrollo del talento deportivoTalent development and training with young athletes  (3159G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esportNuevas tendencias y métodos de valoración en la actividad física y el deporteNew Trends and Evaluation Methods in Physical Activity and Sport  (3159G02046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici físic pel benestar holísticEjercicio físico para el bienestar holísticoPhysical Exercise for Holistic Wellbeing  (3159G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Emprenedoria en activitat física i esportEmprendimiento en actividad física y deporteEntrepreneurship in Physical Activity and Sport  (3159G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

AnglèsInglésEnglish  (3159G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per ciències de l’esportInglés para ciencias del deporteEnglish for sport sciences  (3159G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements  (3159G02036)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de grauTrabajo fin de gradoFinal project  (3159G02037)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

HidroteràpiaHidroterapiaHydrotherapy  (3159G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

FrancèsFrancésFrensch language  (3159G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpies holístiquesTerapias holísticasHolistic therapies  (3159G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Readaptació a l'esforçReadaptación al esfuerzoEffort rehability  (3159G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Innovacions en l'ensenyament de l'educació físicaInnovaciones en la enseñanza de la educación físicaInnovations in teaching physical education  (3159G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vidaNuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vidaNew trends in physical activity, well-being and quality of life  (3159G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportProfesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el DeporteProfessional trends and future challenges for graduate students in Sport Science and Physical Activi  (3159G02041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cor i activitat físicaCorazón y actividad físicaHeart and physical activity  (3159G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiuTecnificación deportiva y desarrollo del talento deportivoTalent development and training with young athletes  (3159G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esportNuevas tendencias y métodos de valoración en la actividad física y el deporteNew Trends and Evaluation Methods in Physical Activity and Sport  (3159G02046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici físic pel benestar holísticEjercicio físico para el bienestar holísticoPhysical Exercise for Holistic Wellbeing  (3159G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Emprenedoria en activitat física i esportEmprendimiento en actividad física y deporteEntrepreneurship in Physical Activity and Sport  (3159G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

AnglèsInglésEnglish  (3159G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per ciències de l’esportInglés para ciencias del deporteEnglish for sport sciences  (3159G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.