Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Arts Escèniques

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Tècniques d'actuació teatral (títol propi de la Generalitat.No dóna accés a la universt., només CV) (CFGS LOE)  (56,00 crèdits)

Més informació: