Bases generals del Reglament d'accés

Bases generals dels processos selectius per a l'accés del personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona

Aspectes generals de les convocatòries

Les convocatòries dels processos selectius per a l’ingrés a la funció pública de la UdG corresponen al rector o la rectora. S’hi han de consignar les places vacants objecte de la convocatòria, indicant si són reservades per a discapacitats, del torn lliure o de promoció interna. Els aspirants concursen entre si en els respectius torns. Les places reservades als aspirants que acreditin la condició legal de disminuït que no es cobreixin s'acumularan al torn de promoció interna, i les que quedin sense cobrir del torn de promoció interna s'acumularan a les del torn lliure.

Requisits generals

Els aspirants admesos han de posseir els requisits i títols que marqui la legislació vigent d’acord amb el grup o subgrup de les places motiu de la convocatòria.

Requisits específics per al torn de promoció interna

Per accedir al torn de promoció interna, al qual s’ha de reservar el 65 % de les places vacants que es convoquin a oposició o a concurs oposició, es requereix:

 • a) Quan es compleixin els requisits legals de titulació, tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu en el subgrup inferior, o grup de classificació professional en el supòsit que aquest no tingui subgrup.
 • b) Complir els requisits de la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en la forma i les condicions establertes per la Universitat (tenir, en el cas del grup D o subgrup C2, 10 anys d’antiguitat o 5 anys d’antiguitat més les 120 hores de formació corresponents per a l’accés al subgrup C1).

Import de la taxa d’inscripció

Els aspirants han d’abonar els imports de les taxes d’inscripció d’acord amb allò que marqui la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tribunal

Es nomena un tribunal titular i un tribunal suplent d’acord amb els criteris fixats en el Reglament d’accés.

Sistemes selectius

L’ingrés del personal funcionari es fa per mitjà dels procediments d’oposició, concurs oposició o concurs en els casos previstos legalment, i s’ha de garantir en tot moment el compliment dels principis d’igualtat, capacitat, mèrits i publicitat.

La selecció per oposició consisteix en la realització de les proves que estableixi la convocatòria pública; el contingut dels processos selectius s’ha d’adequar a les funcions o tasques que s’hagin de desenvolupar en el grup i subgrup objecte de la convocatòria.

La selecció per concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents i també en la valoració prèvia de determinades condicions de formació, de mèrits o de nivells d'experiència. La fase de concurs té un pes del 35 % i la d’oposició del 65 %.

La selecció per concurs, excepcional i per a aquells casos previstos en la Llei, consisteix en la valoració dels mèrits, d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria corresponent, la qual en tots els casos ha de ser pública i lliure.

Procediments de selecció

Tipologia de processos selectius
 • A). Quan el sistema de selecció sigui el concurs oposició per als subgrups A.1, A.2 i B, es regula d’acord amb el que s’estableix en els apartats següents: En la fase de concurs es valoren els mèrits al·legats en relació amb l’antiguitat, l’experiència i la formació, fins a un màxim de 7 punts, amb el barem següent:
  1. Fase de concurs Serveis prestats en llocs de treball de la UdG desenvolupant les funcions pròpies del subgrup objecte de la convocatòria: a raó de 0,02 punts per mes complet de serveis prestats. Serveis prestats en llocs de treball de la UdG desenvolupant les funcions pròpies d’altres subgrups dins del grup que és objecte de la convocatòria: 0,015 punts per mes complet de serveis prestats. Serveis prestats en llocs de treball d’altres administracions desenvolupant les funcions pròpies del grup objecte de la convocatòria: 0,01 punts per mes complet de serveis prestats. Per acreditar l’antiguitat i l’experiència fora de la UdG cal aportar un certificat de serveis prestats on consti l'Administració pública, l’escala o grup, el règim jurídic (funcionari de carrera, funcionari interí, contractat laboral), el vincle i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.
   • 1.1. Antiguitat: fins a 2 punts. Es valora a raó de 0,02 punts per mes complet de serveis a la Universitat de Girona o a qualsevol administració pública.
   • 1.2.Formació relacionada amb el subgrup professional objecte de la convocatòria: fins a 3 punts. Pel que fa a la formació, els cursos organitzats dins el Pla de formació de la Universitat de Girona es valoren dividint el nombre d’hores de què consti per 100. Els cursos específics de l’àmbit de l’Administració rebuts en altres administracions públiques es computen únicament si són de 10 o més hores i es valoren a raó del nombre d’hores dividit per 200. En tot cas, la puntuació màxima per curs és de 0,5 punts. La formació en llengua estrangera es valora per titulació acreditada i a raó de 0,10 punts per curs superat en escoles oficials d’idiomes o altres administracions públiques, amb un màxim total d’1 punt.
   • 1.3. Experiència: fins a 2 punts, comptabilitzats proporcionalment al temps treballat per a cadascun dels apartats.
   • Fase d’oposició
   • La fase d’oposició es valora amb 13 punts com a màxim. Aquesta fase consta de tres proves obligatòries i eliminatòries. D’altra banda, es pot establir a la convocatòria una prova addicional de llengua estrangera i una entrevista o test. Les proves a la fase d’oposició es puntuen segons el quadre de puntuació de les proves per cada tipus de procés selectiu que es recull en aquestes bases.
    • 2.1. La primera prova, obligatòria i de caràcter eliminatori, consisteix a respondre les preguntes d’un temari general. Els aspirants que participin en la prova pel torn de promoció interna estan exclosos de realitzar l’exercici esmentat, per la qual cosa se’ls atorga la puntuació màxima.
    • 2.2. La segona prova, obligatòria i de caràcter eliminatori, consisteix a respondre les preguntes d’un temari específic relacionat amb les funcions pròpies objecte de la convocatòria.
    • 2.3.La tercera prova, obligatòria i de caràcter eliminatori, és la de llengua catalana. Es valora en els termes d’apte o no apte i estan exempts de realitzar-la aquelles persones que acreditin el coneixement de llengua catalana d’acord amb allò establert en el reglament i la legislació vigent.
    • 2.4.La quarta prova, que té caràcter optatiu, consisteix en l’avaluació dels coneixements de la llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià) que la convocatòria determini. En cap cas la possessió d’un certificat o títol acreditatiu no convalida ni eximeix de la realització de la prova els aspirants que s’hi vulguin presentar.
    • 2.5. En la convocatòria es pot determinar la necessitat de fer una cinquena prova, la qual consisteix en una entrevista per valorar la idoneïtat dels candidats en relació amb les competències pròpies dels llocs objecte de la convocatòria. Passen a aquesta prova els aspirants que hagin superat les tres primeres proves, i pot ser completada —quan ho indiqui la convocatòria— amb la possibilitat de realització d’un test, que en cap cas no serà eliminatori.
    B) Quan el sistema de selecció sigui el concurs oposició per als subgrups C.1, C.2, agrupacions professionals (escala E) i nivell bàsic B19 i BB19, es regula d’acord amb el que s’estableix en els apartats següents:
  En la fase de concurs es valoren els mèrits al·legats en relació amb l’antiguitat, l’experiència i la formació, fins a un màxim de 7 punts, amb el barem següent: La fase d’oposició es valora amb 13 punts com a màxim. Aquesta fase consta de tres proves eliminatòries. D’altra banda, es pot establir en la convocatòria una prova addicional que es realitza si el tribunal ho considera necessari.
  1. Fase de concurs Serveis prestats en llocs de treball de la UdG desenvolupant les funcions pròpies del subgrup objecte de la convocatòria: a raó de 0,02 punts per mes complet de serveis prestats. Serveis prestats en llocs de treball de la UdG desenvolupant les funcions pròpies d’altres subgrups dins del grup que és objecte de la convocatòria: 0,015 punts per mes complet de serveis prestats. Serveis prestats en llocs de treball d’altres administracions desenvolupant les funcions pròpies del grup objecte de la convocatòria: 0,01 punts per mes complet de serveis prestats. Per acreditar l’antiguitat i l’experiència fora de la UdG cal aportar un certificat on consti l'Administració pública, l’escala, el règim jurídic (funcionari, interí, contractat laboral), el vincle i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.
   • 1.1. Antiguitat: fins a 2 punts. Es valora a raó de 0,02 punts per mes complet de serveis a la Universitat de Girona o a qualsevol administració pública.
   • 1.2. Formació relacionada amb el subgrup professional objecte de la convocatòria: fins a 3 punts. Pel que fa a la formació, els cursos organitzats dins el Pla de formació de la Universitat de Girona es valoren dividint el nombre d’hores de què consti per 100. Els cursos específics de l’àmbit de l’Administració rebuts en altres administracions públiques es computen únicament si són de 10 o més hores i es valoren a raó del nombre d’hores dividit per 200. En tot cas, la puntuació màxima per curs és de 0,5 punts. La formació en llengua estrangera es valora per titulació acreditada i a raó de 0,10 punts per curs superat en escoles oficials d’idiomes o altres administracions públiques, amb un màxim total d’1 punt.
   • 1.3. Experiència: fins a 2 punts, comptabilitzats proporcionalment al temps treballat per a cadascun dels apartats.
  2. Fase d’oposició Les proves en aquesta fase d’oposició es puntuen segons el quadre de puntuació de les proves per cada tipus de procés selectiu que es recull en aquestes bases.
   • 2.1. La primera prova, obligatòria i de caràcter eliminatori, consisteix a respondre les preguntes d’un temari general. Els aspirants que participin en la prova pel torn de promoció interna estan exclosos de realitzar l’exercici esmentat, per la qual cosa se’ls atorga la puntuació màxima.
   • 2.2. La segona prova, obligatòria i de caràcter eliminatori, consisteix a respondre les preguntes d’un temari específic relacionat amb les funcions pròpies objecte de la convocatòria.
   • 2.3. La tercera prova, obligatòria i de caràcter eliminatori, és la de llengua catalana. Es valora en els termes d’apte o no apte, i estan exempts de realitzar-la aquelles persones que acreditin el coneixement de llengua catalana d’acord amb allò establert en el reglament i la legislació vigent.
   • 2.4.La quarta prova, que té caràcter optatiu, consisteix en l’avaluació dels coneixements de la llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià) que la convocatòria determini. En cap cas la possessió d’un certificat o títol acreditatiu no convalida ni eximeix de la realització de la prova els aspirants que s’hi vulguin presentar.
  C) Quan el sistema de selecció sigui l’oposició, aquesta es regula d’acord amb el que s’estableix en l’apartat “A.2” per als subgrups A.1, A.2 i B i “B.2” per als subgrups C1, C2 i agrupacions professionals (escala E).

Les pràctiques

El procés selectiu es completa amb una darrera fase de pràctiques, de sis mesos de durada en el cas de convocatòries de places dels subgrups A1, A2 i B i de tres mesos per als subgrups C1, C2 i agrupacions professionals (escala E) i de les convocatòries de les places de nivell bàsic B19 i BB19. Durant aquesta fase s’ha de tenir cura que la persona adquireixi la formació pràctica específica del lloc de treball i se n’ha d’avaluar la capacitat d’aprenentatge. Un cop finalitzat aquest període, el tribunal qualifica amb un apte o no apte el període de pràctiques.

 

Els funcionaris del torn de promoció interna estan exempts de fer pràctiques, així com els aspirants que hagin complert a la Universitat de Girona un període igual o superior al del període de pràctiques en el mateix subgrup de la convocatòria com a funcionaris interins o de carrera.

 

Durant el període de pràctiques, el responsable de la unitat a la qual està adscrit el funcionari ha de fer un informe, que també s’ha de traslladar a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes en un termini de deu dies naturals. L’informe i les al·legacions s’han d’elevar al tribunal, el qual qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques.

Puntuació de les proves per cada tipus de procés selectiu

La puntuació de les proves es distribueix d’acord amb el que s’estableix en aquest quadre per cadascun dels supòsits següents:

 

A1, A2 i B

A1, A2 i B

A1, A2 i B

A1, A2 i B

C1, C2 , agrupacions

C1, C2 , agrupacions

Sense entrevista

sense L. estrangera

Sense entrevista

amb L. estrangera

Entrevista sense L. estrangera

Entrevista amb L. estrangera

Sense L. estrangera

Amb L. estrangera

CONCURS

Antiguitat

2

2

2

2

2

2

Formació

3

3

3

3

3

3

Experiència

2

2

2

2

2

2

OPOSICIÓ

Temari general

4

4

3

3

4

4

Temari específic

9

8

6

5

9

8

Llengua catalana

APTE / NO APTE

APTE / NO APTE

APTE / NO APTE

APTE / NO APTE

APTE / NO APTE

APTE / NO APTE

Llengua estrangera

0

1

0

1

0

1

Entrevista/test

0

0

4

4

0

0

Les convocatòries de les places de nivell bàsic B19 i BB19 es regulen per allò que s’estableix en els processos selectius per als grups C.1, C.2 i agrupacions professionals (escala E).

Equivalències d’escales i grups

D’acord amb allò establert en la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i amb independència del que es reguli per al nou grup B, els grups de classificació s’integraran d’acord amb les equivalències següents:

 • Personal funcionari dels cossos, escales del grup A: grup A, subgrup A1
 • Personal funcionari dels cossos, escales del grup B: grup A, subgrup A2
 • Personal funcionari dels cossos, escales del grup C: grup C, subgrup C1
 • Personal funcionari dels cossos, escales del grup D: grup C, subgrup C2
 • Personal funcionari dels cossos, escales del grup E: agrupacions professionals

Mèrits i puntuació final

Cada convocatòria regula el termini per acreditar els mèrits de la fase de concurs.La puntuació final de cada candidat és la que resulta de sumar l’obtinguda en la fase d’oposició i l’obtinguda en la de concurs.

Proposició d’aspirants

El tribunal proposa el nomenament de funcionari, de carrera o en pràctiques, dels candidats que hagin obtingut les majors puntuacions globals d’entre els que hagin superat el procés selectiu. En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició i, si persisteix l'empat, a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta del temari específic. Si persisteix l’empat, es té en compte la puntuació més alta de la part general. I si fos igual o hagués estat exempt d’aquesta fase, tindria preferència el que tingués més antiguitat a l’Administració pública.

Reserva del deu per cent addicional

Si la convocatòria estableix un 10 % addicional de les places convocades per als aspirants que quedin en situació d’expectativa de nomenament, els aspirants que hi optaran en primer lloc seran els que hagin accedit pel torn de promoció interna per ordre de puntuació, i després els aspirants del torn lliure per ordre de puntuació. Les fraccions de places per aplicació d’aquest 10 % es computen per plaça sencera.

Nomenament de funcionaris de carrera

Els candidats que estiguin exempts de realitzar el període de pràctiques i els que superin l’avaluació d’aquest període són nomenats funcionaris de carrera. Les resolucions de nomenament de funcionaris de carrera es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.