La unitat d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes

El Pla d’Igualtat: història i actualitat

Contacte

 

Unitat d'Igualtat de Gènere

 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per demanar dia i hora

 

Teresa Cabruja

Irene Ripoll Murcia

Adreça

Edifici CIAE

Campus Montilivi

Telèfon: 972419647

 

Adreça electrònica:

 

Facebook Unitat d'Igualtat de Gènere     Twitter de la Unitat

 

A la UdG T@TS IGUALS!


 

El Pla d’Igualtat: història i actualitat

Pla d'Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Girona
 
 
Antecedents del pla d’igualtat
 
A demanda de la Comissió de Dona i Ciència, el 21 d’Abril del 2006, la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya va instar, de manera oficial, a que totes les universitats catalanes iniciessin l’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones, i que aquest fos redactat abans de finals de l’any 2007.
 
 
A tal efecte, el 27 d’Octubre del mateix any, el consell de govern de la UdG aprova la creació d’una “Comissió per al Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Girona”. Les seves funcions són iniciar el procés d’elaboració del pla d’igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres universitats i institucions compromeses amb la igualtat entre gèneres.
 
 
D'altra banda, el 22 de Març del 2007, va entrar en vigor la "LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", la qual estableix que les empreses majors de 250 treballadors han d'elaborar un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones- Aquesta pla ha de tenir la finalitat d'evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. Estableix que els plans han de projectar uns objectius que incloguin aspectes tals com l'accés al treball, la classificació de personal, la promoció i la formació, les retribucions, l'ordenació del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció de la vexació sexual i la discriminació per raons de sexe o gènere.
 
 
L'Avenç del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la UdG va ser aprovat pel Consell de Govern el 31 de Gener de 2008. Aquest document detalla els objectius del Pla, la seva estructura i el procés de desplegament. La implicació activa de la comunitat universitària en la dicussió sobre el disseny del Pla és un element clau d'aquest procés, per la qual cosa es plantegen una sèrie d'activitats de difusió i participació.

 

Consulta l'avenç del pla d'igualtat *
Annex 1: Resolució del Consell Interuniversitari de Catalunya *
Annex 2: Creació de la Comissió per al Pla d'Igualtat de la UdG *
Annex 3: "LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres" *

 
El pla d’igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la UdG
 
En el transcurs de l'any 2008, es va dur a terme l'elaboració del Pla d'Igualtat, seguint els passos marcats en l'Avenç del Pla. El procés de diagnosi va ser fonamental per al disseny del pla d'acció, així com totes les activitats que van permetre la implicació de la comunitat universitària, principlament l'enquesta i la jornada participativa.
 
D'altra banda, el setembre de 2008 s'aprova la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat, la qual és l'encarregada d'elevar el Pla d'Igualtat al Consell de Govern. Finalment, el 29 de gener de 2009, és aprovat pel consell de govern de la UdG el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
 
Consulta el document d'aprovació de la Comissió de Seguiment *
Consulta el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UdG:LinkClick.aspx
 
 
El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la UdG està subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

"a la feina iguals"  Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

 

Les activitats d'informació, difusió i reflexió del Pla d'Igualtat de la UdG és un projecte subvencionat per l' "Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socials" del govern espanyol.

 

Instituto de la Mujer