UdG Qualitat

SGIQ a la UdG

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

SGIQ a la UdG

La Universitat de Girona va aprovar per mitjà de la Comissió de Docència i es va informar degudament al Consell de Govern  el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels títols (SIGQ), en el qual s'estableixen els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de graus i màster i dels instruments que assegurin i garanteixin la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ que descriu l'organització dels procediments i el disseny dels mateixos. Aquest document en la seva versió en castellà va ser informat favorablement per l’ANECA el mes de juliol de 2010.
 
A l’actualitat els procediments estan en procés de revisió i /o aprovació per les diferents comissions i en procés de traducció al català.
El Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la UdG. versió Novembre 2011.*

Procediments: 

Graus, màsters i doctorats:

Graus i màsters:

Doctorats:

Actualitzat pel Gabinet de Planificació i Avaluació a 16/05/2013