UdG Qualitat

Documents de referència i publicacions

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

Documents de referència i publicacions

Universitat de Girona
Marc VSMA

pdf Pdf. Creació de la comissió de qualitat i se n'acordà el seu reglament d'organització i funcionament. (Abril 2010)
pdf Pdf. Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona (Maig 2015)
Material metodològic

Marc VSMA

PDFPDFMarc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (juliol 2016)Nova edició!
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDFPDFGuia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster(octubre 2016)Nova edició!

Doctorats

PDFPDFGuia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat(octubre 2016)Nova edició!

Seguiment

Graus i màsters

PDFPDFGuia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster(octubre 2016)Nova edició!

Doctorats

PDFPDFGuia per al seguiment dels programes oficials de doctorat(octubre de 2016)Nova edició!

Acreditació

PDFPDFGuia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster(octubre 2016)Nova edició!

PDFPDFGuia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster(octubre 2016)Nova edició!

PDFPDFGuia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya(abril 2014)

Labels

PDFPDFMarc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels")(abril 2014)

Certificació PDFPDFGuia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat(novembre 2015)
Referents catalans
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDFPDFDirectrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia(setembre 2014)

PDFPDFProcessos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster(abril 2014)

PDFPDFDirectrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació(novembre 2013)

Doctorats

PDFPDFProcessos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat(març 2016)Novetat!

Seguiment

PDFPDFDirectrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster(abril 2014)

Acreditació

PDFPDFEvidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters(març 2016)Novetat!

PDFPDFTerminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols(març 2015)

PDFPDFDirectrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster(novembre 2013)

Labels PDFPDFCriteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats(abril 2014)
Referents estatals
PDFPDFReial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDFPDFReial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDFPDFProtocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales(juliol 2010)

Referents europeus
PDFPDFEstàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior(2015)
Material metodològic
Marc VSMA PDF PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (juliol 2016) Nova edició!
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (octubre 2016) Nova edició!

Seguiment

Graus i màsters

PDF PDF Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (octubre de 2016) Nova edició!

Acreditació

PDF PDF Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Labels

PDF PDF Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Certificació PDF PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (novembre 2015)
  
Referents catalans
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

PDF PDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Doctorats

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016) Novetat!

Seguiment

PDF PDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

Acreditació

PDF PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016) Novetat!

PDF PDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

PDF PDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels PDF PDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)
  
Referents estatals
PDF PDF Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDF PDF Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDF PDF Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

  
Referents europeus
PDF PDF Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)

 

Material metodològic
Marc VSMA PDF PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (juliol 2016) Nova edició!
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (octubre 2016) Nova edició!

Seguiment

Graus i màsters

PDF PDF Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (octubre de 2016) Nova edició!

Acreditació

PDF PDF Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Labels

PDF PDF Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Certificació PDF PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (novembre 2015)
  
Referents catalans
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

PDF PDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Doctorats

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016) Novetat!

Seguiment

PDF PDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

Acreditació

PDF PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016) Novetat!

PDF PDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

PDF PDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels PDF PDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)
  
Referents estatals
PDF PDF Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDF PDF Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDF PDF Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

  
Referents europeus
PDF PDF Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)

 

Material metodològic
Marc VSMA PDF PDF Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (juliol 2016) Nova edició!
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (octubre 2016) Nova edició!

Seguiment

Graus i màsters

PDF PDF Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

Doctorats

PDF PDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (octubre de 2016) Nova edició!

Acreditació

PDF PDF Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (octubre 2016) Nova edició!

PDF PDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Labels

PDF PDF Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Certificació PDF PDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (novembre 2015)
  
Referents catalans
Verificació i modificació

Graus i màsters

PDF PDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

PDF PDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Doctorats

PDF PDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016) Novetat!

Seguiment

PDF PDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

Acreditació

PDF PDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016) Novetat!

PDF PDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

PDF PDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels PDF PDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)
  
Referents estatals
PDF PDF Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDF PDF Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDF PDF Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

  
Referents europeus
PDF PDF Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)