UdG Qualitat

Documents de referència i publicacions

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

Documents de referència i publicacions

Documents de referència:

 

Material metodològic

Marc VSMA

PDFPDFMarc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials(juliol 2010)

Verificació i modificació

Graus i màsters

PDFPDFGuia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (desembre 2012)

Doctorats

PDFPDFGuia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (abril 2014)

Seguiment

Graus i màsters

PDFPDFGuia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2014)

Doctorats

PDFPDF Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (abril de 2015)

Acreditació

PDFPDFGuia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster(març 2016)Nova edició 2016!

PDFPDF Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (juny 2016) Novetat!

PDFPDF Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Labels

PDFPDF Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Certificació

PDFPDF Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (novembre 2015)

Referents catalans

Marc VSMA

PDFPDFDirectrius per al desenvolupament del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials(desembre 2010)

Verificació i modificació

Graus i màsters

PDFPDF Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

PDFPDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

PDFPDF Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Doctorats

PDFPDF Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016) Novetat!

Seguiment

PDFPDF Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

PDFPDFDirectrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions (abril 2010)

Acreditació

PDFPDF Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016) Novetat!

PDFPDF Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

PDFPDF Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels

PDFPDF Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)

Certificació

PDFPDF Directrius per a la certificació del SGIQ i els seus efectes sobre els processos del Marc VSMA (abril 2014)

Referents estatals

PDFPDF Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

PDFPDFReial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

PDFPDFProtocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

Referents europeus

PDFPDFEstàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)