UdG Qualitat

Acreditació de títols

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

Acreditació de títols

L’acreditació és un procés d’avaluació interna i externa de la titulació amb l’objectiu d’avaluar la seva qualitat i demostrar que s’està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

El procés d'acreditació, definit al P28 Acreditació de titulacions del SGIQ de la UdG, s'estructura en dues etapes: l’avaluació interna i l’avaluació externa: 

L’avaluació interna és el procés d’anàlisi i valoració de la titulació que es posa de manifest en un autoinforme d’acreditació que inclou un pla de millora. Aquesta avaluació la porta a terme un comitè d’avaluació intern a partir d’evidències i indicadors seguint les directrius que marca la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster

La qualitat de la titulació es basa en l’avaluació de sis dimensions, relacionades amb els processos previs de verificació i seguiment.

Aquestes dimensions tracten sobre:

  • la qualitat del programa formatiu,
  • la pertinència de la informació pública,
  • l'eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació,
  • l'adequació del professorat al programa formatiu,
  • l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i
  • la qualitat dels resultats del programa formatiu.

El model d'avaluació proposa tres dimensions optatives addicionals:

  • el desenvolupament i la inserció professionals,
  • la interacció entre recerca i docència i
  • la internacionalització.

Aquest autoinforme ha de ser públic i compartit per la comunitat universitària per a la qual cosa es contempla l’aprovació per Comissió de Qualitat del centre, aprovació per Junta de Govern del centre, exposició pública i, finalment, aprovació per Comissió de Qualitat de la UdG.


L’avaluació externa és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l'informe de visita externa. Aquesta valoració es fa a partir de l’anàlisi de l’autoinforme i de la visita d’un comitè extern que s’entrevista amb tots els grups d’interès: equip de govern del centre, professors, estudiants, titulats i ocupadors.

Aquest comitè extern redacta un informe, estructurat en les mateixes 6 dimensions, que es tramet a la comissió específica per àmbit d’AQU Catalunya qui finalment emet l’informe d’acreditació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

L'informe d'acreditació de la titulació es tramet de manera oficial a les entitats estatals i autonòmiques competents perquè continuï el procés administratiu de l'acreditació del títol.


Per a les titulacions acreditades amb condicions, els seus responsables i AQU Catalunya acorden un pla de millora que s'haurà d'implantar en un termini màxim de dos anys. Un cop finalitzat aquest període, les titulacions hauran de presentar un informe de seguiment que evidenciï els resultats de les accions implantades.


Un resultat desfavorable implicaria la desprogramació de la titulació.

 

 

Titulacions acreditades o en procés d'acreditació:

 

Centre

Estudi

Any

Estat / Resultat

Autoinforme d'Acreditació

Informe d'Acreditació

Facultat de Ciències

 

Grau en Biologia

2015

Acreditació positiva

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Biotecnologia

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Ciències Ambientals

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Química

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

2015

Acreditació positiva

Veure informe

  Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular
2016 En curs
Veure informe   
  Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
2016 En curs  
  Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió 2016 En curs  

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

 2017

En curs

 

 

 

Grau en Comptabilitat i Finances

 2017

En curs

 

 

Grau en Economia

 2017

En curs

 

 

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

 2017

En curs

 

Facultat de Dret

 

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

 2016

Acreditació amb condicions

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Criminologia

 2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Dret

 2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Màster en Advocacia

2016

Acreditació amb excel·lència

Veure informe

 

Màter en Dret de Danys

2016

Acreditació positiva

Veure informe

Escola Universitària de l'Esport i la Salut

 

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

2015

Acreditació positiva

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Fisioteràpia

2015

Acreditació positiva

Veure informe

Facultat de Lletres

 

Grau en Comunicació Cultural

2015

Acreditació positiva

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Filosofia

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

2015

Acreditació amb condicions

Veure informe

 

Grau en Història

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Història de l'Art

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en LLengua i Literatura Catalanes

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

2015

Acreditació positiva

Veure informe

  Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües
2017 En curs
   
  Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el paisatge
 2017 En curs
   
  Màster en Recerca en Humanitats
 2017 En curs
   

Facultat d'Educació i Psicologia

 

Màster Universitari en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes

2015

Acreditació positiva

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Educació Infantil

2016

Acreditació positiva

 

 

 

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Educació Primària

2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Educació Social

2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Psicologia

2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Pedagogia

2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Treball Social

2016

Acreditació positiva

Veure informe

 

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

2016

Acreditació positiva

Veure informe

  Màster Universitari en Psicologia de l'Educació (Interuniversitari) 2016 Acreditació amb excel·lència Veure informe Veure informe

Escola Politècnica Superior

 

Grau en Enginyeria Agroalimentària

2015

Acreditació positiva

Veure informe

Veure informe

 

Grau en Enginyeria Elèctrica

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Enginyeria Informàtica

2015

Acreditació amb excel·lència

Veure informe

 

Grau en Enginyeria Mecànica

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Grau en Enginyeria Química

2015

Acreditació positiva

Veure informe

 

Màster en Mecànica de Materials i Estructures

2015

Acreditació amb excel·lència

Veure informe

 

Màster en Erasmus Mundus en Visió Computeritzada i Robotica (VICOT)

2015

Acreditació positiva

 

Veure informe

  Màster en Ciutats Intel·ligents / Smart Cities
2017 En curs
   
  Màster en Enginyeria Industrial
2017 En curs
   
  Màster en Biotecnologia Alimentaria
2017 En curs
   
Facultat d'Infermeria
  Grau en Infermeria
2016 En curs
Veure informe
 
  Master en Promoció de la Salut
2016 En curs
 

Facultat de Medicina


Grau en Medicina

2016
Acreditació positiva

Veure informe

 Veure informe

Facultat de Turisme
  Grau en Turisme
2017 En curs
   
  Màster en Direcció i Planificació del Turisme
2016 Acreditació positiva
Veure informe
 Veure informe
  Màster en Turisme Cultural
2016 Acreditació positiva
 Veure informe
Escola de Realització Audivisual i Multimèdia
  Grau en Audivisual i Multimèdia
2017 En curs
   
Escola Universitària de Turisme CETA
  Grau en Turisme
2017 En curs
   
Escola Universitària de Turisme Euroaula
  Grau en Turisme
2017 En curs
   
Escola Universitària de Turisme Mediterrani
  Grau en Turisme
2017 En curs
   
Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar
  Grau en Gestió Hotelera i Turística
2017 En curs
   
Escola Universitària Formàtic Barcelona
  Grau en Turisme
2017 En curs