Consell Social

1/08

1/08, d/1 de febrer de 2008

IMPLANTACIÓ DELS ESTUDIS DE GRAU EN MEDICINA
Exposició de motius:

Atès que el Consell de Govern 11/07, de 20 de desembre de 2007, va aprovar sotmetre a exposició pública la memòria provisional de programació dels estudis de Grau en Medicina de la Universitat de Girona (la memòria s’annexa a l’acta com a annex núm. 1);

Atès que ha finalitzat el període d’exposició pública de la memòria provisional contemplat en l’acord anterior;

Vistes i analitzades les al·legacions presentades, així com d’altres canvis proposats en la memòria presentada en el Consell de Govern 11/07, de 20 de desembre de 2007 degut al seu caràcter de memòria provisional,

Atès que les modificacions a la memòria provisional compten amb el vistiplau de la Comissió per a l’elaboració de la memòria de programació dels estudis de Grau en Medicina, en la sessió del dia 21 de gener de 2008, i del Consell de Direcció de la UdG;

Atès el calendari segons el qual cal trametre fins al 31 de gener de 2008 (aquest inclòs) al DIUiE la memòria de programació dels estudis de Grau per a la seva implantació el curs 2008-9 a efectes de la seva valoració per part del Consell Interuniversitari de Catalunya;

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88b, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la implantació dels estudis de Grau en Medicina.

IMPLANTACIÓ DELS ESTUDIS DE GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
 
Exposició de motius:

Atès el Consell de Govern 11/07 de 20 de desembre de 2008 va aprovar sotmetre a exposició pública la memòria provisional dels estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona (La memòria s’annexa a l’acta com a annex núm. 2),

Atès que ha finalitzat el període d’exposició pública de la memòria provisional contemplat en l’acord anterior,

Vistes i analitzades les al·legacions presentades, així com d’altres canvis proposats en la memòria presentada en el Consell de Govern 11/07 de 20 de desembre de 2007 degut al seu caràcter de memòria provisional,

Atès que les modificacions a la memòria provisional compten amb el vistiplau de la Facultat de Turisme i del Consell de Direcció de la UdG;

Atès el calendari segons el qual cal trametre fins al 31 de gener del 2008 ( aquest inclòs) al DIUiE la memòria de programació dels estudis de Grau per a la seva implantació el curs 2008-9 a efectes de la seva valoració per part del Consell Interuniversitari de Catalunya;

S'APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88b, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la implantació dels estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

CREACIÓ DE L'INSTITUT DE RECERCA EDUCATIVA
 
Exposició de motius:

Atès que una de les prioritats del Pla Estratègic de Recerca de la Universitat de Girona per al període 2005-2008 és la creació de l’Institut de Recerca Educativa.

Atesa la proposta de creació de l’Institut de Recerca Educativa per part del Departament de Pedagogia, del Departament de Psicologia i del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona detallada en la memòria de creació adjunta.

Atès que la proposta de creació de l’Institut de Recerca Educativa compta amb el suport dels deu grups de recerca de la UdG que realitzen recerca i desenvolupament en aquest àmbit.

Atès que en el Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 11/07, que va tenir lloc el dia 20 de desembre de 2007, es va acordar sotmetre a exposició pública la creació de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona.

Atès que no s’han presentat al·legacions dins el termini establert.

Marc legal:

Article 30 dels Estatuts de la UdG,

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88c, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la creació de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, d’acord amb l’annex núm. 3, adjunt.

 

SEPARACIÓ DE LES DUES SECCIONS DE L'INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CREACIÓ DE L'INSTITUT DE RECERCA HISTÒRICA
 
Exposició de motius:

Atès que una de les prioritats del Pla Estratègic de Recerca de la Universitat de Girona per a període 2005-2008 és la separació de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes en dos instituts, amb la consegüent creació d’un Institut de universitari de recerca dedicat a la recerca històrica.

Atesa la proposta de separació de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i de creació de l’Institut de Recerca Històrica presentada per part de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes a la memòria adjunta.

Atès que la proposta de separació de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i de creació de l’Institut de Recerca Històrica compta amb el suport de les dues seccions que componen l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Francesc Eiximenis i Jaume Vicens Vives.

Atès que en el Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 11/07, que va tenir lloc el dia 20 de desembre de 2008, es va acordar sotmetre a exposició pública la creació de l’Institut de Recerca Història de la Universitat de Girona.

Atès que no s’han presentat al·legacions dins el termini establert.

Marc legal:

Article 90 dels Estatuts de la UdG,

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88c, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, la separació de les dues seccions de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i la creació de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, d’acord amb l’annex núm. 4, adjunt.