Consell Social

CU1/08

Comissió de Comunitat Universitària, CU1/08, d'1 de febrer de 2008

RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE RECERCA

Exposició de motius:

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de recerca corresponents a la segona convocatòria (Funcionaris) i estimació de recursos d’alçada (PDI-L),

S’APROVA:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca de les persones que es relacionen a l’annex núm. 1.