Consell Social

Actuacions 2008

Actuacions 2008

I/08. Convocatòria 2008 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha fet pública la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts, càtedres o centres de la xarxa IT de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Bases i sol·licitud.

I/08. Els Consells Socials s'incorporen a l'Associacio Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). El 15 de gener s'ha formalitzat la incorporació dels presidents d'aquests òrgans de govern a l'Assemblea General de l'ACUP. Igualment, dos presidents/es de Consell Social assumiran dues de les vicepresidències de l'Associació. ACUP.

I/08. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat : 9a edició Premis Consell Social de la UdG, 4a edició Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i la UdG. Lloc web dels Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat.

I/08.  Taula rodona "Girona, universitat i empresa davant el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació". El Vicerectorat de Política Científica i el Consell Social de la UdG, juntament amb la Cambra de Comerç de Girona, ha organitzat aquesta reunió que vol posar en comú, amb una perspectiva gironina, el que representa el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. Invitació.

I/08. Pla estratègic 2008-2013 de la UdG. En aplicació del procediment d'elaboració del Pla estratègic aprovat pel Claustre de la UdG el 13 de desembre de 2007, cinc membres del Consell Social i cinc persones més designades per aquest òrgan s'han integrat a les comissions que han de discutir els diferents àmbits del Pla. El vicepresident del Consell Social presidirà la Comissió de l'àmbit de "Creació i transferència de coneixement" i el secretari actaurà també com a secretari a la Comissió de l'àmbit "La Universitat com a referent social". Membres de les comissions del Pla estratègic 2008-2013 de la UdG.


II/08. Estudi d'impacte cultural.
El Consell Social ha encarregat a la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG un estudi per conèixer quina ha estat l’aportació de la UdG al sector cultural del territori, detectar la percepció i valoració del sector cultural i dels mateixos usuaris en relació amb aquesta aportació, analitzar les mancances i els potencials de la UdG com a agent cultural, i apuntar línies estratègiques de futur per garantir la funció de dinamització cultural de la Universitat.

II/08. Jornada de bones pràctiques en la gestió de la transició laboral. En el marc del Grup de treball sobre inserció laboral impulsat per AQU Catalunya, representants del Consell Social i de la Borsa de Treball de la UdG han participat en aquesta jornada, celebrada el 28 de febrer. La jornada ha debatut la conveniència de plantejar la construcció d'un portal web comú, amb els currículums actualitzats dels graduats del sistema universitari català, per tal de millorar significativament la informació disponible sobre la seva transició al mercat laboral. S'hi han presentat els portals web interuniversitaris AlmaLaurea i Graduate Prospects, que són referents a Europa pel que fa a la gestió d'informació sobre inserció laboral per a graduats i empleadors. Posteriorment, s'ha debatut amb les universitats la utilitat d'impulsar un projecte similar a Catalunya, així com la seva viabilitat i els factors i els aspectes que hauria d'incloure. Programa de la jornada.

 

III/08. IVth International Barcelona Conference on Higher Education. Un representant del Consell Social de la UdG ha participat en aquesta reunió organitzada pel Global University Network for Innovation (GUNI) i centrada en els nous reptes i rols emergents de les universitats en relació amb el desenvolupament humà i social. Lloc web de la Conferència.

III/08. Beques Botet i Sisó.  El Consell Social de la UdG cofinança amb 15.000 € aquestes beques, que impulsen l'elaboració de treballs de recerca per part d'estudiants de batxillerat.
 

IV/08. Ajuts del Consell Social. La Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social ha resolt la convocatòria de 2008 d'ajuts del Consell Social per a activitats de projecció del personal acadèmic. Amb una dotació total de 60.000 €, s'han concedit ajuts a 37 activitats impulsades per diversos centres docents, departaments, instituts, càtedres i centres de la xarxa IT de la UdG. Resolució de la convocatòria.

IV/08. Suport a projectes institucionals. La Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social ha acordat transferir a la gerència de la Universitat 65.886,00 € a càrrec dels romanents que incorpori el Consell Social durant l’exercici de 2008 perquè aquesta pugui fer front a diferents projectes proposats des del Consell de Direcció de la UdG. Aquests projectes s'orienten a la millora de l'impacte de la recerca (Nit de la Recerca Europea, Consorci de les Humanitats i les Ciències Socials, Jornades de Recerca, Lloc web sobre la recerca UdG), a la internacionalització (Euroweek 2008), a l'extensió universitària (Itineraris de formacio per a més grans de 50 anys) i a la projecció de la Universitat (10 anys del Cor de la UdG).

IV/08. Fòrum industrial. El Consell Social ha donat suport a aquesta activitat organitzada per estudiants i destinada a tota la comunitat estudiantil de l’Escola Politècnica Superior en la qual es donen cita les empreses més importants de les comarques gironines. El seu principal objectiu és crear un nexe entre les empreses i els futurs professionals per tal d’establir vincles de mutu benefici, ja siguin futures ofertes laborals o pràctiques en empreses. Lloc web del Fòrum industrial.

IV/08. Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG. El Consell Social finança cada any l'expedició del títol amb el Suplement Europeu al Títol, a aquells estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona. Per acord del Consell Social, enguany una dotació de 8.335 € ha premiat 49 estudiants dels diferents centres de la UdG graduats el curs 2006-2007.  El nom dels premiats s'ha fet públic mitjançant un anunci a la premsa.


V/08. Pla Estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona. El Claustre 1/08, de 22 de maig de 2008, ha aprovat el Pla Estratègic de la UdG. En aplicació del procediment d'elaboració del Pla Estratègic aprovat pel Claustre de la UdG el 13 de desembre de 2007, cinc membres del Consell Social i cinc persones més designades per aquest òrgan, s'han integrat a les comissions que han discuti els diferents àmbits d'aquest Pla Estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona.
 

VI/08.  Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat: 9a edició Premis Consell Social de la UdG, 5a edició Premis COAC d'Arquitectura. El 13 de juny es va celebrar l'acte de lliurament d'aquests premis. Treballs premiats (anunci a la premsa). Notíces a la premsa: El Punt. Diari de Girona.

VI/08. Tercer estudi d'inserció laboral. AQU Catalunya i els Consells Socials de les universitats catalanes, amb el suport de les universitats públiques catalanes, la Universitat Oberta i la Universitat de Vic, ha dut a terme el tercer estudi d'inserció laboral dels seus graduats. La població de referència l'han formada els 23.017 graduats que van finalitzar els seus estudis el curs 2003-2004. L'estudi s'ha realitzat a partir d'una mostra d'11.456 graduats. Estudi d'inserció laboral 2008: resultats per ensenyament i universitat.

 

VII/08. Estudi d'impacte. La revista Coneixement i Societat, que edita el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, ha publicat un article que es fonamenta en l'estudi Universitat de Girona: economia i territori, publicat pel Consell Social el 2007. Carreras Simó, Miquel; Rigall i Torrent, Ricard. "Una aproximació a l'impuls econòmic de la Universitat de Girona sobre l'entorn local", Coneixement i Societat, 14 (2008). p. 90-109.

VII/08. Comissió de Plans d'Estudi de Grau. Un membre del Consell Social i cinc professionals externs, designats per aquest òrgan, s'han integrat a aquesta comissió que ha de vetllar per l’acompliment dels criteris de programació de l’Administració estatal i autonòmica i de la Universitat de Girona, analitzar i proposar millores, si escau, a les memòries dels estudis de grau aprovades per les comissions de govern dels centres docents de la UdG i informar el Consell de Govern de la UdG sobre els plans d’estudi que es presentin a aprovació.

  

IX/08. Distinció Jaume Vicens Vives. El Govern de la Generalitat ha atorgat la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, com a premi col·lectiu, a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona, per al desenvolupament d’un projecte d’innovació i millora de la qualitat docent, que avalua el grau d’assoliment de les competències per part de l’alumne i fomenta la implantació de l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques en laboratoris i el practicum com a elements d’avaluació del grau d’assoliment de competències. Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell Social al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa previ acord de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social aprovat en sessió 3/08, de 9 de juny de 2008. Decret.

IX/08. Projecte Rossinyol. S'ha iniciat la tercera edició d'aquest projecte que vol establir una xarxa de dinàmiques entre estudiants de la UdG i alumnes d'origen estranger de les escoles i centres de secundària de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir la integració social, cultural i lingüística, i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d'origen estranger i que la UdG i el conjunt d'institucions que hi participin contribueixin a sensibilitzar i actuar entorn de la inclusió social. Durant el curs 2008-2009, la UdG acollirà una trobada dels participants en la xarxa europea "Mentor Migration" que coordina experiències similars arreu del continent. El Pla d'educació i convivència de Santa Eugènia i Sant Narcís s'afegirà, com a àmbit d'actuació del projecte, al Pla d'immigració i ciutadania d'Olot i al Pla d'educació d'entorn de Banyoles-Porqueres. Enguany, els 37 mentors provenen de 6 centres i 13 estudis de la UdG. El projecte pren així un abast institucional més enllà de la Facultat d'Educació, on es va iniciar el projecte. Tríptic.
 

X/08. Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG. El Consell Social finança cada any l'expedició del títol i del Suplement Europeu al Títol  a aquells estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona. El nom dels premiats s'ha fet públic mitjançant un anunci a la premsa.

X/08. Becaris de Transferència i Innovació. El Consell Social ja va participar en la definició d'aquest projecte que vol potenciar la interrelació amb els sectors empresarials i institucionals així com generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la innovació. Enguany, el Consell Social cofinança la tercerca edició d'aquesta iniciativa amb l’aportació de 42.700 € per a 24 becaris durant el curs 2008-2009. Resolució de la convocatòria.

 
XI/08. Pressupost del Consell Social. El Ple del Consell Social ha aprovat el pressupost de l'òrgan per a l'exercici de 2009 que enfoca la despesa a la projecció i promoció de la UdG i a l'imùls de l'emprenedoria i la transferència. Pressupost 2009 del Consell Social.