Consell Social

CU5/07

Comissió de Comunitat Universitària CU5/07, 3 de desembre de 2007

S’APROVA:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits docents de les persones que es relacionen als annexos núm. 1, 2 i 3.

Donar compliment a l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de febrer de 2007, que estableix que al personal docent i investigador contractat avaluat favorablement per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya li sigui reconeguda aquesta avaluació per a la percepció del complement per mèrits de docència que estableix l’article 29 del I Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC, 4821 de 14 de febrer de 2007.

 

S’APROVA:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits individuals de gestió de les persones que es relacionen als annexos núm. 4 i 5.

 

S’APROVA:

Que els membres externs que formen part de la Comissió d’experts per a la implantació dels estudis de Medicina a Girona, tinguin una retribució per assistències a cada reunió per un import de 250,00 € bruts, amb una retenció del 15% en concepte d’IRPF. La composició dels membres externs d’aquesta comissió és la següent:

 

- Joan Rodés Teixidor, director general Corporació Sanitària Clínic (Hospital Clínic)

- Josep Brugada Terradellas, director de l’Institut Clínic del Tòrax i cap del Servei de Cardiologia 
  (Hospital Clínic)

- Miquel Vilardell Tarrés, cap dels Servei de Medicina Interna de l’Hospital General Vall d’Hebró (UAB)

- Josep M. Antó Boqué, director de la Fundació Creal

- Ramon Gomis de Barbarà, director de Recerca de l’Hospital Clínic

- Joan Guinovart Cirera, director de l’Institut de Recerca Biomèdica

- Joan Comella Carnicé, director Fundació Catalana per a la Recerca i Investigació

- Marta Aymerich Martínez, directora Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

- Antoni Esteve Cruella, president empresa Esteve

- Montserrat Figuerola Batista, adjunta a Gerència d’Afers Assistencials de l’Institut Català de la Salut

Les esmentades retribucions aniran a càrrec de la unitat de despesa 0101004 Rectorat. Noves accions de Govern. Despeses corrents.