Consell Social

3/07, de 21 de novembre de 2007

3/07, de 14 de novembre de 2007

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ DE MÀSTERS OFICIALS PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA RESTRINGIDA DE LA UDG PER AL CURS 2008-2009

Exposició dels motius: Atès que correspon al Consell Social, amb l’informe favorable previ del Consell de Govern, la proposta de creació d’ensenyaments universitaris oficials la superació dels quals condueix a l’obtenció de títols universitaris oficials.

Atesos els criteris fixats pel Departament d’Universitats, Innovació i Empresa (DIUiE) i les directrius per a la presentació de les propostes per part de les universitats d’implantació de programes oficials de postgrau i de màsters oficials per al curs 2008-2009.

Atès que el calendari establert pel DIUiE per a la programació universitària de programes oficials de postgrau i de màsters oficials per al curs 2008-2009 fixa el dia 30 d’octubre de 2007 com a data límit per a la presentació de les memòries de programació per part de les universitats.

Atesa la Convocatòria restringida per presentar propostes de programes oficials de postgrau conduents a títols oficials de màster de la UdG per al curs 2087-2009, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 7/07 de 19 de juliol, i els Criteris de programació acadèmica i curricular dels màsters oficials per al curs 2007-2008, aprovats pel Consell de Govern en la sessió 6/06, de 15 de juny.

Atesos els criteris generals per a la valoració de les propostes acordats per la Comissió d’Estudis de Postgrau de la Universitat de Girona en la sessió 4/07, de 19 d’octubre.

Marc legal: articles 88b, 104a, 104c i 105 de la Llei d'Universitats de Catalunya; Decret 258/1997, que regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyament; Decret 390/1996, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; Decret 56/2005 que regula els estudis universitaris de postgrau; i articles 66e, 188.1, 188.2, 188.4, 188.6 i 190.2 dels Estatuts de la Universitat de Girona.


S’APROVA:

La proposta de màsters oficials UdG de nova creació per al curs 2008-2009, les modificacions de màsters ja aprovats i la participació en màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats.


MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA UDG I LA UPC PER A LA CREACIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL CENTRE DE VISUALITZACIÓ, REALITAT VIRTUAL I INTERACCIÓ GRÀFICA (VIRVIG)


Exposició dels motius: Atès que el Consell de Govern ordinari de la sessió núm. 8/06, de 28 de setembre de 2006, va acordar informar el Consell Social sobre la proposta de conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació, equipament i explotació del Centre d’Investigació en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (VIRVIG).

Atès que el Consell Social, en la Comissió de Programació i Gestió PG2/06, va aprovar el conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació, equipament i explotació del Centre d’Investigació en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG).

Atès que el Ministeri d’Educació i Ciència va decidir abandonar el consorci per a la creació, equipament i explotació del ViRVIG.

S’APROVA:

La proposta d’acord de modificació del conveni de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació, equipament i explotació del Centre d’Investigació en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG).