Plana personal

Universitat de Girona Plana personal de la Sra. Maria Dolors Pujol Company
  • 9627
 

RECERCA

Actualment, alguns del membres que formem part del Grup de Recerca de Física Ambiental vinculats al Departament de Física estem duent a terme un estudi sobre els patrons espaials i temporals de la hidrodinàmica dels aiguamolls. Moltes han estat les aportacions científiques a nivell de biologia, no obstant, cap estudi de la seva fisica s'havia realitzat fins ara.

 

Concretament, des del 2007, la nostra activitat investigadora es focalitza en l'estudi de l'efecte de les praderies de plantes sobre la circulació, barreja i turbulència d'aquest ecosistema  afectat per les variables meteorològiques (canvis de pressió, barreja i turbulència induïda pel vent) i hidrològiques (marees, circulacions diferencials, avingudes d'aigua de pluja), a la vegada que també es pretèn determinar la resposta dels aiguamolls al canvi climàtic.

 

Per a la realització d'aquest estudi es treballa a nivell de laboratori, obtinguent dades experimentals a través d'un petit aiguamoll i a nivell de camp, amb dades extretes directament dels aiguamolls. En el nostre cas, i degut a la seva proximitat, les mesures es realitzen dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Dues han estat les zones escollides per a la realització del treball de camp: La zona de la Rubina i la Zona del rec Sirvent + Estany d'en Túries.

 

 

La primera zona (Zona de la Rubina) es caracteritza per l'existència de maresmes i per tenir més de 400 peces d'una vessana i quart (antiga mesura de terreny, equivalent a 0.33 hectàrees). Aquesta zona està delimintada al nord i al sud per les urbanitzacions residencials de Santa Margarita i Empuriabrava, convertint els aiguamolls en una zona de gran valor ecològic i turístic però també polèmic per aquetes urbanitzacions degut a les continues proliferacions de mosquits. Aquesta zona ha perdut gran diversitat biològica degut als treballs de drenatge que es van realitzar, en el seu moment, per convertir els aiguamolls en terrenys aptes per l'agricultura. Actualment, s'està treballant per la restauració de la zona, transformant els camps de cultiu en prats de pastura.

 

La segona zona (Rec Sirvent + Estany d'en Túries) s'ubica en un terreny delimitat pel riu Fluvià i Muga. Concretament, el rec Sirvent es troba a l'extrem sud d'aquesta àmplia extensió d'aiguamolls. Les seves aigües provenen d'estanys ubicats a l'interior del Parc. Per altra banda, l'estany d'en Túries forma part d'una de les tres reserves integrals del Parc Natural, anomenada les Llaunes. Les llacunes més importants d'aquesta reserva integral són la Massona, la Llarga, la Fonda i la Rogera connectades entre elles per petits canals i l'estany d'en Túries. A diferència de les altres llacunes, el qual el seu règim hidrològic està relacionat amb les marees o temporals de llevant, l'únic factor que governa el règim del nivell de l'aigua en l'estany d'en Túries és el nivell freàtic.

 

 

 APARELLS D'ALTA RESOULCIÓ

 

Els aparells que utilitzem dins el laboratori són ADV (Acousitc Doppler Velocimeter). Aquests aparells ens permeten calcular la velocitat de l'aigua en les tres direccions a través del principi físic anomenat efecte Doppler. Són aparells que permeten treballar amb alta resolució i exactitud i amb una freqüència de mostreig de fins a 50Hz.

Micro ADV 

Figure 1. Micro ADV
  

 

Ocean ADV Ocean ADV

Figure 2. Ocean ADV

 

 

Per altra banda, els aparells que utilitzem durant les campanyes de camp són diversos: ADCP (Acousitc Doppler Current Profile) (Figure 3), LISST (Laser in Situ Scattering and Transimissometry), termistors de temperatura (Figure 4), cadenes de conducitvitat / tempertura i sensors ultrasònics que mesuren el nivell de l'aigua (Figura 5). Aquests últims estan fixat ens diversos punts del Parc (tan a dins els aiguamolls com fora) per tal de tenir dades en continu. Mitjançant targetes de telefonia mòbil, les dades recollides en cadascun dels punts, s'envien automàticament en un ordinador central ubicat al Sevei de Control de Mosquits, organisme adherida dins els serveis del Parc Natural dels Aiguamolls. Els altres aparells comentats anteriorment, s'utilitzen en campanyes d'1 a 2 setmanes els quals funcionen submergint-los dins l'aigua de manera totalment destatesa.

 

ADCP Termistors de Temperatura i Conductivitat

Figure 3. ADCP                                                   Figure 4. Termistors de Temperatura

 

Sensors ultrasònics

Figura 5. Sensor ultrasònic