Consell Social

EPP6/07

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP6/07, 26 de setembre de 2007

S’APROVA:
 
L’autorització de la contractació, amb un abast plurianual, d’una consultoria i assistència per a l’assessorament i suport tècnic en l’aplicació del programa d’inversions a realitzar per la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 74.20 / CPV 74200000-1), d’acord amb el desglossament següent:
 
Pressupost màxim de licitació: El cost màxim d’aquesta contractació serà l’equivalent a l’aplicació d’un percentatge sobre la suma de les bases imposables dels imports de les factures generades dins el període contractat, referides a l’objectiu 2 del Pla d’inversions Universitàries 2007-2013 que en concret contempla el concepte “Acabament d’obres i obres Noves”. Aquest percentatge s’estableix en un màxim d’un 2,5 %.
Per al càlcul de la durada total del contracte (2 anys) s’ha pres com a base el 25 % del total programat per a l’any 2007, el 100 % del 2008 i el 75 % del 2009. Així, en aplicació de l’esmentat percentatge, l’import màxim de licitació resulta tres-cents seixanta mil cent setanta-set euros (360.177 €), distribuïts de la següent manera:
Import de cada anualitat:                            Any 2007             53.574,00 €
                                                                Any 2008           192.978,00 €
                                                                Any 2009           113.625,00 €
 
Aplicació pressupostària: 620.00
 
Unitat de despesa:
             Any 2007                 11.01.627
             Any 2008               11.01.628 que presumiblement es crearà i dotarà amb el crèdit provinent del Pla Plurianual d’inversions Universitàries 2007-2013, conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al període 2007-2010 i, concretament, amb el crèdit destinat al 2008.
            Any 2009                11.01.629 que presumiblement es crearà i dotarà amb el crèdit provinent del Pla Plurianual d’inversions Universitàries 2007-2013, conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al període 2007-2010 i, concretament, amb el crèdit destinat al 2009.
 
- L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.