Consell Social

EPP5/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP5/07

S’APROVA:

  1. Autoritzar l’exercici de dret d’opció de compra de l’immoble situat a la plaça Jordi de Sant Jordi núm. 2 de Girona, locals planta baixa i entresol, per un import total de 12.156,65 €.
  2. Destinar la quantitat màxima de 15.288€ com a provisió de fons pels diferents conceptes relacionats amb aquesta gestió mentre es determina el subjecte passiu que haurà de satisfer la plusvàlua generada per la transmissió de l’immoble.
  3. Donar poder tant ampli a la rectora, Dra. Anna M. Geli, per tal que procedeixi a portar a terme els anteriors acords
 
 
S’APROVEN:
 
Els programes de Màsters, Diplomes de Postgrau i Cursos de Postgrau propis per al curs 2007-2008 (2a convocatòria), d’acord amb l’annex núm. (1), (2) i (3).
 
 
 
S’APROVEN:
 
Els preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2007-2008, d’acord amb l’annex núm. 4
 
S’APROVA:
 
La convocatòria 2007-2008 de beques de transferència i innovació (BTI), que s’adjunta a l’acta com a annex núm. 5.
 
 
 
S’APROVA:
 
  1. Donar per rebuda la documentació corresponent a la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2006 de la UdG, elevada pel Consell de Govern de la UdG, en la sessió ordinària  núm 7/07, de 19 de juliol de 2007
  2. Suspendre’n l’anàlisi i la valoració, fins a disposar de l’informe d’auditoria.
  3. Donar conformitat a la incorporació dels romanents de l’exercici de 2006.
 
 
S’APROVA:
 
Elevar al Ple del Consell Social, el pressupost per a l’any 2007 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 7/07, de 19 de juliol de 2007.
 
 
 
S’APROVA:
 
La participació i el suport econòmic al “Projecte Rossinyol”: mentoria per a una societat inclusiva”.
El Consell Social aportarà per al curs 2007-2008, la quantitat de 4.924,32 € que es destinaran a:
Diners de butxaca dels mentors: 16 x 300 €= 4.800 €
Matrícula dels 3 crèdits de lliure elecció que seran reconeguts als mentors: 16 x 7,77 € = 124,32 €.