Consell Social

3/00

Sessió extraordinària urgent núm. 3/00, de 6 de juliol de 2000

S'APROVA:

L'Informe del Consell Social de la Universitat de Girona sobre el IV Conveni Col·lectiu del personal laboral de les Universitats públiques catalanes
L’article 11.b de la Llei 16/1998, dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya, atorga als Consells Socials la funció d’emetre un informe dels convenis col·lectius del personal laboral de la universitat prèviament a llur formalització. En compliment d’aquesta disposició la Comissió de Comunitat Universitària, que té delegada aquesta funció ple Ple del Consell, emet el següent informe:

  • Atès que el 31 de desembre de 1998, va finalitzar la vigència del III Conveni del Personal Laboral, publicat al DOGC el 22.12.1995
     
  • Atès que el Conveni del Personal Laboral afecta a les set universitats públiques de Catalunya
     
  • Atès que el passat 28 de juny, les gerències i els representants dels sindicats CCOO i UGT, varen arribar a un acord previ de les condicions que regiran el IV Conveni, de les que els elements més rellevants són els següents:

1. Àmbit personal: comprèn a totes les persones que tenen la qualitat de treballadors per compte de les universitats, així com el personal laboral temporal contractat a càrrec de projectes d’investigació i transferència de tecnologia, i el personal contractat amb càrrec a subvencions públiques.

2. Vigència, durada i revisió salarial: s’estableix una durada de 5 anys, fins el 31 de desembre de l’any 2003.

Les condicions retributives acordades, preveuen per a l’any 1999 l’increment de l’1,8 % sobre el total de retribucions sobre les taules salarials vigents a 31 de desembre de 1998

Per a l’any 2000, l’increment del 2% sobre el total de retribucions sobre les taules salarials vigents a 31 de desembre de 1999. També es preveu la dotació d’un fons de l’1,1% de les retribucions de l’any 1999, amb l’objectiu de promoure polítiques de modernització, racionalització i millora en la prestació de serveis, així com d’incentivar la productivitat. Amb aquesta finalitat es dotarà d’un fons addicional equivalent al 0,2% de la massa salarial del conjunt de les universitats

Els increments dels anys següents, s’aplicaran d’acord amb la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i s’aplicaran en tots els conceptes excepte en els Complements de Lloc de Treball, que s’incrementaran en 40.000 Pta. per l’any 2001, 10.000 més per a l’any 2002, i 15.000 més per a l’any 2003. Aquests increments es consolidaran l’any 2004

3. Contractació temporal: es reconeix el contracte d’obra o servei com la modalitat adequada per contractar personal a càrrec de projectes d’investigació

4. Capacitat provada: es fixen els requisits pels que es podrà concursar a una plaça malgrat no es disposi de la titulació requerida

5. Formació i perfeccionament: s’acorda incrementar fins a l’1,5% l’import de la massa salarial destinada a la formació professional i integral de la persona

6. Fons social: s’amplia a 5 milions el fons destinat als ajuts per a fills disminuïts i per a bestretes

7. S’adequa a la normativa de la llei les normes sobre seguretat laboral

8. Es fan extensius a la parella de fet els drets regulats per als cònjuges

9. Comissió per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones: s’adquireix el compromís d’impulsar la creació d’aquesta Comissió en cada una de les universitats

D’acord amb els elements exposats, i considerant que l’acord previ s’adequa als criteris i condicions retributives reconegudes per la Generalitat de Catalunya per al conjunt dels empleats públics.


S’APROVA:

Informar favorablement l’acord previ de les condicions del IV Conveni Col·lectiu de les set universitats i els representants sindicals de les mateixes, en les condicions acordades.