Consell Social

6/01

Sessió ordinària núm. 6/01, de 29 de març de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de Crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 37/01, 38/01, 39/01, 40/01, 41/01, 42/01, 43/01, 44/01, 45/01, 46/01, 47/01, 48/01, 49/01 i 50/01.