Consell Social

2/02

Sessió ordinària núm. 2/02 de 25/06/02

  

S’APROVA: 

Designar com a membres del Consell de Govern de la Universitat de Girona, d’acord amb l’article 15.2 de la Ley Orgánica de Universidades de 26 de desembre de 2001, i pendent de ratificació o rectificació del ple, als següents membres del Consell Social, que no pertanyen a la comunitat universitària: 
Sr. Lluís Busquet Ruhí
Sr. Salvador Carrera Comes
Sr. Andreu Otero Triola.
 
S’APROVA:

Elevar al ple per a la seva aprovació, si escau, les propostes de modificació de la relació de llocs de treball referents a la Secretaria General (assessoria jurídica i unitat de gestió documental, registre i arxiu), Servei de Consergeria P4, UTOM, i Oficina de Salut Laboral.

 

 
S’APROVA:

·Atorgar als estudiants que obtinguin un Premi Consell Social de la Universitat de Girona a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, d’acord amb l’apartat f) de l’Article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm.2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent al preu públic corresponent a la matrícula del primer curs d’un dels títols oficials de la UdG
·En cas que l’alumne premiat sigui beneficiari d’una beca que es faci càrrec de l’import de la matrícula del primer curs, l’ajut del Consell Social finançarà l’import de la matrícula del curs següent.
·Informar-ne als interessats abans de fer la matrícula.

 

 
S’APROVA:
 
Que el secretari demani al gerent de la Universitat una relació que contingui totes les beques, ajuts i crèdits amb càrrec al pressupost de la UdG, concedits o programats per a l’estudi o per a la recerca ala Universitat, per informar-ne posteriorment a la Comissió.