Consell Social

2/02

Sessió ordinària núm. 2/02 de 17/05/02

S'APROVA:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel gerent, dels núm. d'expedients següents:12/02, 15/02, 16/02, 18/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 35/02, 36/02, 37/02, 38/02, 39/02, 40/02, 41/02, 45/02, 46/02, 47/02, 48/02, 49/02, 50/02, i 51/02.
 

 

S’APROVA:

1.-Atorgar als estudiants de la UdG que hagin sol·licitat i obtingut una plaça en una universitat estrangera per al curs 2002-2003, d’acord amb l’apartat f) de l’Article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm.2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent als drets de matrícula d’un curs de l’Escola d’Estiu d’Idiomes, per un import individual de 42,07 €.
2.-Comunicar-ho al Servei de Llengües Modernes. 
S’APROVA:

No eximir de pagament en concepte d’ús de l’aula informàtica 1, nivell 0, de la facultat de dret, els dies 6, 13, 20 i 27 d’abril a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
 
S’APROVA:

Crear, per a cada exercici, un centre de cost específic amb l’import equivalent al 5% del pressupost del consell social, segons l’acord pres en la sessió plenària núm. 5/00 de 26 juny de 2000, destinat a la concessió d’ajuts el consell social.
 
S’APROVA:

1.-Desestimar la petició d’ajut econòmic a l’associació AUPAT per a la celebració del 25è aniversari dels estudis d’arquitectura tècnica a Girona, per no disposar el consell social de fons suficients en l’exercici 2002, dins la partida pressupostària corresponent destinada a la concessió d’ajuts ( 5% del pressupost).
2.-Comunicar-ho als interessats.
 
S’APROVA:

1.-Concedir un ajut econòmic a la Facultat de Lletres, per a l’organització d’una jornada sobre les sortides professionals dels Estudis de Lletres, per un import de 1.010,12 €, esgotant així els fons pressupostaris del consell social disponibles per a la concessió d’ajuts d’enguany.
2.-Comunicar-ho als interessats.
 
S’APROVA:

1.-Desestimar, a priori, la petició d’ajut econòmic del departament d’empresa per a la celebració del congrés "International conference on modelling & simulation in technical and social sciences", per no disposar el consell social de fons suficients en l’exercici 2002, dins la partida pressupostària corresponent destinada a la concessió d’ajuts ( 5% del pressupost).
2.-Tornar a estudiar la petició d’ajut per al concepte esmentat al punt 1, en cas que el resultat final de la comptabilitat del congrés sigui deficitari.
3.-Comunicar-ho als interessats.