Consell Social

CEP 7/03

Comissió Economia i Pressupost 7/03, 18 de juny de 2003

S’APROVA:

Demanar a la Fundació UdG: Innovació i Formació, la memòria econòmica de les activitats “Màster en Comunicació i Crítica d’Art” i el  “Màster en Tecnologies de la Informació de la Informació i la Comunicació per a Professionals de les Humanitats i les Ciències Socials”, a la vista de la qual, en una propera sessió de la Comissió d’Economia i Pressupost del Consell Social, es prendrà la decisió que es consideri més oportuna.
 
S’APROVA:

Desestimar la petició d’exempció del pagament del lloguer de l’Aula Magna de la Facultat de Ciències per al dia 4 de setembre de 2003 feta per USTEC-STES.
Comunicar-ho als mateixos interessats i al degà de la Facultat de Ciències.
 

S’APROVA: 

Atorgar un ajut a la Universitat per a l’edició d’un CD amb l’enregistrament de diverses peces interpretades pel Cor de la UdG, amb un import màxim de 3.000 €.
 
S’APROVA:

Encarregar al secretari del Consell Social la tramitació i l’autorització de les despeses ja previstes en el pressupost ordinari del Consell Social, excepte el cas que requereixin expedient de contractació. En el supòsit que una despesa, tot i que no calgui expedient de contractació, necessiti una modificació de crèdit per poder atendre-la, caldrà la conformitat prèvia de la Comissió.
Els pressupostos següents:
G31737 Fixador d’arcs de la sala de plens
G10862 Moble de mostres
G31746 Col·locació panys balconeres
G31708 Habilitació espai entrada planta baixa.
 
S’APROVA: 

La liquidació de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2002 del Consell Social de la Universitat de Girona.
  
S’APROVA:

El projecte del pressupost 2003 del Consell Social de la Universitat de Girona.
  
 
S’APROVA:

Procedir a la comptabilització de la factura emesa per la firma KPMG Auditories, SL, rom202/2003/12/2002, de 4 de juny de 2003, per un import de 10.000 € com a primera factura a compte del contracte subscrit el 2002, per auditar l’exercici del 2002 de la Universitat de Girona. 
Executar aquest acord mitjançant l’elaboració del corresponent document comptable.
Comunicar-ho a l’empresa.
 

S’APROVA:

Posar en coneixement del rectorat  la donació de dues obres gràfiques: Modest Cuixart - Narcirona  - Litografia 53/200, de l’any 1992 i Josep Beulas –Línies negres – Serigrafia PA 6/10, de l’any 1993, amb les quals s’haurà de seguir el corresponent protocol d’acceptació.