Consell Social

CU5/05

Comissió de Comunitat Universitària CU5/05

S’APROVA:

 1.      L’abonament com a pagament a compte de les retribucions addicionals al personal docent i investigador funcionari de la Universitat de Girona amb mèrits de docència i de recerca corresponents a l’avaluació del període que finalitza l’any 2004.
 2.      La despesa derivada de l’aplicació d’aquest complement és la suma dels complements aprovats pel Consell de Govern que seran a càrrec de la unitat de despesa 1101201, d’acord amb els annexos I i II, que s’annexen a l’acta com a annex núm. 1.
 
S’APROVA:

1.      Abonar 1.200 € a càrrec del pressupost del Consell Social al Grup de Recerca d’Estadística i Anàlisi de Dades de la UdG per a l’elaboració d’un estudi estadístic i descriptiu de les dades sobre la inserció laboral dels graduats universitaris.
2.      El termini de finalització de l’estudi és el 31 de gener de 2006.
3.      Fer la corresponent reserva de crèdit en l’espera de l’informe.
4.      Comunicar-ho als interessats.