Consell Social

EPP3/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP3/05

S’APROVA:

El preu del curs d’anivellament de coneixements per a la declaració de l’equivalència entre determinats títols en matèria d’educació social i el títol oficial de Diplomat en Educació Social, a proposta del Consell de Govern de la UdG.
El preu del curs és de 22,65 € ( 22,65 € x 60 crèdits = 1.359 €/alumne)
El nombre mínim d’estudiants per fer el curs: 19
El pagament es farà de la manera següent:
-  un 25 % del preu total del curs en el moment de fer la preinscripció
-  un 50 % en el moment de fer la matrícula
-  un 25 % el mes de desembre del 2005
 
S’APROVA:

Autoritzar la construcció, amb un abast plurianual, d’una rampa d’accés a P-1 per a PMR, d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: Vint-i-sis mil sis-cents euros (26.600,00 €), distribuïts de la següent manera:
Any 2005                      6.100,00 €
Any 2006                    20.500,00 €               
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa:
Any 2005                    11.01.625.11100.3105.09
Any 2006                    11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent


S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual per a la realització de l’obra de Biblioteca de Montilivi 2a fase –acabats- de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 45.21.15) (CPV 45214000-0 / 45214400-4 / 45212330-8), d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost màxim de licitació: Dos milions set-cents setanta-tres mil cent vint-i-dos euros amb seixanta-sis cèntims (2.773.122,66 €), distribuïdes de la següent manera:
            Any 2005                    800.000,00 €
            Any 2006                  1.973.122,66 €
Aplicació pressupostària: 620.00
Unitat de despesa:    
            Any 2005                    11.01.625
Any 2006                     11.01.626 que s’obrirà i dotarà dins de l’exercici corresponent
Exercici: 2005-2006
            Anualitat          Unitat de despesa              Import
            2005                11.01.625                   800.000,00 €
            2006                11.01.626                 1.973.122,66 €
2. En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un procediment negociat amb increment del 10% del total del preu (art. 141.a del TRLCAP), el crèdit d’aquest increment s’imputarà en el darrer exercici de la contractació.


S’APROVA:

Autoritzar el rector a acceptar la cessió i transmissió, a títol gratuït, de 7.025 accions de classe B, números 1.105.100 al 1.112.124, ambdós inclosos, de la societat PORTAL UNIVERSIA SA.
 
S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al servei de manteniment de les instal·lacions centralitzades i individuals de calefacció i climatització dels edificis i dependències dels Campus Montilivi, Barri Vell i Centre (CPA 2002-ES 28.22.92 – 29.23.92 / CPV 50712000-9 – 50720000-8 – 50730000-1), d’acord amb el desglossament següent:
Import de cada anualitat:
Any 2005 (de 01/10/2005 a 31/12/2005)                                               12.908,00 €
Any 2006 (de 01/01/2006 a 31/12/2006)                                               76.972,00 €   (*)
Any 2007 (de 01/01/2007 a 31/03/2007)                                               13.562,00 €   (*)
(*) Aquests imports es veuran actualitzats en aplicar l’IPC corresponent a partir del dia 01/10/06, és a dir, a partir del primer any de durada
Aplicació pressupostària: 227.02
Unitat de despesa: 11.18.007
2.  En el supòsit que el concurs que es convoqui quedi desert i es procedeixi a la convocatòria d’un procediment negociat amb increment del 10 % del total del preu (art. 210.a. del TRLCAP), el crèdit d’aquest increment s’imputarà dins de cada exercici implicat en la contractació.
3.  L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.
 
S’APROVA:

1.      La desafectació de l’embarcació “Rellamp”,d’acord amb l’article 7 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
2.      Autoritzar a donar-lo o cedir-lo a favor del Consorci de l’Estany de Banyoles.
 
S’APROVA:

1- La concessió dels ajuts sol·licitats que es detallen a l’annex núm. 7, document que s’adjunta a l’acta, per un import total de 37.475 €.
2- Comunicar als interessats aquest acord.
3- La desestimació dels ajuts sol·licitats que es detallen a l’annex núm. 8, document que s’adjunta a l’acta.
4- Finançar de manera excepcional la diferència de 14.975 € que es produeix entre el crèdit establert en les bases de la convocatòria 22.500 € i el total concedit 37.475 €, amb càrrec als romanents de l’exercici 2004 del pressupost del Consell Social.