Consell Social

2/03

2/03, d'1 de març de 2003

S’APROVA:

 • Establir la distribució de les funcions que la Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya confereix als consells socials, a partir de l’entrada en vigor de l’esmentada llei, la qual es relaciona tot seguit per a cada una de les comissions existents:
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ
Article 88, apartats a), b), c), d), e), f) i g)
COMISSIÓ D’ECONOMIA I PRESSUPOST
Article 89, apartats a), b), c), d), e), f), g), h) i  i)
COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
Article 89, apartats j), k) i l)
COMISSIÓ DE COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Article 90, apartats a), b), c),  d), e), f), g), h), i), j), i  k)
COMISSIÓ DE CONTROL DE COMPTES S’encarrega a la Comissió de Control de Comptes la preparació i gestió que en matèria d’auditoria té encomanades el Consell Social.
 • Delegar a les comissions corresponents totes les funcions referides en els articles 88, 89 i 90, a les quals la llei dóna caràcter delegable
 • Derogar totes les aprovades disposicions del Consell Social de la UdG que es contradiguin amb la nova normativa.

S’APROVA:

 • El complement de productivitat es fa efectiu dins del primer trimestre de l’any natural, sobre una valoració que es fa del rendiment de l’any anterior.
   
 • S’aplica al personal funcionari (s’exclou el gerent i els funcionaris eventuals) i al personal que ocupi un lloc de treball de la plantilla de la Universitat.
   
 • L’import individual a liquidar per a l’exercici 2002 és de 286,83€, retribuint-se proporcionalment el període d’alta del perceptor. Aquest import és igual per a totes les categories amb independència de l’escala o grup a què es pertanyi, o el nivell que es posseeixi.
   
 • Per tenir dret a la percepció del complement de productivitat es requereix un període mínim de 4 mesos d’antiguitat com a personal de la Universitat de Girona i que no hi hagi un informe negatiu del responsable de la unitat administrativa que correspongui.
   
 • Per tot allò que no consti en aquest acord és vàlida la Normativa sobre l’aplicació del complement de productivitat per al PAS de 4 de maig de 1994, i l’acord de 23 de febrer de 1995 pel qual s’aprova la modificació de l’article 4 de la normativa anterior.