Consell Social

EPP3/07

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP3/07

S’APROVEN:
 
Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i Diplomes d’Especialització propis per al curs 2007-2008 (1a convocatòria).
 
 
S’APROVA:
 
Concedir al Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, un ajut de 1.000 € per a l’edició de les ponències del Taller de la “Red Iberoamericana de Docència e Investigación en Celulosa y Papel”, que se celebrarà a la UdG entre els dies 26 i 30 de maig de 2007.
 
 
S’APROVA:
 
Concedir un ajut de 18.000 € per a l’elaboració del Pla Estratègic de Comunicació de la UdG, d’acord amb la sol·licitud núm 02/2007.