Servei de Certificació Digital

Informació general

Contacte

Servei de Certificació Digital
972 419763
scd@udg.edu

Informació general

L’ús de certificats digitals reconeguts en la generació, signatura i transmissió telemàtica de documents electrònics els confereix plena eficàcia jurídica i administrativa i els equipara als documents en suport paper, originals i signats manuscritament: la signatura electrònica reconeguda tindrà, en relació amb les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper (art. 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica).

El Servei de Certificació Digital que el CESCA, mitjançant l’Entitat de Certificació d’Universitats i Recerca (EC–UR), presta a la Universitat de Girona, té per objecte fornir a determinats titulars i membres dels òrgans de govern i a l’administració universitària, de certificats institucionals digitals reconeguts de classe 1i també als dispositius informàtics de la Universitat, de certificats de dispositiu segur, de manera que puguin "operar" telemàticament amb seguretat i eficàcia.

El dia 7 de maig de 2003 la Universitat de Girona va signar, amb la Fundació Catalana per a la Recerca(FCR) i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), el Conveni 66/03 d’adhesió a l’Anella Científica, mitjançant el qual, entre altres serveis, se li proporcionava el de Certificació Digital, dins de la jerarquia de RedIRIS.

El 23 d'octubre de 2003, la Universitat de Girona també va signar, conjuntament amb les altres universitats públiques i entitats de recerca de Catalunya, el Conveni 165/03 amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), l'Agència Catalana de Certificació (CATCert)i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), a l’objecte de promoure l’ús de la signatura digital a les universitats i als centres de recerca de Catalunya i de crear una Entitat de Certificació d’ Universitats i Recerca (EC-UR), sota els auspicis del CESCA i operada per CATCert en la seva condició de proveïdor català de serveis de certificació, com a ens emissor i gestor dels certificats digitals de les institucions i entitats esmentades abans i el seu personal.

El dia 21 d’abril de 2004, el CESCA i CATCert van signar un conveni per posar en producció i operació l’Entitat de Certificació d’Universitats i Recerca (EC-UR).

El dia 15 de juny de 2004, la Universitat de Girona signava el Conveni 97/04 amb el CESCA per tal d’encomanar-li les prestacions del Servei de Certificació Digital. De conformitat amb el contingut del conveni, la Universitat de Girona actua com a subscriptora dels certificats i aporta la informació de registre, degudament comprovada, amb la diligència d’una Entitat de Registre Virtual (ERV) de l’EC-UR. La Universitat de Girona encarrega al CESCA la gestió de les funcions d’emissió tècnica, administració, suspensió, habilitació, revocació i renovació de certificats i, mitjançant l’Entitat de Registre Virtual de l’EC-UR, fa la validació i l’aprovació interna i prèvia de les sol·licituds de certificats i, quan sigui necessari, en sol·licitarà la suspensió, la revocació o la renovació.

La Secretaria General de la Universitat assumeix les funcions pròpies de l’Entitat de Registre Virtual (ERV) a fi de garantir, directament a la Universitat de Girona, les prestacions i les operatives administratives del Servei de Certificació Digital i d’actuar d’interlocutor entre la Universitat i l’EC-UR (CESCA). D’aquesta manera, el Secretari General de la Universitat de Girona és l’òrgan que sol·licita els certificats digitals i certifica la identitat de llurs titulars, i el cap de la Unitat de Gestió Documental Arxiu i Registre és el responsable del Servei de Certificació Digital de Entitat de Registre Virtual de la UdG, vinculada a l’EC-UiR (CESCA).