Consell Social

EPP7/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP7/06

S’APROVA:

L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer per la utilització d’espais a l’aulari de la Facultat de Lletres, a favor dels curs d’especialització en ArcGirs 9.1 Aplicat a la Gestió Ambiental (05GHX4172), dirigit pel professor Lluís Ribera Masgrau.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per al subministrament a títol d’arrendament empresarial sense opció de compra d’un vehicle turisme per a ser emprat com a vehicle oficial del Rectorat de la Universitat de Girona (CPA 34.10.23 / CPV 34115000-6), d’acord amb el desglossament següent:

1.1- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: QUARANTA MIL VUIT-CENTS EUROS (40.800 €), distribuïdes de la següent manera:

IMPORT DE CADA ANUALITAT:           

Any 2007             10.200,00 €

Any 2008             10.200,00 €

Any 2009             10.200,00 €

Any 2010             10.200,00 €

1.2 - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 204.00

1.3 - UNITAT DE DESPESA: 01.01.000

1.4.- No obstant l’exposat en el punt 1.1 d’aquesta proposta, fent ús a l’establert a l’article 187 del TRLCAP, part de l’import total que es derivi del contracte es satisfarà mitjançant el lliurament d’altres béns de la mateixa classe, sense que, en cap cas, es pugui superar el 50 % del preu total. En aquest cas, atès que es tracta de la renovació d’un element de transport, s’estableix que el pagament del preu total s’efectuarà parcialment amb espècie –per l’import que l’adjudicatari haurà fet constar en la seva oferta que en cap cas podrà ser inferior a 650 €– lliurant el vehicle Renault Espace matrícula DI-3659-BP en l’estat en que es trobi en el moment de fer-se l’adjudicació.

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

S’APROVA:

L’ajut econòmic al projecte global d’emprenedoria de la UdG, per un import de 24.000 euros per a l’any 2007, renovable en funció dels resultats aconseguits, amb l'acord previ de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni:

Aquest import es transferirà a un centre de cost adscrit a la delegació per al programa UdG/Empresa.

Annex: Projecte

S’APROVA:

L’aportació de 5.500 € per al projecte de construcció d’una cúpula que s’utilitzarà per al Fòrum Industrial i per a altres esdeveniments que s’organitzin a l’Escola Politècnica Superior (EPS) i a la UdG.

S’APROVA:

L’aportació complementària per al finançament de l’inventari de béns mobles de la UdG, per un import de 15.500 €.

S’APROVA:

Establir un preu de 290 € com a contraprestació pels serveis específics en els sistemes metodològics que impliquen semipresència en els estudis en la matrícula dels estudiants del Master oficial European Masters in Vision and Robotics (IU-ERASMUS MUNDUS) per al curs 2006-2007.

S’APROVA:

Afegir a l’acord aprovat en el Ple 1/02, de 25 de febrer, que l’import de l’ajuts als estudiants que hagin obtingut premi extraordinari de final de carrera sigui l’equivalent al preu públic del títol més el del suplement europeu al títol.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social per a la seva aprovació, si escau, el projecte de pressupost del Consell Social per a l’exercici 2007.

S’APROVA:

Fer pública una convocatòria d’ajuts per al 2007 adreçada a la comunitat universitària, que es regirà per les bases corresponents.

Annex: Convocatòria i Sol·licitud