Consell Social

CU3/06

Comissió de Comunitat Universitària CU3/06

S’APROVA:


La distribució de les 26 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciencia per al curs 2006-2007.

Departament de Didàctiques Específiques 1

Departament de Pedagogia 1

Departament de Psicologia 2

Departament de Filologia i Filosofia 2

Departament de Geografia, Història i Història de l’Art 3

Departament de Biologia 2

Departament de C. Ambientals 2

Departament de Química 1

Departament de Dret Privat 1

Departament de Dret Públic 1

Departament d’Electrònica, Informàtica i Automàtica 2

Departament d’Eng. Mecànica i de la Construcció Industrial 1

Departament d’Eng. Química Agrària i Tecn. Agroalimentària 1

Departament de Física 1

Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada 1

Departament d’Org. Gestió Empresarial i Disseny del Producte 1

Departament d’Economia 2

Departament d’ Empresa 1

Comunicar-ho al Ministeri d’Educació i Ciència.


S’APROVA:


La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la creació de dos llocs de treball de Tècnic en Formació Lingüística de llengua anglesa adscrits al Servei de Llengües Modernes de la UdG, d’acord amb l’annex núm. 1

Exposició de motius:
Aquesta actuació respon a la necessitat d’incrementar el nombre de llocs de treball de Tècnics en Formació Lingüística adscrits al Servei de Llengües Modernes. Actualment, el nombre d’efectius contemplats a la Relació de Llocs de Treball és clarament insuficient per cobrir la docència dels cursos de formació en idiomes que s’imparteixen. Aquesta limitació afecta en graus diferents als diversos idiomes (anglès, francès i alemany), però on la distància entre les necessitats i els recursos consolidats a la RLT és més significativa és en llengua anglesa. Per aquest motiu la proposta que s’especifica en l’annex 1 d’aquest document, es concreta en la creació de dos nous llocs de treball de Tècnic en Formació Lingüística de llengua anglesa. Malgrat aquesta actuació, en els propers anys caldrà continuar analitzant el nombre d’efectius destinats a cada llengua en funció de les necessitats variables derivades de la demanda de formació i, de manera especial, de les necessitats que es puguin generar una vegada el legislador estableixi clarament els requisits de coneixements d’idiomes per a l’obtenció dels títols de grau.

Marc legal:
En virtut de les funcions que l’art.7h dels Estatuts de la UdG, aprovats per decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball.
Vistes les competències atribuïdes al Consell de Govern, atenent allò disposat a l’art. 66 dels mateixos Estatuts, i en relació a les previstes per l’art. 15 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Atenent el que disposa l’art. 172 dels Estatuts de la UdG quant a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la Universitat, en relació a allò previst a l’art. 74 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC).

Vist el que estableix el Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509/Annex, de 3 de novembre de 1997) pel que fa a la creació i modificació, i concretament els arts. 5.f) i l’art. 31.a), quant a les competències de l’òrgan de govern per establir el nivell dels llocs de treball.

Analitzats els preceptes vigents, en matèria retributiva, per al personal d’administració i serveis de la universitat, i especialment els arts. 74 de la LOU, 75 de la LUC, i als arts. 100 a 104 del DL 1/1997 indicat anteriorment.


Annex núm. 1


S’APROVA:


La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència del procés de promoció, accés i nomenament de personal funcionari de l’escala auxiliar administrativa de la UdG a l’escala administrativa de la UdG, d’acord amb l’annex núm. 2.

Exposició de motius:
Per Resolució de data 8 de novembre de 2004 es varen convocar proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa, grup C, de la Universitat de Girona, en torn restringit. Una vegada desenvolupat el procés selectiu pertinent, s’ha dictat Resolució de la Rectora de la UdG, en data 31 de gener de 2006, segons la qual es nomenen diferents persones funcionaris de carrera de l’escala administrativa, grup C. Aquesta Resolució s’ha publicat al DOGC núm. 4574, de 16 de febrer de 2006.
Tal com es preveia en la Resolució del 2004, la superació del procés selectiu en torn restringit implicava, respecte dels aspirants que hi participaven, que podrien accedir a la promoció a l’escala administrativa mantenint-se en el lloc de treball que ocupaven fins aleshores, que passaria a ser reclassificat a la RLT als efectes d’adequar les condicions de la plaça allà definides a la nova escala funcionarial assolida pels aspirants.

A resultes del procés selectiu especificat, hi ha hagut una part important de personal funcionari de carrera de l’escala auxiliar administrativa que eren titulars d’un lloc de treball a la Universitat, que figurava informat a la RLT com a propi del grup D, i que han accedit a l’escala administrativa de la universitat. Per poder mantenir la vinculació d’aquestes persones al lloc de treball dels quals n’eren titulars cal, doncs, procedir a l’actualització de les places indicades a la RLT de forma que siguin catalogades com a pròpies de l’escala administrativa de la universitat, grup C.Marc legal:
En virtut de les funcions que l’art.7h dels Estatuts de la UdG, aprovats per decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball.
Vistes les competències atribuïdes al Consell de Govern, atenent allò disposat a l’art. 66 dels mateixos estatuts, i en relació a les previstes per l’art. 15 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU).

Atenent el que disposa l’art. 172 dels Estatuts de la UdG quant a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la universitat, en relació a allò previst a l’art. 74 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC).

Vist el que estableix el Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509/Annex, de 3 de novembre de 1997) pel que fa a la creació i modificació, i concretament els arts. 5.f) i l’art. 31.a), quant a les competències de l’òrgan de govern per establir el nivell dels llocs de treball.

Analitzats els preceptes vigents, en matèria retributiva, per al personal d’administració i serveis de la universitat, i especialment els arts. 74 de la LOU, 75 de la LUC, i als arts. 100 a 104 del DL 1/1997 indicat anteriorment.


Annex núm. 2


S’APROVA:


La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la creació d’un lloc de treball de Tècnic Especialista adscrit a l’Àrea d’Estudis Tècnics de la UdG, d’acord amb l’annex núm. 3

Exposició de motius:
Aquesta actuació respon a la necessitat d’incrementar en un lloc de treball més els Tècnics Especialistes adscrits a l’Àrea d’Estudis Tècnics com a conseqüència de la incorporació dels nous estudis d’Arquitectura.

Marc legal:
En virtut de les funcions que l’art.7h dels Estatuts de la UdG, aprovats per decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona pel que fa a l’establiment i modificació de la relació de llocs de treball.
Vistes les competències atribuïdes al consell de govern, atenent allò disposat a l’art. 66 dels mateixos estatuts, i en relació a les previstes per l’art. 15 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Atenent el que disposa l’art. 172 dels Estatuts de la UdG quant a la normativa que és d’aplicació al personal d’administració i serveis de la universitat, en relació a allò previst a l’art. 74 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC).

Vist el que estableix el Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509/Annex, de 3 de novembre de 1997) pel que fa a la creació i modificació, i concretament els arts. 5.f) i l’art. 31.a), quant a les competències de l’òrgan de govern per establir el nivell dels llocs de treball.

Analitzats els preceptes vigents, en matèria retributiva, per al personal d’administració i serveis de la universitat, i especialment els arts. 74 de la LOU, 75 de la LUC, i als arts. 100 a 104 del DL 1/1997 indicat anteriorment.


Annex núm. 3

S’APROVA:


D’acord amb el que estableix l’article 28 del reglament del Consell Social, atesa la manca d’unanimitat dels membres presents,

1. Elevar al ple del Consell Social, per a la seva discussió i aprovació, si escau, la proposta de Normativa de Concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UdG.

2. Instar a la gerència a aportar documentació suplementària que serveixi de base a aquesta discussió.

S’APROVA:


1. Assignar a la senyora M. Àngels Carreiro Torreguitart, cap del negociat dels programes de doctorat de l’Àrea d’Estudis Jurídics, com a persona experta i coneixedora dels nivells tècnics d’execució de les funcions esmentades en l’expositiu d’aquesta proposta, l’encàrrec addicional del procés d’adaptació del 3r cicle cap alsd programes de postgrau, de l’Escola de Postgrau de l’Àrea d’Estudis Jurídics.

2. Establir la compensació econòmica adient perquè durant el termini de tres mesos percebi la retribució pròpia d’un lloc de treball de l’escala de gestió, nivell 18.

3. Que el diferencial de retribucions, pel període de tres mesos indicat, entre les que són pròpies del seu lloc de treball i les derivades d’una plaça B18, tingui la consideració de gratificació extraordinària i s’estableixi com a compensació de l’encàrrec addicional durant el període de maig, juny i juliol de 2006.

S’APROVA:


1. Assignar a la senyora Maria Guerra Juanola, administradora de l’Àrea d’Estudis Turístics, com a persona experta i coneixedora dels nivells tècnics d’execució de les funcions pròpies d’administradora, les tasques addicionals d’administradora de l’Àrea d’Estudis de Ciències Econòmiques.

2. Establir la compensació econòmica adient perquè, durant el període que desenvolupi aquestes i les funcions pròpies de la plaça de la qual n’és titular percebi, a més de les retribucions mensuals pròpies, una gratificació mensual íntegra corresponent al complement específic d’un A25.

3. Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al termini temporal, a partir del dia 22 de maig de 2006 i fins la finalització de la baixa per incapacitat temporal de la titular de la plaça d’administradora de l’Àrea d’Estudis de Ciències Econòmiques.