Escola Politècnica Superior

Trasllat d’expedient (estudis de 1r/2n cicle)

Procediment General

Els estudiants de primer i/o segon cicle que vulguin continuar a la Universitat de Girona un mateix ensenyament iniciat en una altra universitat (o, en el cas de turisme, en un altre centre docent de la mateixa UdG) han de sol·licitar l’admissió directament al centre docent que l’imparteixi i exclusivament per a un pla d’estudis que es trobi en vigència. Aquest procés es coneix com a trasllat d’expedient.

 

Qui ho pot sol·licitar Poden sol·licitar-ho els estudiants que reuneixin els requisits següents:
a) Haver superat a la universitat o centre d’origen un mínim de 60 crèdits (o el primer any acadèmic complet, en plans d’estudis no reformats).
b) No incomplir les normes de permanència que els siguin aplicables.
c) No tenir com a única assignatura pendent en l’ensenyament de procedència el projecte final de carrera.
Aquests estudiants també poden optar per sol·licitar plaça en l’ensenyament que volen cursar mitjançant preinscripció universitària. Els estudiants que no reuneixin els requisits anteriors només poden sol·licitar plaça a través de preinscripció.
Documentació que cal presentar Imprès de sol·licitud (original i còpia) » Impresos
Lloc de presentació Secretaria acadèmica del centre docent corresponent.
Termini de presentació El termini de sol·licitud s’estableix en el calendari acadèmic aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Girona.
Procediment Els centres docents, dins les dates fixades cada curs pel calendari acadèmic, fan públic el nombre de places disponibles a cada ensenyament.
En cas que el nombre de sol·licituds d’admissió sigui superior al nombre de places disponibles, es baremen els expedients acadèmics d’origen (segons el que determina el RD 1267/94, modificat pel 1044/2003), i les places s’adjudiquen per ordre de puntuació.
Resolució, notificació i efectes La resolució de les sol·licituds de trasllat correspon als degans o directors de centres docents per delegació del rector.
La secretaria acadèmica del centre docent notifica a l’estudiant la resolució de la sol·licitud. La notificació a l’estudiant ha d’informar sobre el tipus de recurs que es pot interposar contra la resolució.
Si l’estudiant és admès, pot formalitzar la matrícula al centre docent corresponent, d’acord amb el que s’estableix a les Normes de matrícula.
En cas que l’estudiant admès no formalitzi la seva matrícula en el termini establert, la Universitat pot considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça pot ser adjudicada a un altre sol·licitant.
Recurs Contra la resolució de la sol·licitud, que no esgota la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a partir del dia de recepció de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
El recurs, degudament justificat, es pot presentar al centre docent on s’hagi lliurat la primera sol·licitud, preferentment, o a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona.

Sol·licitat trasllat d'expedient a l'EPS