Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Estades solidàries

Estades solidàries


 

Les estades solidàries i els camps de treball són experiències de formació i de presa de consciència d'una realitat llunyana de les nostres fronteres.

Es tracta de conviure amb famílies o entitats locals de les organitzacions de base, de compartir hàbits, costums, cultura i de contagiar-se del coratge de les organitzacions que en aquests països lluiten per assolir la justícia social.

El viatge sorgeix d'una convicció real i d'un interès sincer per donar suport a les tasques de les ONGD que lluiten per la justícia social. En aquest sentit, no són ni turisme alternatiu ni expedicions per socórrer els pobres, sinó estades breus, principalment durant els mesos d'estiu, que es realitzen amb l'objectiu de conèixer la realitat econòmica i social dels països desafavorits.

Les estades poden consistir tant en el suport puntual en alguna activitat que la contrapart amb la qual col·labora l'ONG del Nord estigui duent a terme, com en unes vacances d'estiu diferents i que responen al desig de moltes persones del Nord de conèixer de prop la realitat de cultures diferents i de l'interès que hi desenvolupen.

  somriures

 

Requisits mínims que cal complir:


- Edat: a partir de 18/21 anys.
- Disponibilitat per assistir presencialment al curs de formació o la sessió informativa prèvia a l'estada.
- Idiomes: segons el país de destinació.
- Motivació: es valora haver participat prèviament en altres activitats solidàries o de voluntariat social.
- Les despeses del viatge i l'estada corresponen a la persona voluntària, i els preus varien en funció de la destinació i la durada de l'estada.
- Formació: la majoria de les entitats ofereixen cursos o sessions de formació durant els mesos anteriors al viatge, perquè les persones participants aprofundeixin i coneguin millor les causes de les desigualtats Nord-Sud i les vies de solució, la cultura amb què conviuran, els seus problemes específics i els projectes de l'organització de destinació que els acollirà. Es recomana, així mateix la formació inicial en cursos d'introducció a la cooperació, com els que organitzem cada any des de l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG.

El valor d'aquest viatges també resideix després del retorn de les persones que han viatjat, ja que poden sensibilitzar el seu entorn més proper sobre l'experiència viscuda.
Font: FCONGD i Hacesfalta.org

 

Tipologies d'estades solidàries:

Camps de treball
Consisteix en grups d'entre 10 i 30 voluntaris procedents de tot el món que es troben per donar serveis a una comunitat determinada juntament amb voluntaris locals. Els voluntaris duen a terme tasques que no requereixen preparació prèvia (agricultura, construcció, mediambient...) i que representen una millora per a la comunitat local que d'una altra manera no es podria realitzar. Alhora, els camps de treball promouen l'enteniment intercultural i la solidaritat humana. La seva duració pot ser entre 15 dies i 6 mesos i l'idioma vehicular és principalment l'anglès. (Font: Xarxa d'Enllaç amb Palestina i Cocat)

Estades solidàries
Aquest tipus d'estades responen a dues necessitats: la de donar suport puntual en alguna de les activitats de la contrapart amb la que col·labora l'ONG del Nord, com també la de mostrar de forma directa la realitat de cultures diferents i els projectes que desenvolupen les organitzacions de països del Sud per millorar la situació del país. Aquesta estada està influenciada per la visió de la cooperació de l'entitat organitzadora.

Trobem diferents fases a l'hora de participar en unes estades solidàries:
- Formació i preparació prèvia a l'estada, important per conèixer la realitat del lloc on es va i preparar l'estada.
- Estada en el país escollit: unes 3 o 4 setmanes.
- Difusió i sensibilització: un cop s'ha tornat de l'estada.
Cal tenir en compte que una estada solidària segueix l'acompliment d'un seguit d'objectius: conèixer les condicions de vida i de treball de la població local, participar de la vida comunitària, compartir la cultura, hàbits i costums, afavorir la interacció amb la gent local, conviure i col·laborar amb la gent per tal de conèixer en primera mà la seva vida quotidiana, conèixer el moment del país i les lluites que s'estan vivint, apropar-se a la diversitat d'organitzacions (camperoles, de dones, sindicals, juvenils)... (Font: FCONGD)

Estades i/o brigades d'observació i testimoniatge
En aquest cas, l'estada es realitza en països o zones en conflicte i la tasca principal de les persones que hi viatgen és la d'observar i ser testimoni de la situació que es viu en la zona de conflicte, així com de les possibles violacions de drets humans. En molts casos també es realitza una feina d'acompanyament en la vida quotidiana i d'interposició, fent d'escut humà. Igualment, també es un procés d'aprenentatge de la forma de viure d'aquestes persones. Per exemple en el cas de Palestina, molt sovint, els brigadistes dormen en cases amenaçades d'enderrocament, fan vigilància als check points (punts de control militar) i a vegades també acompanyen ambulàncies. L'objectiu de l'acció, a més de l'aprenentatge personal, és que la presència d'observadors internacionals, atenua o almenys disminueix, el risc d'agressions i hostatge que sofreixen les poblacions civils.

Turisme sostenible i responsable
Els viatges que es realitzen sota aquesta tipologia s'emmarquen sota la definició que ofereix l'Organització Mundial del Turisme (OMT) sobre desenvolupament sostenible: "el desenvolupament sostenible respon a les necessitats dels turistes i de les regions amfitriones presents, a la vegada que protegeix i millora les oportunitats del futur. Està enfocat cap a la gestió de tots els recursos de forma que satisfacin totes les necessitats econòmiques, socials i estètiques, i al mateix temps es respecti la integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes de suport de la vida".
El turisme responsable fa referència a un moviment que planteja la recerca de models de desenvolupament turístic sostenible i específic per a cada zona de destinació i que, per això, ha de tenir en compte les seves variables socials, econòmiques i mediambientals, així com la denúncia dels impactes negatius que el turisme genera i l'acció de solidaritat amb els col·lectius afectats i el reclam de responsabilitat dels turistes, tour-operadors i empreses, institucions i població amfitriona a l'hora d'afavorir models turístics sostenibles.
El turisme responsable es caracteritza pels següents aspectes:
- És una manera de viatjar diferent que busca minimitzar les conseqüències negatives del turisme en el medi ambient i en el teixit social i cultural.
- És una proposta gestionada per grups comunitaris que no depenen exclusivament del turisme, sinó que l'utilitzen com un més a més en les seves economies domèstiques.
- És una manera de contactar amb organitzacions de base del sud.
- És un intercanvi d'experiències entre persones de diferents realitats.
- És un apropament a la cultura, a la manera de viure, a la forma de resoldre els problemes de la zona on es conviu.
- Dóna l'oportunitat de descobrir indrets que queden exclosos dels itineraris de turisme tradicional
- És una manera de donar suport a grups organitzats que busquen una alternativa de vida digna a les zones rurals, que evita la migració a les urbanes
- Serveix per reactivar una zona rural i per revalorar els seus recursos
- Els beneficis econòmics es reparteixen entre les organitzacions de base del sud, i les famílies de les comunitats visitades.

 

Informació general sobre estades solidàries     
- Vídeo de Canal Solidari: viatjar al sud en clau de solidaritat
     
           
Entitats catalanes que organitzen estades:       
  Setem 
  Moviment de Brigadistes     
  Sodepau
  Enginyeria Sense Fronteres 
  Associació Catalana per la Pau           
  Assemblea de Cooperació per la Pau     
  Xarxa d'Enllaç amb Palestina
  Cooperacció
  RAI
  NEXES
  VOLS