Programa UdG 2.0

Programa UdG 2.0

Contacte

Comissionat per al Programa UdG 2.0

Unitat 2.0

udg2.0@udg.edu

Programa UdG 2.0

Marc del Programa UdG 2.0

 
Informe "La comunicació a la UdG:  Diagnosi, Accions i Nou model organitzatiu"

Al Consell de Govern de 15/7/2010 s'hi ha presentat l'informe "La comunicació a la UdG:  Diagnosi, Accions i Nou model organitzatiu", resultat de la reflexió i anàlisi de la Comissió de Comunicació creada ad hoc amb aquest objectiu, de la que han format part alguns membres del Consell de Direcció, tècnics responsables de la comunicació de la UdG, així com assessors externs.

Informe d'anàlisi i recomanacions per a la millora del model de governança de la UdG
 
Presentat al Consell de Govern de 15/7/2010, contéuna sèrie de recomanacions i consideracions que fan referència a diversos aspectes de comunicació de la Universitat de Girona.
 
Comissió de Comunicació de la UdG
 
Creada per acord del Consell de Govern de 24/9/2010, té les funcions següents:
 
1. Assessorar sobre tots els temes relacionats amb la comunicació a la UdG.
2. Definir polítiques i objectius.
3. Determinar protocols, prioritats i circuits.
4. Assessorar al Servei de Publicacions en les tasques editorials de la Universitat.
5. Vetllar per la qualitat gràfica i estètica de les diverses accions comunicatives i de la imatge corporativa a la UdG.
 
Pla Pilot de la UdG 2.0
 
En data 28/10/2010 es va presentar al Consell de Govenr de la UdG el Pla d'accions de comunicació de la Universitat de Girona.
 
Principals línies d'actuació
 
  • Programa de comunicació amb l'ensenyament preuniversitari (udg4u)
  • Programa de comunicació de màsters amb triple target: graduats UdG, territorial i internaciona
  • Programa de comunicació estratègica: CEI-PM, PRES-PM i InterRegs
  • Reformulació de l'agenda general de la UdG: esdeveniments puntuals, sèries i extensos
  • La UdG i les xarxes socials: interconnexió flickr, youtube,linkedin, facebook i twitter
  • Coordinacio de la comunicació 2.0 de les unitats estructurals i dels serveis de la UdG
  • Lectures de tesis doctorals
  • Comunicació dels outputs de la recerca
  • Portals UdGVisions, UdGent, UdGGlobal, UdGSocial
  • Web del Programa UdG 2.0