Consell de Direcció

Consell Direccio

Contacte:

Pl. Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues


Consell Direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan de naturalesa política  d'assistència del rector o rectora.

El Consell de Direcció està format per:

  • El rector o rectora
  • El secretari o secretària general
  • Els vicerectors i les vicerectores
  • El o la gerent

Segons la Secció cinquena dels Estatuts de la Universitat de Girona les competències del Consell de Direcció és assistir el rector o rectora per al desenvolupament de les seves competències i en particular de les de direcció, govern i gestió de la Universitat, desenvolupament de les línies d'actuació apropiades pels corresponents òrgans col·legiats i execució dels seus acords.

Pel que fa el funcionament, correspon  al rector o la rectora el nomenament, la revocació i la definició de funcions dels membres del Consell de Direcció. El rector o rectora ha de donar comptes al Consell de Govern i al Claustre Universitari de la composició del Consell de Direcció i de les funcions dels membres corresponents. Els membres nomenats  pel rector o rectora han de cessar quan es produeix la presa de possessió d'un nou rector i rectora.