Consell Social

EPP4/10

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP4/10, de 9 de juliol de 2010

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC PARTICIPATIU PER IMPORT DE 30.000 EUROS A L’EMPRESA UDG INICIATIVES, SL

Exposició de motius:

Vista la petició, que acompanyen amb aquest escrit, de l’administrador únic de l’empresa iniciatives SL per la qual sol·licita, a 22 de desembre de 2009, una aportació de fons per import de 30.000,00 € i la formalització d’un préstec participatiu segons el model que adjuntava,

Vist l’informe efectuat per l’empresa RCD assessors legals, que assessoren habitualment les operacions de l’empresa UdG Iniciatives (amb capital 100% de la UdG),

Vist l’informe de la vicegerència d’Economia sobre les actuacions dutes a terme per la companyia des del seu inici i les propostes de gestió econòmica futura.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009);

 

S’APROVA:

Autoritzar a la rectora per a la firma dels acords, dels contractes o de les escriptures necessaris per a la formalització d’un préstec participatiu de la UdG a l’empresa UdG Iniciatives SL per import de 30.000,00 euros.

Que es comptabilitzi la bestreta efectuada a data 23 de desembre de 2009 a l’empresa UdG Iniciatives SL, que ara figura comptabilitzada en els comptes de Tresoreria, com el pagament pressupostari de l’operació esmentada, dotant a la unitat orgànica 02.49-Àmbit de Política Científica, del crèdit necessari al capítol 8 d’actius financers, procedent de Noves Accions de Govern, unitat 01.01.004 del pressupost 2010.

 

 

 

AUTORITZACIÓ DE LA RECTORA PER A LA SIGNATURA DELS CONVENIS, ACORDS I ESCRIPTURES NECESSÀRIES PER A FORMALITZAR LA DACIÓ EN PAGAMENT A FAVOR DE LA UDG D’UNA PART DE LA PROPIETAT DE L’EDIFICI JAUME CASADEMONT, UBICAT AL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UDG

 

Exposició de motius:

Vist l’informe elaborat per RCD assessors legals i tributaris, relatiu de les fórmules de regularització del saldo entre la UdG i la fundació Parc Científic i Tecnològic de la UdG,

Vist l’anàlisi de la situació actual de la titularitat de les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic (PCiT) data a mes de juny de 2010;

Vista la voluntat compartida de regularitzar les relacions economicopatrimonials entre ambdues institucions, reflectida en el protocol d’actuacions en relació amb el PCiT de la UdG, signat en data 18 de juny de 2010; document que s’annexa a l’acta com a annex núm. 5;

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009);

 

S’APROVA:

Autoritzar a la rectora per a la signatura dels convenis, dels acords i de les escriptures necessàries per a formalitzar la dació en pagament a favor de la UdG d’una part de la propietat de l’edifici Jaume Casademont, ubicat al PCiT de la UdG.

 

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOUS CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UDG
 

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació del servei d’assistència tècnica per a la gestió i redacció de la documentació necessària per a la construcció del nou campus de ciències de la salut de la Universitat de Girona (CPA 2008 71.11.22 / CPV 71251000-2), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011;

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009);

 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei d’assistència tècnica per a la gestió i redacció de la documentació necessària per a la construcció del nou campus de ciències de la salut de la Universitat de Girona (CPA 2008 71.11.22 / CPV 71251000-2), d’acord amb el desglossament següent:

 

Pressupost màxim de licitació: seixanta-quatre mil nou-cents euros (64.900 €), distribuït de la següent manera:

 

Import de cada anualitat:

                                               Base Imposable                        IVA                  import total

Any 2010.............................. 27.500 €..............................4.950 €......................32.450 €

Any 2011...............................27.500 €...............................4.950 €............ ........32.450 €                        

Aplicació pressupostària: 227.06

Unitat de despesa: 11.01.000

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER AL MANTENIMENT DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA DE MT/BTI DE LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ DE MT DE LA UDG

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació del servei per al manteniment dels Centres de Distribució i transformació d’energia elèctrica de MT/BTi de les línies de distribució de MT de la Universitat de Girona (CPA 2008 31.20.92 / CPV 50532400-7), a càrrec dels pressupostos 2011, 2012 i 2013;

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009);

 

S’APROVA

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei per al manteniment dels Centres de Distribució i transformació d’energia elèctrica de MT/BTi de les línies de distribució de MT de la Universitat de Girona (CPA 2008 31.20.92 / CPV 50532400-7), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: divuit mil set-cents seixanta-dos euros (18.762,00 €), distribuït de la següent manera:

Import de cada anualitat:                         

                               Base imposable                                   IVA (18 %)[*]                              import total

Any 2010........................................ 0,00 ...............................    0,00 .............................. 0,00 (*)

Any 2011............................... 5.300,00 .................................... 954,00 ..................... 6.254,00

Any 2012............................... 5.300,00 .................................... 954,00 ..................... 6.254,00

Any 2013............................... 5.300,00 .................................... 954,00 ..................... 6.254,00

 [*] Càlcul del 18 % en previsió d’allò establert a l’art. 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, que modifica l’art. 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit

(*) L’import de l’exercici 2010 es 0 € atès que els treballs a contractar consisteixen en una revisió anual i la que correspon al 2010 ja s’ha dut a terme a l’empara d’un contracte vigent fins el 30 de juny de 2010. El servei es contracta durant aquest període (set/des 10) per cobrir les eventuals intervencions per resoldre una avaria i incidència imprevisible.

 

Aplicació pressupostària: 227.02

Unitat de despesa:11.18.007

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’ACABATS DE LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CARRER ALEMANYS, 14 I COMUNICACIÓ AMB L’EDIFICI DE “LES ÀLIGUES” DE LA UDG

 

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació de l’obra d’acabats de la rehabilitació de l’edifici del carrer Alemanys núm. 14 i comunicació amb l’edifici de “Les Àligues” de la Universitat de Girona (CPA 2008 41.00.40 / CPV 45214400-4), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009);

 

S’APROVA:

Autoritzar de la contractació, amb un abast plurianual, de l’obra d’acabats de la rehabilitació de l’edifici del carrer Alemanys núm. 14 i comunicació amb l’edifici de “Les Àligues” de la Universitat de Girona (CPA 2008 41.00.40 / CPV 45214400-4), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: sis-cents vuitanta-quatre mil quatre-cents setanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (684.475,72 €), distribuït de la següent manera:

Import de cada anualitat:                         

                               Base imposable                                 IVA (18 %)[*]                import total

Any 2010......................... 120.000,00 .............................. 21.600,00 ............... 141.600,00

Any 2011......................... 460.064,17 .............................. 82.811,55 ............... 542.875,72

 [*] Càlcul del 18 % en previsió d’allò establert a l’art. 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, que modifica l’art. 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit

Aplicació pressupostària: 620.00

Unitat de despesa:      2010    11.01.630

                                  2011    11.01.631 (que suposadament s’obrirà l’any 2011 per nodrir-se amb crèdit del Pla Plurianual d’Inversions Universitàries)

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

 

PROPOSTA D’AJUTS ALS VICERECTORATS DE LA UDG

Exposició de motius:

Atès que en data 24 de maig de 2010 la rectora va trametre al Consell Social diverses sol·licituds d’ajuts dels vicerectorats de la UdG prioritzades.

Atès que l’orientació d’aquestes sol·licituds havia estat prèviament discutida amb el Consell Social per adequar-les als objectius estratègics de la Universitat, a les funcions del Consell Social i a les seves prioritats.

Atès que segons els articles 88 a 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya li corresponen al Consell Social, entre altres, les funcions següents:

 

· Art. 88.g. Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.
Art 89.a. Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.

· Art. 90.g. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca.

· Art. 90.j. Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de facilitar-ne l’accés al món del treball.

·Art. 90.k.Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.

 

Atès també que el Consell Social, com a òrgan de govern de la Universitat, pren acords que han de ser objecte de publicació preceptiva

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

Atès que el pressupost del Consell Social no inclou cap partida per a aquest ajuts,

 

S’APROVA:

Transferir a diferents vicerectorats de la universitat un total de 37.426 €, a càrrec dels romanents que hagi incorporat el Consell Social durant l’exercici de 2010 per fer front a les següents sol·licituds d’ajuts, que s’adjunten en l’annex núm. 9, 10, 11 i 12 respectivament,

  • Enfortiment i consolidació de l’associació d’exestudiants (material divulgatiu sobre l’associació i els serveis de la UdG + suport administratiu). Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura. Import de l’ajut: 10.000€
  • Foment de la participació dels estudiants de la UdG (elaboració d’una guia, edició de tríptics/llibrets, formació d’estudiants). Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat. Import de l’ajut:9.500€
  • Projecte “pis amic”. Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat. Import de l’ajut: 7.660€
  • eBOU. Vicerectorat de Desplegament Normatiu. Import de l’ajut: 10.266€.

 

 

 

EXEMPCIONS DE LLOGUERS D’AULES

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

 

S’APROVEN:

Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de:

 

-La Fundació UdG: Innovació i Formació, per a realitzar el Curs de divulgació en tres visions de l’Univers (09GCX5008), dirigit pel Dr. Joan Miró.

-La Facultat de Ciències Econòmiques i Emprearials, lloguer de la Sala de Graus, per a la realització de l’organització del Fòrum Mundial pels Drets Col·lectius dels Pobles.

-La Facultat d’Educació i Psicologia, per a realitzar la prova de selecció del projecte ESTALMAT (Projecte d’estímul del talent matemàtic precoç).

-La Facultat de Lletres, per a realitzar el Curs de divulgació en Grec i civilització grega clàssica (09GHX5002), dirigit per la professora Maria Àngela Vilallonga.