Consell Social

1/10, de 12 de març de 2010

1/10, de 12 de març de 2010

PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DEL CONSELL SOCIAL DEL REPRESENTANT DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DESIGNAT PEL CONSELL DE GOVERN DE LA UDG

Exposició de motius:

Atès l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula els membres representants del Consell de Govern de la Universitat al Consell Social.

Atès l’article 66 c dels Estatuts de la Universitat de Girona que estableix l’elecció dels representants del Consell de Govern en el Consell Social.

Atès que l’acord de designació del Dr. Joaquim Velayos Solé com a representant del Consell de Govern de la Universitat pel sector del personal acadèmic al Consell Social va ser aprovat en la sessió núm. 1/06 de 26 de gener de 2006 de Consell de Govern.

S’APROVA:

Designar al Dr. Jordi Ribot Igualada membre del Consell Social, com representant del personal acadèmic, que pertany al Consell de Govern pel sector de directors de departament.

 

 

CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 DE LA UdG

Exposició de motius:

Atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer d’universitats de Catalunya, en el seu article 89.c disposa que és funció dels consells socials “participar en la determinació dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la universitat i, a proposta del consell de govern, aprovar-lo”.

Atès que en el Consell de Govern de la UdG, en la seva sessió 1/10, de 17 de febrer de 2010, va estudiar i debatre els criteris que havien de regir l’elaboració del pressupost 2010 de la UdG.

S’APROVEN:

Com a criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2010 de la UdG

a) La prudència en l’estimació dels ingressos, especialment els derivats de la subvenció pública a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ateses les informacions negatives sobre el grau d’execució del Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes, acordat l’octubre de 2006.

b) La prevenció, contenció i austeritat en les previsions de despesa i en la seva execució, amb una especial atenció a la derivada dels capítols I i II, per la mateixa indeterminació en els ingressos i ateses les circumstàncies econòmiques adverses i la greu situació de moltes empreses i institucions en un context de crisi econòmica global.

c) L’avenç en el grau d’implementació d’un sistema de comptabilitat analítica amb balanç, d’ingressos i despeses per docència, per recerca per unitats.

 

 

PRESSUPOST 2010 DE LA UdG

Exposició de motius:

Atès que és una funció pròpia de la Universitat de Girona elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns.

Atès que en aquests moments s’ha acabat la fase de l’elaboració del projecte de pressupost de l’exercici 2010 i és necessària la seva aprovació per a la posterior execució.

Marc legal: En virtut de les funcions que l’art. 7g dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003, de 26 d’agost, atribueix a la Universitat de Girona d’elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns.

Vistes les competències atribuïdes al gerent, atenent allò disposat a l’art. 103b dels Estatuts de la UdG, d’elaboració de la proposta de programació econòmica plurianual i l’avantprojecte de pressupost.

Vistes les competències atribuïdes al Consell de Govern, atenent allò disposat a l’art.66d dels mateixos Estatuts, d’aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianual de la Universitat, per a la seva ulterior tramitació al Consell Social.

S’APROVA:

El pressupost per a l’any 2010 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 94.625.426,00 euros, en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 2/10, de 25 de febrer de 2010.

 

 

MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE MÀSTER UNIVERSITARI QUE LA UDG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER A SER IMPLANTADES (DIUIE) EL CURS 2010-2011

Exposició de motius:

Atès que el procediment fixat per l’administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous màsters a verificació per part d’ANECA (R:D.1393/2007) u que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l’acompliment dels criteris de verificació, i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l’acompliment dels criteris de programació del Consell Universitari de Catalunya (CIC).

Atès que el calendari previst per ANECA en el procés de verificació de les memòries és de sis mesos a partir de la data de lliurament de les memòries.

Atès l’acompliment dels criteris continguts en “L’acord sobre el procediment de presentació i programació de les propostes de màsters universitaris de la UdG” (Aprovat pel CdG en la sessió 06/08 del 24 de juliol de 2008).

Atès que a tenor del que marca el RD 56/2005 i la pròrroga que especifica el RD 189/2007, de la UdG va iniciar el procés d’extinció dels doctorats i el de la seva transformació a màsters universitaris.

Atès l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau en sessió 01/10, celebrada l’11 de febrer de 2010.

En virtut de tot l’anteriorment exposat:

S’APROVA:

La proposta d’aprovació de la remissió simultània a ANECA i DIUiE de les memòries dels màsters següents:

Propostes de modificació de programes de Màster:

 

- Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local

- Màster en Comunicació i Estudis Culturals

- Màster en Direcció i Planificació de Turisme

 

Propostes de nous programes de Màsters:

 

-  Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

-  Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

-  Màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

-  Màster en Turisme Cultural

 

 

PROGRAMES DE MÀSTERS, DIPLOMES DE POSTGRAUS, CURSOS DE POSTGRAUS I DIPLOMES D’ESPECIALITZACIÓ PROPIS PER AL CURS 2010-2011 (1a CONVOCATÒRIA) I APROVACIÓ DE L’INFORME FAVORABLE SOBRE ELS PREUS D’AQUESTS PROGRAMES

Exposició de motius:

Atès que l’article 8.2 del Reglament d’Estudis propis de Formació Continuada de la Universitat de Girona, modificat per acord del Consell de Govern en la sessió núm. 1/04 de 29 de gener de 2004, estableix que els cursos i activitats que constitueixen l’oferta d’estudis propis de formació continuada requereixen l’aprovació del Consell de Govern, una vegada informats per la Comissió de Formació Continuada.

Atès que s’ha acomplert el que s’estableix en l’article 12.2 de l’esmentat Reglament, pel qual les propostes han de disposar d’un període de deu dies hàbils de tràmit d’audiència en el vicerectorat responsable de la formació continuada, abans de la seva presentació a la Comissió de Formació Continuada.

Atès que la Comissió de Formació Continuada, en la sessió núm. 1/10, d’11 de febrer de 2010, ha analitzat els programes presentats, amb les memòries acadèmiques i econòmiques corresponents, seguint el que s’estableix en l’article 12.1 del Reglament, i ha acordat elevar al Consell de Govern els programes que es detallen en l’annex, per a la seva aprovació.

S’APROVEN:

Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i Diplomes d’Especialització propis per al curs 2010-2011 (1a convocatòria).

 

 

CRITERIS I IMPORT DE L’ASSIGNACIÓ DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER A L’EXERCICI 2009, D’ACORD AMB L’ARTICLE 90.D DE LA LLEI 1/2003, D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA

S’APROVA:

El complement de productivitat es fa efectiu el primer trimestre de cada any, i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal d’administració i serveis de la Universitat durant l’any immediatament anterior.

Queden exclosos d’aquest complement el gerent, el personal eventual, el personal tècnic i qualificat de suport a la recerca i el personal retribuït amb càrrec a projectes d’investigació.

L’ import és proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.

Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos ininterromputs de treball com a personal funcionari o laboral de la UdG durant l’any de referència, i que no s’hagi estat avaluat negativament pel responsable de la unitat administrativa competent. En concret, no correspon el pagament quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el coeficient 2, regulat a l’article 4 de l’acord de 4 de maig de 1994, en la redacció donada per la modificació aprovada en l’acord de 23 de febrer de 1995, pel qual s’aprova la normativa d’aquest complement.

L’import per abonar pel període 2009 és de 329,37 €.