Consell Social

EPP1/10

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP1/10, de 17 de febrer de 2010

Proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis i dependències de la UdG

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació de la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis i dependències de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.11.12 / CPV 50750000-7), a càrrec dels pressupostos 2010, 2011 i 2012.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis i dependències de la Universitat de Girona (CPA 2008 33.11.12 / CPV 50750000-7), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Disset mil nou-cents deu euros (17.910,00 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

                            Base imposable                            IVA                  import total

Any 2010....................... 5.146,56 €........................... 823,44 €............... 5.970,00 € (*)

Any 2011....................... 5.146,56 €........................... 823,44 €............... 5.970,00 €

Any 2012....................... 5.146,56 €........................... 823,44 €............... 5.970,00 €

(*) L’import de l’exercici 2010 és igual al dels exercicis següents malgrat que el període contractat no és un any complet. Això és degut a que els treballs consisteixen en una revisió anual.

Aplicació pressupostària: 227.02

Unitat de despesa: 11.18.007

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

 

Proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del servei de formació del personal del projecte Cultur Pro en els àmbits de gestió i programació de projectes

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació de la prestació del servei de formació del personal del projecte CULTUR PRO en els àmbits de gestió i programació de projectes (CPA 2008 70.22.03 / CPV 79632000-3), a càrrec dels pressupostos 2010, 2011 i 2012.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la prestació del servei de formació del personal del projecte CULTUR PRO en els àmbits de gestió i programació de projectes (CPA 2008 70.22.03 / CPV 79632000-3), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: trenta-quatre mil vuit-cents euros (34.800,00 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

                            Base imposable                            IVA                  import total

Any 2010..................... 12.000,00 €........................ 1.920,00 €............. 13.920,00 €

Any 2011..................... 12.000,00 €........................ 1.920,00 €............. 13.920,00 €

Any 2012....................... 6.000,00 €........................... 960,00 €............... 6.960,00 €

Aplicació pressupostària: 649.21

Unitat de despesa: 9109171-UE

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

 

Proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la prestació dels servei per a la realització de tasques de comunicació i de difusió del projecte europeu iSAC6+ A Unique European Citizens Attentions Services

Exposició de motius:

Vista la conveniència de procedir a la contractació de la prestació del servei per a la realització de tasques de comunicació i de difusió del projecte europeu iSAC6+ a unique European Citizens’ Attention Services —CIP-PSP-ICT 2008-2 Grant Agreement nº 238887— (CPA 2008 62.09, 63.9, 63.12 / CPV 72413000-8, 72413000-8, 72000000-5, 794111900-9, 79416200-5), a càrrec dels pressupostos 2010, 2011 i 2012.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la prestació del servei servei per a la realització de tasques de comunicació i de difusió del projecte europeu iSAC6+ a unique European Citizens’ Attention Services —CIP-PSP-ICT 2008-2 Grant Agreement nº 238887— (CPA 2008 62.09, 63.9, 63.12 / CPV 72413000-8, 72413000-8, 72000000-5, 794111900-9, 79416200-5), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: seixanta-dos mil vuit-cents nou euros amb setanta-set cèntims (62.809,77 €), IVA exclòs, distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

                                          Base imposable

Any 2010.............................................. 18.000,00 €

Any 2011.............................................. 18.000,00 €

Any 2012.............................................. 24.000,00 €

Durant la vida del projecte, és a dir, entre la formalització del contracte i el 31 d’agost de 2012 el contractista podrà sol·licitar a la UdG indemnització per raó de serveis (desplaçaments) relacionats amb el projecte per un màxim de 2.809,77 €.

Aplicació pressupostària: 649.20

Unitat de despesa: 9109220-UE

 

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

Exempcions del pagament de lloguer d’espais

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVEN:

Les exempcions de pagament de les tarifes en concepte d’utilització d’espais de:

 

-  Facultat d’Educació i Psicologia, sala d’actes, per a celebrar l’acte d’homenatge als professors que es jubilen.

-  Facultat d’Educació i Psicologia, per a dur a terme el Fòrum Social Català de Girona.

 

 

 

Proposta de col·laboració del Consell Social en l’activitat «SalutAccions» en el marc de la marató de tv3 2009

Exposició de motius:

Atès que entre les funcions que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya atorga als consells socials hi consta, en l’article 89.1, «Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial».

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

Atès que el Vicerectorat de Política Científica i Planificació Estratègica va demanar al Consell Social la seva col·laboració en la participació de la Universitat de Girona (UdG) en els actes de la Marató de TV3 de 2009, dedicada a les malalties minoritàries.

Atès que la Marató de TV3 representa també una oportunitat per a la promoció dels estudis i la recerca de la UdG en el camp de la salut.

Atès que l’activitat, amb el nom de «SalutAccions», va ser coorganitzada amb Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, que es comprometia a fer-se càrrec d’un 50% del cost de l’activitat.

Atès que es va organitzar i realitzar l’activitat segons consta en la memòria que s’annexa com annex núm. 4.

Atès que al pressupost del Consell Social per a l’exercici de 2010 s’hi ha incorporat uns romanents d’exercicis anteriors que permeten fer front a despeses no incloses en el seu pressupost.

S’APROVA:

Col·laborar en l’activitat «SalutAcions» en el marc de la Marató de TV3 2009 mitjançant l’aportació de 3.000 €.

 

 

Proposta relativa a la necessitat de contractar una pòlissa de tresoreria per cobrir els possibles fluxos negatius de tresoreria de l’exercici 2010 i següents

Exposició de motius:

Vist l’informe de la previsió dels fluxos de tresoreria efectuats pel Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació (Secció de Tresoreria) de la UdG, per enguany, de data 28 de gener de 2010

Vista la instrucció relativa a la tramitació d’expedients d’endeutament i d’operacions de cobertura per part de les empreses públiques i altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret, amb participació de la Generalitat.

Vist el resultat del quadre de tresoreria que el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya ens ha demanat que complimentem, d’acord amb la previsió de cobraments i pagaments existent, sobretot pels fons amb origen a la pròpia Generalitat de Catalunya, que acompanyem amb aquest escrit.

Davant les incerteses que varem patir durant tot l’exercici 2009 per la demora en els pagaments que ens efectuava la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que la situació econòmica global no ha millorat.

Vist que, a data d’avui, la Generalitat de Catalunya té reconegudes obligacions meritades a l’exercici 2009 per import de 10 M € sense data prevista de pagament.

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVA:

Autoritzar la contractació d’una pòlissa de tresoreria per import de 5 M € .

El càlcul de l’import màxim de la pòlissa està efectuat tenint present una mensualitat de despeses de personal, socials i tributàries així com el diferencial de la paga extra de juny .

La possible formalització d’aquesta operació estarà subjecta a la normativa del Departament d’Economia i Finances, en el sentit que les operacions que calgui formalitzar han de ser informades al DEiF i es podran negociar conjuntament per part del Departament i, si les condicions són millors que les obtingudes en negociacions particulars, les administracions ens acolliríem a operacions conjuntes.

 

 
Proposta relativa a la compra d’accions procedents d’una ampliació de capital d’Hermes Comunicacions, SA, per import de 4.001,13 euros

Exposició de motius:

Vista la proposta formulada pel vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura, d’adquisició de 2.610 accions procedents de l’ampliació de capital de l’empresa Hermes Comunicacions, S.A. a un preu de 1,533 euros per cada acció, que ascendeix a un total de 4.001,13 euros, import que s’ha de lliurar de manera immediata i sempre abans del dia 24 de febrer de 2010 al compte de Caixa de Girona núm. 2030 0000 18 3300131603, indicant el nom de la UdG i el concepte “Ampliació de capital Hermes Comunicacions, SA”

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009).

S’APROVA:

La compra ressenyada anteriorment d’acord amb l’escrit signat pel vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura -que acompanyem a aquesta proposta- per l’adquisició de 2.610 accions procedents de l’ampliació de capital de l’empresa Hermes Comunicacions, S.A. a un preu de 1,533 euros per cada acció, que ascendeix a un total de 4.001,13 euros, import que s’ha de lliurar de manera immediata i sempre abans del dia 24 de febrer de 2010 al compte de Caixa de Girona núm. 2030 0000 18 3300131603, indicant el nom de la UdG i el concepte “Ampliació de capital Hermes Comunicacions, SA”