Consell Social

Actuacions 2010

Actuacions 2010

 

I/10. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat : 11a edició Premis Consell Social de la UdG, 8a edició Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i la UdG. Lloc web dels Premis a treballs de recerca de batxillerat.

I/10. Convocatòria 2010 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha fet pública la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Bases.

I/10. Transversalis. Consell Social aporta 10.000€ anuals en el període 2009-2011 a aquest projecte d’innovació i de cooperació universitària per a l’ocupació transfronterera en el marc del Programa Europeu Interreg. Amb l'impuls de la Euroregió Pirineus Mediterrani, El projecte Transversalis reuneix a les universitats de Girona, Lleida, Zaragoza, Perpignan, Andorra, Toulouse II i Toulouse III per afavorir la vinculació Universitat-ocupació i desenvolupar accions comunes per acompanyar als estudiants i als professionals en l’accés a l’ocupació i en el desenvolupament de competències noves, tot responent també a l’eix prioritari del programa Interreg que té com a objectiu general reforçar la integració transfronterera donant valor als aspectes complementaris en els àmbits de les activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà. Específicament, el Consell Social col·labora en la Creació d’un Centre Pilot d’innovació i emprenedoria a la ciutat de Figueres.

I/10. L'avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials. Una representació del Consell Social de la UdG ha participat en aquest taller organitzat per AQU Catalunya que s'ha celebrat a la Universitat de Barcelona. L'objectiu d'aquest taller ha estat reflexionar sobre l'avaluació de la recerca en aquests àmbits per tal d'identificar referents comuns i promoure un major consens sobre els criteris d'avaluació, tot respectant els nivells de qualitat de les universitats europees.  Conclusions del taller.
 

II/10. Màster en edificació. El director de l'Escola Politècnica Superior, ha resolt nomenar El Sr. Miquel Matas, membre del Consell Social nomenat pel govern de la Generalitat de Catalunya, membre de la comissió per a la redacció de la proposta de Memòria del Màster en Edificació.

 

III/10. Programa d'estudi sobre la contribució de les univeristats en el desenvolupament i la innovació regional. (Reviews of Higher Education in Regional and City Development). Una delegació d'experts de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha visitat la UdG en el marc d'aquest programa d'estudi la finalitat del qual és analitzar la contribució de les universitats al desenvolupament econòmic, social i cultural de la regió que les acull. Les dotze regions participants, entre elles Catalunya, fan un exercici de reflexió i rebran una avaluació d'experts internacionals que els facilitarà informació i anàlisis per a formentar i implementar poítiques que millorin l'impacte de les institucions d'educació superior en el desenvolupament regional.

El Programa de col·laboració amb l’OCDE és impulsat a Catalunya per les següents institucions: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Ajuntament de Barcelona, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Fundación CyD. El procés d’elaboració de l’estudi consisteix en dues fases:

1. L’elaboració d’un informe d'autoevaluació on s’analitzen els canals de relació entre la universitat i la regió (a través de les funcions de formació, investigació i transferència de coneixement).

2. La publicació d’un Peer Review Report per part d’un equip d’experts internacionals de la OCDE que avaluaran la contribució de les universitats catalanes al desenvolupament regional de Catalunya.

En aquest marc, el Consell Social ha participat en la presentació a l'equip d'avaluadors de les activitats de tercera missió de la Universitat de Girona. Informe d'autoavaluació.

III/10. Formació universitària i treball. Una representació del Consell Social de la UdG ha particpat en aquest jorndada organitzada per AQU Catlaunya, que s'ha celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant la jornada s'han presentat diversos estudis fonaments en les dades aportades per les enquestes d'inserció laboral dels graduats universitaris que impulsen, cada tres anys, el consells socials de les universitats públiques catalanes. La jornada ha comptat també amb una taula rodona formada per agents socials, amb l'objectiu de posar de relleu el paper cabdal de les universitats per formar professionals que s'adaptin a les necessitats econòmiques i socials en els temps actuals. Documentació i publicacions de la jornada. 

III/10. Pressupost UdG. El Ple del Consell Social, en sessió 1/09, ha aprovat el pressupost de la UdG per a l'exercici de 2010 per un total equilibrat de 94.625.426,00 euros, segons proposta elevada pel Consell de Govern. Pressupost 2010 de la UdG.

III/10. Resolució de la Convocatòria 2010 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha resolt la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per centres, departaments, instituts, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Enguany, la convocatòria, amb una dotació total de 60.000 €, dóna suport a la realització de 32 activitats. Resolució de la convocatòria 2010 d'ajuts del Consell Social.

III/10. Beques Botet i Sisó.  El Consell Social de la UdG cofinança amb 15.000 € aquestes beques, que impulsen l'elaboració de cinquanta treballs de recerca per part d'estudiants de batxillerat. Convocatòria.

 

V/10. Centre d'Emprenedoria i Innovació de Figueres. S''ha ianugurat aquest centre, que compta amb finançament del Consell Social, en el marc del programa europeu TRANSVERSALIS, com a experiència pilot d’innovació i emprenedoria transfronterera a la ciutat de Figueres. El CIE de Figueres, com a experiència pilot del programa transfronterer, es crea per afavorir la innovació i l’emprenedoria a les empreses i professionals de la zona i per ser eina de relació i intercanvi entre les empreses i professionals situats a cada costat de la frontera. CIEFigueres.

V/10. 25 anys de UdG MBA. El Consell Social ha participat en l'acte de celebració de la 25 edició d'aquest màster de direcció i gestió d'empreses que ha format, des de 1990. centenars de directius d'empreses i institucions de les comarques gironines. Video acte.

 

VI/10. Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat. El divendres 11 de juny es va celebrar, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, l'acte de lliurament del 11a edició d'aquests premis que han assolit enguany un rècord de participació, amb 249 treballs. Treballs premiats.

 

VII/10. Ajuts als vicerectorats. La Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni ha aprovat transferir a diferents vicerectorats de la universitat un total de 37.426 €, a càrrec dels romanents que hagi incorporat el Consell Social durant l’exercici de 2010 per fer front als següents projectes:

Enfortiment i consolidació de l’associació d’exestudiants (material divulgatiu sobre l’associació i els serveis de la UdG + suport administratiu). Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura. Import de l’ajut: 10.000€.

Foment de la participació dels estudiants de la UdG (elaboració d’una guia, edició de tríptics/llibrets, formació d’estudiants). Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat. Import de l’ajut:9.500€.

Projecte “pis amic”. Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat. Import de l’ajut: 7.660€.

eBOU. Vicerectorat de Desplegament Normatiu. Import de l’ajut: 10.266€.

VII/10. Beques de Transferència i Innovació.El Consell Social finança per cinquè any aquest projecte que vol potenciar la interrelació amb els sectors empresarials, enfortir els grups orientats a la transferència i especialment els membres de la Xarxa Tecnio així com generar perfils universitaris orientats a la problemàtica de la transferència i la innovació. Enguany, el Consell Social incrementa la seva aportació fins a situar-la en 75.200€ per permetre l'ampliació de la convocatòria en 28 beques, amb la inclusió de 4 beques per a les diferents unitats dels Serveis Tècnics de Recerca. Convocatòria.

VII/10. Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas. En coordinació amb els consells socials catalans, el Ple de Consell Social de la UdG ha aprovat l'ingrés en aquesta associació que agrupa els consell socials de les universitats públiques de l'Estat Espanyol i que té com a finalitats: donar suport a aquests òrgans, afavorir l'intercanvi d'experiències, cooperar en les seves iniciatives de relació amb la societat i incrementar la seva presència en tots els àmbits. Conferencia de Consejos Sociales.

 

IX/10. Distinció Jaume Vicens Vives. El Govern de la Generalitat ha atorgat la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària a l’equip de la UdG, la UPC i la UAB que ha creat el portal GEOCAMP. GEOCAMP és un portal interuniversitari per a l’aprenentatge de les activitats de camp en assignatures de geologia. El web, de lliure accés, s'adreça principalment als estudiants universitaris que cursin assignatures de geologia i al personal docent que utilitzi les pràctiques de camp com a eina d’ensenyament. Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell Social al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa previ acord de la Comissió de Comunitat Universitària del Consell Social aprovat en sessió 1/10, de 12 de maig de 2010.

IX/10. Comisió de Qualitat. S'ha constituït aquest òrgan que vetllarà pel correcte desenvolupament dels processos de planificació, seguiment, avaluació i millora de la Universitat de Girona, actuant, entre d’altres, en els àmbits següents:

1. Definició, assessorament, posada en pràctica, actualització i seguiment de la política de qualitat de la Universitat de Girona, i dels processos implicats, exceptuant, per la seva naturalesa, les funcions pròpies assignades a la Comissió d’Avaluació Universitària (CAU).

2. Avaluació, verificació i acreditació dels processos on es requereixi.

3. Seguiment i avaluació de la planificació estratègica de les unitats estructurals i de la seva activitat ordinària, alineada amb la política de qualitat de la Universitat.

Hi participen dos membres rellevants del entorn receptor de serveis de la UdG proposats pel Consell Social; la Sra. Dolors Bassa i Coll i del Sr. Joaquim Romans i Ramió. Acord de creació de la Comissió de Qualitat i Reglament d'Organització i Funcionament.

IX/10. Comissió de Comunicació. El Consell de Govern de la UdG ha acordat crear aquesta comissio que ha d'assessorar sobre tots els temes relacionats amb la comunicació a la UdG, definir polítiques i objectius, determinar protocols, prioritats i circuits, assessorar al Servei de Publicacions en les tasques editorials de la Universitat i vetllar per la qualitat gràfica i estètica de les diverses accions comunicatives i de la imatge corporativa a la UdG. Un representant del Consell Social s'integrarà a la comissió. Acord de creació de la Comissió de Comunicació. 

 

X/10. Grup de Treball pel Pla d'Eficiència i Austeritat de la UdG. Manel Serra i Pardàs, vicepresident del Consell Social i president de la seva comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, s'ha incorporat a aquest grup de treball que ha de definir les bases d'un pla que té com a objectius:

1) Minimitzar l’impacte de la minorització d’ingressos en el pressupost 2010
2) Sentar les bases per a la pressupostació del 2011 i exercicis següents
3) Dotar-nos d’un model econòmic sostenible en base a una gestió més eficient dels recursos, que propiciï una millora contrastable de la competitivitat externa.
 

 

XI/10. Projecte Rossinyol. S'ha iniciat la 5a edició del Projecte Rossinyol que, enguany, s'esté a vuit poblacions de les comarques gironines: Olot, Banyoles, Girona (Santa Eugènia/Sant Narcís i el Pont Major), Blanes, La Bisbal, Palamós i Lloret de Mar. Durant el curs 2010/11, 61 estudiants de totes les facultats i escoles de la UdG acompanyaran a 64 alumnes d'escoles i centres de secundària, per afovorir la seva integració i el seu desenvolupament, sense límits. En aquesta edició del projecte, 16 professors col·laboradors de la universitat s'han incoproat al projecte per donar suport en la difusió i tutorització. Els actes d'inauguració han comptat amb la presència de la rectora, el president del Consell Social i altre membres del consell de direcció i el Consell Social de la UdG al costat d'alcaldes, regidors, tècnics, mestres i professors dels diferents municipis implicat en el projecte. Projecte Rossinyol.