Consell Social

3/09, de 23 de desembre de 2009

3/09, de 23 de desembre de 2009

RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT I DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE DEL GERENT

S’APROVA:

La ratificació del nomenament del Sr. Josep Maria Gómez Pallarès, com a gerent de la UdG, així com les condicions del seu contracte.

CONVOCATÒRIA 2010 DE BEQUES DE RECERCA UDG

Exposició de motius: l’objectiu prioritari del Programa de Beques de Recerca de la UdG 2007-2010, aprovat per Consell de Govern de 25 de gener de 2007, és la formació de nous doctors en el si dels grups de recerca de la UdG. A través d’aquesta actuació s’espera incrementar el nombre d’investigadors dels grups de recerca així com la qualitat i la competitivitat de la R+D que porten a terme. El programa també vol potenciar els diversos estudis de doctorat impartits per la Universitat de Girona i augmentar el nombre de tesis llegides a la UdG.

A més a més, el Programa de Beques està en línia amb la línia d’actuació 2.2 del Pla Estratègic 2008-13 de la UdG, que indica que cal “dissenyar i promoure polítiques actives de captació, retenció i mobilitat de talent investigador, a nivell preuniversitari, de pregrau, predoctoral, i postdoctoral.”

En virtut de tot allò exposat, i vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de la UdG efectuat en sessió 17/09 de 10 de desembre de 2009,

S’APROVA:

La convocatòria 2010 de Beques de Recerca UdG, d’acord amb l’annex núm. 1.

ATORGAMENT DE LES RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS DE RECERCA

Exposició de motius: l’’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al consell social de cada universitat, a proposta del respectiu consell de govern, i amb la prèvia avaluació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha resolt l’avaluació dels mèrits de recerca corresponents a la convocatòria 2008 (Funcionaris)

S’APROVA:
L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca de les persones que es relacionen a l’annex núm. 2.

RATIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS QUE HAN DE REGIR EL CONSORCI DEL MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI


Exposició de motius: atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2008, va aprovar definitivament la creació del Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUNE), en el qual la UdG hi participa, així com els estatuts que regeixen la constitució.

Atès que la Comissió de programació i gestió del Consell Social de la Universitat de Girona, en la sessió PG2/2008, de 17 de juny de 2008 va acordar l’aprovació de la ratificació dels Estatuts del Consorci del Museu Memorial de l’Exili.

Atès l’escrit de la Presidència del Consorci (MUME), de data 25 de maig de 2009, amb registre d’entrada de la UdG, número 8805-31/07/09, per mitjà del qual se’ns comunica que el Consell d’Administració del Consorci del MUME, en sessió celebrada el 23 de gener de 2009 va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts d’aquest Consorci, d’acord amb el nou text que s’adjunta al present dictament.

Atès que l’article 22 dels Estatuts del Consorci (MUME) determina que la modificació del seu articulat ha de ser ratificada pels ens consorciats amb les mateixes formalitats que per la seva creació.

Atès que la modificació esmentada fou aprovada per unanimitat dels membres del Consell d’Administració del Consorci (MUME).

S’APROVA

La modificació dels articles 7, 8, 9, 11 i 13 dels estatuts del Consorci del Museu Memorial de l’Exili, que s’adjunten, on s’incorporen d’ofici les correccions següents:


“Article 7 .Òrgans de govern, administració i consulta , on diu
7.1.c) El/la director/a tècnic/a
Ha de dir:
7.1.c) El director

7.2 El Consell Assessor Científic i Pedagògic és l’òrgan de consulta i assessorament del Consorci. Al capdavant del Consell Assessor Científic i Pedagògic hi haurà un/a director/a científic/a.
Ha de dir:
7.2 El Consell Assessor Científic i Pedagògic és l’òrgan de consulta i assessorament del Consorci. Al capdavant del Consell Assessor Científic i Pedagògic hi haurà la direcció

Article 8 .El Consell d’Administració, on diu
8.2 (...)També hi assistiran amb veu però sense vot, el/la director/a tècnic/a i el/la director/a científic/a.
Ha de dir:
8.2 (...)També hi assistiran amb veu però sense vot, el director

Article 9 . Atribucions i règim de sessions del Consell d’Administració, on diu
9.1 Correspon al Consell d’Administració del Consorci:
a) Designar i fer cessar, per majoria absoluta, el/la director/a tècnic/a, a proposta de l’alcalde de la Jonquera i de la Direcció General competent en matèria de memòria democràtica.
Ha de dir:
9.1 Correspon al Consell d’Administració del Consorci:
a) Designar i fer cessar, per majoria absoluta, el director/a, a proposta de l’alcalde de la Jonquera i de la Direcció General competent en matèria de memòria democràtica.

Article 11 . El/La director/a tècnic/a, on diu
Article 11
El/La director/a tècnic/a
Ha de dir:
El/la director/a

11.2 Són atribucions del/de la director/a tècnic/a les següents:
Ha de dir:
11.2 Són atribucions del/de la director/a les següents:

S’addiciona un nou apartat:
11.2g) La direcció tècnica i científica del museu

11.3 El/La director/a tècnic/a ha d’assistir a les sessions del Consell d’administració amb veu però sense vot.
Ha de dir:
11.3 El/La director/a ha d’assistir a les sessions del Consell d’administració amb veu però sense vot.

11.4 Al/A la director/a tècnic/a li són d’aplicació les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres de les corporacions locals i té la condició de personal laboral.
Ha de dir:
11.4 Al/ la director/a li són d’aplicació les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres de les corporacions locals.

Article 13 . El Consell Assessor Científic i Pedagògic, on diu
13.1 El Consell Assessor Científic i Pedagògic és l’òrgan de consulta i assessorament del Consorci i està integrat per entre 10 i 12 persones de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del Museu Memorial de l’Exili.
Ha de dir:
13.1 El Consell Assessor Científic i Pedagògic és l’òrgan de consulta i assessorament del Consorci i està integrat per entre 10 i 14 persones de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del Museu Memorial de l’Exili.

13.2 Els vocals del Consell Assessor Científic i Pedagògic així com el director/a científic/a, que n’ostentarà la presidència ...
Ha de dir:
13.2 Els vocals del Consell Assessor Científic i Pedagògic així com el director/, que n’ostentarà la presidència ...

13.5 Les sessions del Consell Assessor Científic i Pedagògic seran convocades i presidides per el/la director/a científic/a...
Ha de dir:
13.5 Les sessions del Consell Assessor Científic i Pedagògic seran convocades i presidides per el/la director/a...

Se suprimeix el paràgraf 13.7
(El/La director/a tècnic/a assisteix a les sessions del Consell Assessor Ci-entífic i Pedagògic amb veu però sense vot) .

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 DEL CONSELL SOCIAL DE LA UDG

S’APROVA:

El pressupost de l’exercici 2010 del Consell Social de la Universitat de Girona.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS 2010 DEL CONSELL SOCIAL DE LA UDG

S’APROVA:

La convocatòria d’ajuts 2010 del Consell Social de la UdG.