Consell Social

EPP3/09

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, EPP3/09, de 16 d'octubre de 2009

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CABLEJAT DE COMUNICACIONS DE LA UdG

Vista la conveniència de procedir a la contractació de la prestació del servei de manteniment del cablejat de comunicacions de la Universitat de Girona (CPA 2008 61.90.10 / CPV 50332000-1), a càrrec dels pressupostos 2009, 2010 i 2011.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la prestació del servei de manteniment del cablejat de comunicacions de la Universitat de Girona (CPA 2008 61.90.10 / CPV 50332000-1), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Quaranta-vuit mil euros (48.000,00 €).

Import de cada anualitat:                       

                                                          Base imposable                   IVA                    import total

Any 2009...........................................3.448,28 €.................. 551,72 €............ 4.000,00 €

Any 2010..........................................20.689,66 €............... 3.310,34 €.......... 24.000,00 €

Any 2011..........................................17.241,38 €............... 2.758,62 €.......... 20.000,00 €

Aplicació pressupostària: 213.00

Unitat de despesa: 21.02.005.2130

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILANTS DE CAP DE SETMANA, AMB CONTROL DE PORTA PER OBERTURA I TANCAMENT, I VIGILÀNCIA USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES DELS CAMPUS MONTILIVI I BARRI VELL DE LA UdG

Vista la conveniència de procedir a la contractació del servei de vigilants de cap de setmana, amb control de porta per obertura i tancament, i vigilància usuaris de les biblioteques dels Campus Montilivi i Barri Vell de la Universitat de Girona (CPA 2008 80.10.12 / CPV 98341140-8), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de vigilants de cap de setmana, amb control de porta per obertura i tancament, i vigilància usuaris de les biblioteques dels Campus Montilivi i Barri Vell de la Universitat de Girona (CPA 2008 80.10.12 / CPV 98341140-8), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: Cinquanta-tres mil euros (53.000,00 €) d’acord amb el següent detall:

Import de cada anualitat:                       

                                                    Base imposable                      IVA                 import total

Any 2010 (*)......................................22.844,83 €............... 3.655,17 €.......... 26.500,00 €

Any 2011 (*)......................................22.844,83 €............... 3.655,17 €.......... 26.500,00 €

(*) Aquesta contractació no consisteix en anualitats senceres sinó que els mesos a contractar per a cadascun dels anys seran els següents:

Biblioteca del Campus Montilivi: gener, febrer, maig, juny, octubre, novembre i desembre.

Biblioteca del Campus Barri Vell: gener, febrer, març, abril, maig, juny, octubre, novembre i desembre.

Aplicació pressupostària: 227.99

Unitat de despesa: 11.01.000

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS ESPAIS EXTERIORS I EDIFICIS DE LA UdG

Vista la conveniència de procedir a la contractació de la prestació del servei de vigilància i seguretat dels espais exteriors i edificis de la Universitat de Girona (CPA 2008 80.10.12 / CPV 79714000-2), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, de la prestació del servei de vigilància i seguretat dels espais exteriors i edificis de la Universitat de Girona (CPA 2008 80.10.12 / CPV 79714000-2), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació:

Import net: vuit-cents set mil cinc-cents trenta-sis euros amb vint-i-un cèntims (807.536,21 €).

IVA 16 %: cent vint-i-nou mil dos-cents tretze euros amb setanta-nou cèntims (129.213,79 €).

Import total: Nou-cents trenta-sis mil vuit-cents euros (936.800,00 €).

La distribució anual és la següent:

                                                    Base imposable                      IVA            import total

Any 2010...........................................403.793,11 €.......... 64.606,89 €........... 468.400,00 €

Any 2011...........................................403.793,11 €.......... 64.606,89 €........... 468.400,00 €

Aplicació pressupostària: 227.01

Unitat de despesa: 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

PROPOSTA DE DESPESA PLURIANUAL RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA DE LES DEPENDÈNCIES DE LA UdG

Vista la conveniència de procedir a la contractació del subministrament i de la prestació dels serveis de comunicacions de veu fixa de les dependències de la Universitat de Girona (CPA 2008 61.10.11 - 61.10.12 / CPV 64210000-1), a càrrec dels pressupostos 2010 i 2011.

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del subministrament – tràfic variable de veu- i serveis de comunicacions de veu – manteniment equipament i quotes mensuals de servei- de la Universitat de Girona (CPA 2008 61.10.11 - 61.10.12 / CPV 64210000-1), d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost màxim de licitació: dos-cents vint-i-vuit mil euros (228.000 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de cada anualitat:                       

Anualitat 2010............................ 114.000 €                                                   

Concepte                                               Base imposable          IVA                Import total

- Manteniment dels equipaments          30.172,41 €           4.827,59 €              35.000 €

- Quotes mensuals dels serveis           37.931,03 €           6.068,96 €              44.000 €

- Cost per tràfic de veu variable             30.172,41 €           4.827,59 €              35.000 €

Anualitat 2011                                        114.000 €                              

Concepte                                               Base imposable          IVA                Import total

- Manteniment dels equipaments          30.172,41 €           4.827,59 €              35.000 €

- Quotes mensuals dels serveis           37.931,03 €           6.068,96 €              44.000 €

- Cost per tràfic de veu variable             30.172,41 €           4.827,59 €              35.000 €

Aplicació pressupostària: 222.00

Unitat de despesa: 21.02.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

 

 

PROPOSTA DE REPROGRAMACIÓ ECONÒMICA DE LA DESPESA PLURIANUAL APROVADA EN LA SESSIÓ EPP2/09, DE 15 DE JULIOL, EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA ORDINÀRIA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE LA UdG

La contractació del servei de neteja ordinària dels edificis i dependències de la Universitat de Girona (CPA 2008 81.21.10 / CPV 90911200-8), a càrrec dels pressupostos 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 és una necessitat inajornable per a garantir el bon funcionament de la institució. En aquest sentit, el passat 15 de juliol de 2009 la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni va prendre l’acord d’aprovar la contractació amb abast plurianual d’acord amb la distribució següent:

                                                    Base imposable                      IVA            import total

Any 2010: 15/01/10 a 31/12/10.......1.408.968,10 €........ 225.434,90 €........ 1.634.403,00 €

Any 2011: 01/01/11 a 31/12/11.......1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2012: 01/01/12 a 31/12/12.......1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2013: 01/01/13 a 31/12/13.......1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2014: 01/01/14 a 14/01/14............67.093,97 €.......... 10.735,03 €............. 77.829,00 €

Amb posterioritat, en concret en data 24 de juliol de 2009, es dicta resolució on s’ordena a l’anterior contractista, CLECE SA, que continuï desenvolupant transitòriament el servei de neteja ordinària dels edificis i espais de la UdG fins a l’adjudicació del nou contracte i alhora es declara la urgència en la convocatòria d’aquesta nova licitació.

Atès que aquesta nova circumstància s’ha produït amb posterioritat a l’acord del Consell Social es veu la necessitat de sotmetre de nou a la seva consideració l’aprovació de l’ajustament temporal de la contractació.

S’APROVA:

Autoritzar la reprogramació econòmica de la despesa d’abast plurianual que generarà la contractació del servei de neteja ordinària dels edificis i dependències de la Universitat de Girona (CPA 2008 81.21.10 / CPV 90911200-8), d’acord amb el desglossament següent:

                                                       Base imposable                      IVA              import total

Any 2009: 15/10/09 a 31/12/09..........335.804,12 €.......... 53.728,66 €........... 389.532,78 €

Any 2010: 01/01/10 a 31/12/10.......1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2011: 01/01/11 a 31/12/11.......1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2012: 01/01/12 a 31/12/12.......1.476.062,07 €........ 236.169,93 €........ 1.712.232,00 €

Any 2013: 01/01/13 a 14/10/13.......1.140.257,95 €........ 182.441,27 €........ 1.322.699,22 €

EXEMPCIÓ DE LES TAXES ACADÈMIQUES PER A L’EMISSIÓ DELS TÍTOLS DEL MÀSTER EN GERIATRIA I GERONTOLOGIA A LA UNIVERSITAT DE CHIAPAS (MÈXIC)

S’APROVA:

L’exempció de taxes per a l’emissió dels títols del Màster en Geriatria i Gerontologia a la Universitat Autònoma de Chiapas (Mèxic), que se gestiona a través de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.

El preu de la taxa per cada diploma de postgrau és de 162 euros x 15 estudiants = 2.430 € (dos mil quatre-cents trenta euros).