Consell Social

2/09, de 29 de juliol de 2009

2/09, de 29 de juliol de 2009

DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE DEL CONSELL SOCIAL PER FORMAR PART DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UDG, D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL SOCIAL PER FORMAR PART DE LA CONFERÈNCIA GENERAL I DE LA COMISSIÓ DE BEQUES I PREUS DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA I DE COMPONENTS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CONSELL SOCIAL

Exposició de motius: atès que els Estatuts de la Universitat de Girona, en l’article 64.1, preveuen que formin part del Consell de Govern de la UdG, entre d’altres, tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària;

Atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en el seu article 127.2.g, preveu que integri la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, un membre de cadascun dels consells socials de les universitats públiques;

Atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en l’article 94.1, preveu que el Consell Social pot funcionar en les comissions específiques que el ple acordi, amb la composició i funcions que específicament determini el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social o un acord exprés de delegació;

Atès que el Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UdG, en l’article 22, preveu que el Ple del Consell Social pot crear les comissions que es considerin necessàries per al desenvolupament adequat de les seves funcions i que el Ple 1nc/07 del Consell Social, de 28 de maig de 2004, va aprovar crear les comissions; Permanent, de Programació i Gestió, d’Economia, Pressupost i Patrimoni, i de Comunitat Universitària i en va acordar la composició;

Atès que, una vegada finalitzat el procés de renovació dels consells socials que preveu la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en l’article 85.1, és convenient modificar la composició d’alguna de les comissions que en depenen i la titularitat de la seva representació en diferents òrgans;

S’APROVA:

Designar la senyora Pepita Perich i Pujol membre del Consell de Govern de la UdG, en substitució del Sr. Manel Serra i Pardàs.

Designar el Sr. Josep Pujades i Sànchez representant del Consell Social de la UdG a la Conferència General i a la Comissió de Beques i Preus del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del Sr. Joan Carles Girauta i Vidal.

Designar el Sr. Josep Maria Gómez i Pallarès, en substitució del Dr. Joaquim Velayos i Solé i el Sr. Alexandre Juanola i Ribera, en substitució del Sr. Joan Carles Girauta i Vidal components de la Comissió de Programació i Gestió del Consell Social.

 

BALANÇ I MEMÒRIA ECONÒMICA, COMPTE DE RESULTATS I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UDG PER A L’EXERCICI DE 2008

D’acord amb el que regula l’article 89 lletra e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826 de 20 de febrer de 2003).

S’APROVEN:

Els comptes anuals de l’exercici 2008 que apleguen, el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la memòria.

 

 

 

MEMÒRIES DE LES TITULACIONS DE GRAU QUE LA UDG REMETRÀ A VERIFICACIÓ (ANECA) PER A SER IMPLANTADES (DIUIE) EL CURS 2010-2011

Exposició de motius: Atès que el procediment fixat per l’administració universitària determina que les universitats sotmetran les memòries de programació de nous Graus a verificació per part d’ANECA (RD 1393/2007) i que, en paral·lel, hauran de presentar-ne un resum al DIUiE.

Atès que ANECA analitzarà les memòries des del punt de vista de l’acompliment dels criteris de verificació i el DIUiE, al seu torn, vetllarà per l’acompliment dels criteris de programació del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i d’una manera particular la viabilitat econòmica de les memòries i l’exigència del coneixement de terceres llengües.

Atès que el termini fixat pel CIC pel lliurament de la documentació especificada finalitza el 30 de setembre de 2009.

Atès que la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del CIC, en la sessió del 14 de juliol, va aprovar elevar a la Junta del CIC l’autorització de l’aprovació de les memòries esmentades.

Atès que la Junta del CIC, en la sessió del 23 de juliol, te previst aprovar l’autorització de la presentació de les memòries per part de la Universitat de Girona.

Atès que la Comissió de Plans d’estudis de Grau, en la sessió núm. 1/09, celebrada el 17 de juliol de 2009, ha informat favorablement la proposta.

S’APROVA:

Per tal de donar compliment a l’article 88, de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la remissió simultània a ANECA i al DIUiE de les memòries de grau de:

Grau en Treball Social

Grau en Pedagogia

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria Informàtica

CREACIÓ DE L’INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Exposició de motius: Atès que el Pla Estratègic de la UdG 2008-2013 contempla diverses línies estratègiques relacionades amb l’increment de la capacitat competitiva de la UdG en la creació i transferència del coneixement (Eix 1), així com amb l’organització, els procediments, les infraestructures i els equipaments necessaris per a una recerca de qualitat (Eix 4).

Atesa la proposta de creació de l’Institut Dret Privat Europeu i Comparat per part dels actuals responsables de l’observatori de Dret Privat Europeu i Comparat, recolzada des de l’any 2001 pel Departament de Dret Privat de la UdG, i detallada en la memòria de creació adjunta.

Atesa la trajectòria de l’activitat de recerca dels investigadors que proposen la creació de l’Institut Dret Privat Europeu i Comparat, que és plenament consolidada i que presenta nivells d’excel·lència tant en l’àmbit nacional com internacional, i la potencialitat dels esmentats investigadors per a obtenir més recursos.

Atès que la proposta de creació de l’Institut Dret Privat Europeu i Comparat compta amb el suport dels grups de recerca i investigadors de la UdG que realitzen recerca i desenvolupament en aquest àmbit.

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de la UdG efectuat en sessió 5/09 de 24 d’abril de 2009.

Atès que en el Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 4/09 que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 2009, va acordar sotmetre a exposició pública la creació de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona.

Atès que no s’han presentat al·legacions dins el termini establert.

Marc legal: Article 30 dels Estatuts de la UdG.

S’APROVA:

La creació de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona

 

 

 

INCENTIVACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS, EN PARTICULAR ELS DEL VII PROGRAMA MARC

Exposició de motius: El Pla Estratègic de la Universitat de Girona 2008-13, expressa clarament la voluntat d’esdevenir una universitat reconeguda en l’entorn internacional, i especialment, europeu. El posicionament futur de la UdG indica que ha de ser “una universitat investigadora a Europa”. Per exemple, la línea d’actuació 1.2. parla de “Dissenyar i impulsar polítiques actives que incrementin el potencial de la UdG a partir de la identificació dels factors de competitivitat a nivell català, estatal o internacional.” I l’eix 14 estableix que cal “Enfortir la UdG com la universitat de referència del seu entorn amb una presència sòlida en el context universitari català i europeu.”

En aquest sentit, i pel que fa a l’activitat de recerca, la Universitat de Girona ha participat en els anteriors programes marc de la UE, i té la ferma intenció d’incrementar la participació en l’actual 7è Programa Marc de Recerca. Igualment, la Universitat de Girona participa en altres convocatòries de projectes europeus i internacionals, com ara els Interreg, Cultura 2007-2013, OTAN, Life+, entre altres.

El 7è Programa Marc presenta algunes novetats respecte a les edicions anteriors. La gran diferència és que el model de costos utilitzat per totes les institucions ha de ser el de costos totals. Això significa que, tal i com s’especifica en la “guide to financial issues” del 7è programa marc, el personal propi de la UdG és un cost directe elegible. aquest fet és extensible a altres programes de la UE tals com els interreg, programa Cultura 2007-2013, entre altres. Atès que la UE finança la dedicació del PDI i PAS de les universitats que participen en projectes europeus, això significa que es generen Diners de Lliure Disposició (DLD), ja que s’alliberen recursos del pressupost ordinari o s’aconsegueixen recursos per amortitzar equipament ja adquirit. Cada institució ha de definir el marc sobre la utilització d’aquests DLD. La quantitat de DLD en cada cas ve determinada en bona part pel cànon que estableix la pròpia institució sobre el pressupost del projecte i sobre quines partides s’aplica.

Així, la Universitat de Girona va aprovar, en la sessió del Consell de Govern 8/07 de 3 de maig de 2007 (i per la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP4/07 del Consell Social de 14 de juny de 2007) una proposta de distribució del cànon aplicat sobre els costos indirectes dels projectes europeus. Havent acumulat una experiència de dos anys en la preparació de projectes, i en la gestió dels que s’han resolt favorablement, s’ha arribat a la conclusió que cal fer alguna acció més per incentivar la participació dels investigadors de la UdG en les convocatòries europees, així com per millorar les opcions d’obtenir resolucions favorables, i finalment, per clarificar el destí dels DLD que es puguin generar. En particular, s’ha detectat d’una banda un cert descontentament dels investigadors de la UdG pel que fa al reconeixement de l’esforç que suposa presentar-se a les convocatòries de projectes europeus. Per altra banda, la forma de gestionar els costos indirectes actualment en vigor fa que necessàriament s’hagin de fer pressupostos relativament elevats, amb una gran imputació de personal propi, que els poden fer menys competitius davant d’altres institucions espanyoles que treballen amb una altra estructura de costos indirectes i aplicació de cànons.

En virtut de tot allò exposat, i precisament amb els objectius que s’acaben d’expressar, vist l’informe favorable de la Comissió de Recerca efectuada en sessió 10/09 de 8 de juliol de 2009.

S’APROVA:

Primer.- La dedicació màxima imputable a un projecte europeu, en funció de la categoria laboral del personal, serà la que s’especifica en cada cas en l’annex I.

Segon.- Modificar l’aplicació, distribució i gestió del cànon en els projectes europeus que subvencionen parcialment o totalment els costos totals (directes i indirectes), quan els costos indirectes inclosos siguin del 60% dels costos directes. Aquesta modificació anirà en el sentit que la UdG imputi com a despesa del projecte un cànon del 20% al finançament aconseguit pel projecte, és a dir a l’import que correspongui a la UdG segons el contracte signat amb la Unió Europea. El destí d’aquest cànon serà: un 75% (15% del finançament) al pressupost general de la UdG; un 3.5% (0.7% del finançament) a activitats de cooperació pel desenvolupament, i la resta (4.3% del finançament) al Departament o Institut que correspongui segons quin sigui el Grup de Recerca del que forma part el promotor del projecte.

Tercer.- El “recursos lliures disponibles”, és a dir la diferència entre el finançament atorgat i la suma de les despeses reals i el cànon que apliqui la UdG, que es generin en cada projecte, podran ser emprats amb les destinacions que s’indiquen en l’annex II.

Quart.- Els “recursos lliures disponibles” han de ser necessàriament positius o nuls. En cas contrari (“recursos lliures disponibles” negatius) el projecte no és viable econòmicament, i per tant serà desestimat per la UdG.

PREUS PER CRÈDIT PER A LA  MATRÍCULA EN MÀSTERS UNIVERSITARIS PER AL CURS 2009-2010

Exposició de motius: Vista la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per la qual es publica l’acord de 2 de juny de 2009, de la Conferència General de Política Universitària, que fixa els límits de preus públics per estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2009-2010 (BOE número 145, de 16 de juny de 2009).

Vist que l’esborrany facilitat per la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de la proposta de decret pel qual es fixaran els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2009-2010, quan es refereix al preu per crèdit a satisfer per part dels i de les estudiants que es matriculin en un programa oficial de postgrau d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regulen els estudis universitaris de postgrau, estableix que el determinaran els consells socials de les universitats, segons la tipologia del programa, entre 18,00 i 29,88 €.

Atès que aquests preus suposen l’aplicació de l’acord de la Conferència General de Política Universitària citat més amunt, que estableix que el rang de preus públics dels estudis universitaris de postgrau regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, s’actualitzarà aplicant als preus actualment vigents la taxa de variació interanual de l’índex Nacional General de Preus de Consum des del 30 d’abril de 2008 al30 d’abril de 2009.

Atès que aquesta taxa ha estat fixada en un - 0,2 % i que els preus del crèdit en els programes oficials de postgrau de la Universitat de Girona per al curs 2008-2009 han estat de 16,01 i 29,88 € en funció del tipus de programa.

En aplicació d’aquest acord, els preus del crèdit dels màsters implantats des del curs acadèmic 2006-07 proposats per al curs 2009-2010 es mantindran invariables respecte als aplicats al passat curs 2008-09 . Al seu torn, el preu proposat per als màsters de nova implantació s’ha fixat en correspondència amb el preu dels màsters ja en funcionament.

S’APROVA:

Primer.- La proposta de preus per crèdit per a la matrícula en màsters oficials del curs 2009-2010.

 

PREUS DELS PROGRAMES DE MÀSTERS, DIPLOMES DE POSTGRAUS, CURSOS DE POSTGRAUS I DIPLOMES D’ESPECIALITZACIÓ PROPIS PER AL CURS 2009-2010 (II CONVOCATÒRIA)

Exposició de motius: Atès que l’article 8.2 del Reglament d’Estudis Propis de Formació Continuada de la Universitat de Girona, modificat per acord del Consell de Govern en la sessió núm. 1/04 de 29 de gener de 2004, estableix que els cursos i activitats que constitueixen l’oferta d’estudis propis de formació continuada requereixen l’aprovació del Consell de Govern, una vegada informats per la Comissió de Formació Continuada.

Atès que s’ha acomplert el que s’estableix en l’article 12.2. de l’esmentat Reglament, pel qual les propostes han de disposar d’un període de deu dies hàbils de tràmit d’audiència en el vicerectorat responsable de la formació continuada, abans de la seva presentació a la Comissió de Formació Continuada.

Atès que la Comissió de Formació Continuada, en la sessió 2/09 de 13 de febrer de 2009, ha analitzat els programes presentats, amb les memòries acadèmiques i econòmiques corresponents, seguint el que s’estableix en l’article 12.1 del Reglament, i ha acordat elevar al Consell de Govern els programes que es detallen en l’annex I per a la seva aprovació.

S’APROVEN:

Els preus dels programes de Màsters, Diplomes de Postgrau, Cursos de Postgrau i Diplomes d’especialització propis per al curs 2009-2010 (II convocatòria).