Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2011-2012 - Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Diagnosi i control de processos
Condicionament de l’aigua  (3501MO0032)
OB 4 A 2
Elements per a una diagnosi de la qualitat dels sistemes aquàtics continentals  (3501MO0052)
OB 5 A 2
Estat natural i alteracions de sistemes aquàtics continentals  (3501MO0055)
OB 4 A 1
Sanejament de l’aigua  (3501MO0161)
Tractament biològic d'aigües residuals. Modelització i control del sistema de llots actius.
OB 6 A 2
Mòdul: Formació avançada
Caracterització química i anàlisi de les aigües  (3501MO0030)
Composició química de les aigües. Transport i destí dels contaminants en el medi aquàtic. Anàlisi de les aigües.
OB 5 A 1
Microorganismes en el medi aquàtic: diversitat, salut pública i aplicacions ambientals  (3501MO0117)
Els ecosistemes aquàtics des del punt de vista microbià. Diversitat i distribució dels microorganismes en els sistemes aquàtics. Efectes de l'activitat microbiana sobre la qualitat de l'aigua. Contaminació d'aigües. Tipus de microorganismes patògens, transmissió i malalties associades. Bioremediació i microorganismes utilitzats. Microbiologia de les aigües residuals i dels processos de depuració.
OB 4 A 1
Recursos hídrics i hidràulica d’aigües superficials i subterrànies  (3501MO0156)
Estudi dels processos hidrològics que determinen la quantitat i qualitat dels recursos hídrics.
OB 4 A 1
Riscos físics associats a l’aigua  (3501MO0160)
Erosió hídrica. Tubificació. Esfondraments per karstificació. Inundacions. Hidrovulcanisme.
OB 4 A 2
Transport en sistemes aquàtics naturals  (3501MO0189)
OB 3,5 A 1
Mòdul: Administració ambiental, gestió i àmbit social
Aigua, territori i societat  (3501MO0003)
L’assignatura aprofundeix en l’anàlisi de les potencialitats i les limitacions de l'aigua i els seus sistemes associats (rius, rieres, aiguamolls, llacunes, etc.) com a recursos reals per al desenvolupament territorial a diferents escales (local, regional, global). Dins d’aquest context es fa una aproximació a l’aigua entesa com a actiu ecosocial i a qüestions relacionades amb la seva legislació, la seva planificació i la seva gestió.
OB 3,5 A 1
Eines i instruments per a la gestió dels recursos hídrics  (3501MO0049)
Aproximació a les principals eines i instruments que existeixen per a la millora en la planificació i gestió dels recursos hídrics. En concret, l'estudiant aprendrà a: a)incorporar la participació pública a la presa de decisions b) desenvolupar eines per la modelització de la qualitat de l'aigua com per exemple els sistemes d'ajuda a la presa de decisions i c) els elements i aplicacions fonamentals d'un Sistema d'Informació Geogràfica en la gestió dels recursos hídrics.
OB 5 A 2
Hidroeconomia  (3501MO0083)
Aquesta assignatura permet a l'estudiant analitzar el comportament dels agents econòmics, siguin consumidors, empreses o autoritats públiques o semipúbliques. L'assignatura pretén que els estudiants aprenguin a formular decisions òptimes des del punt de vista econòmic per a situacions amb resultats incerts. L'assignatura argumenta per la necessitat de regular empreses públiques i semipúbliques. Es discuteixen també diferents models de regulació amb la finalitat d'introduir competència entre les empreses. La assignatura finalitza amb la presentació de diferents mètodes de valoració de despesa i benefici i la seva posterior comparació.
OB 3 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Treball de recerca
Treball de recerca  (3501MO0625)
OP 30 A 2
B 1
Mòdul: Pràctiques en empreses
Pràctiques en empreses i institucions i projecte final d'estudis  (3501MO0624)
OP 30 A 2
B 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Transversal
Fonaments de sistemes d'informació geogràfica  (3501MO1131)
Estudi de les aplicacions bàsiques del SIG necessàries per a realitzar l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.
OP 3 A 1
Informació i documentació científica I  (3501MO1132)
OP 3 A 1
Ètica aplicada a l'activitat científica i professional  (3501MO1195)
OP 1 A 1
Comunicació científica  (3501MO1200)
OP 1 A 1
Expressió escrita de resultats  (3501MO1205)
OP 1 A 1
Foment de l'emprenedoria  (3501MO1494)
OP 3 A 2
Seminari Europeu sobre la Gestió de l'Aigua  (3501MO1495)
OP 3 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top